Các ngành ?ào t?o c?a tr??ng

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh n?m 2019 có ?ào t?o 8 ngành v?i 29 chuyên ngành h? ??i h?c chính quy, bao g?m:
1. M?ng máy tính và truy?n th?ng d? li?u
 • keyboard_arrow_rightM?ng máy tính
 • keyboard_arrow_rightAn toàn th?ng tin
2. K? thu?t ph?n m?m  
 • keyboard_arrow_rightC?ng ngh? ph?n m?m
 • keyboard_arrow_rightL?p trình nhúng
3. Tài chính ngan hàng
 • keyboard_arrow_rightTài chính doanh nghi?p
 • keyboard_arrow_rightNgan hàng
 • keyboard_arrow_rightCh?ng khoán
 • keyboard_arrow_rightB?o hi?m
4. Qu?n tr? Kinh doanh 
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? nhà hàng – khách s?n
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? s? ki?n và l? h?i
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? marketing
 • keyboard_arrow_rightLogistics và qu?n ly chu?i cung ?ng
5. K? toán
 • keyboard_arrow_rightK? toán doanh nghi?p
 • keyboard_arrow_rightKi?m toán
6. Ng?n ng? Anh
 • keyboard_arrow_rightTi?ng Anh th??ng m?i
 • keyboard_arrow_rightTi?ng Anh du l?ch
 • keyboard_arrow_rightTi?ng Anh biên - phiên d?ch
 • keyboard_arrow_rightAnh – Nh?t
 • keyboard_arrow_rightAnh – Hàn
 • keyboard_arrow_rightAnh - Trung
7. C?ng ngh? th?ng tin
 • keyboard_arrow_rightH? th?ng th?ng tin qu?n ly
 • keyboard_arrow_rightThi?t k? ?? ho?
 • keyboard_arrow_rightK? thu?t máy tính
8. Lu?t
 • keyboard_arrow_rightLu?t kinh doanh qu?c t?
 • keyboard_arrow_rightLu?t kinh doanh
Tin ti?p theo

?ào t?o

Quy?t ??nh v? vi?c t? ch?c thi ti?ng Anh chu?n ??u ra

Quy?t ??nh v? vi?c t? ch?c thi ti?ng Anh chu?n ??u ra
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i