C?ng ty Tr??ng Th?nh tuy?n nhan viên k? toán, sale marketing

Tr??ng Th?nh là m?t trong nh?ng c?ng ty hàng ??u t?i Vi?t Nam trong các l?nh v?c: Ph? Gia Th?c Ph?m & Hóa Ch?t – Ch? Bi?n Th?y S?n; Xay D?ng & C? Khí; Các s?n ph?m t? G? (viên nén mùn c?a - n?ng l??ng sinh kh?i, mùn c?a ép kh?i, b?t làm nhanh, g? thanh….);…

Chúng t?i ?ang tuy?n d?ng v? trí:

V? trí: K? Toán Bán Hàng.

S? l??ng: 02

??a ?i?m làm vi?c: Tp. H? Chí Minh.

 

 1. M? t? c?ng vi?c:
   • - C?p nh?t theo d?i ??n hàng
   • - Hàng ngày nh?p s? li?u mua hàng, bán hàng vào ph?n m?m k? toán ho?c s? sách.
   • - Ki?m tra, ??i chi?u s? li?u mua bán hàng trên ph?n m?m v?i s? li?u kho và c?ng n?.
   • - Theo d?i c?ng n? c?a khách hàng, nhan viên và ??n ??c thu h?i n?
   • - Ki?m tra tình hình th?c hi?n ch? tiêu k? ho?ch bán hàng, doanh thu bán hàng c?a ??n v?, tình hình thanh toán ti?n hàng.
   • - C?p nh?t các hoá ??n bán hàng.
   • - ??nh kho?n và phan lo?i ch?ng t? theo t?ng nghi?p v? kinh t? phát sinh.
   • - ?óng ch?ng t? theo nghi?p v? phát sinh , s? th? t? ,th?i gian. L?u tr? , b?o qu?n.
   • - Th?c hi?n vi?c ??i chi?u v?i th? kho v? c?ng vi?c nh?p, xu?t t?n vào cu?i tháng.
   • - Phan h? k? toán bán hàng liên k?t s? li?u v?i phan h? k? toán c?ng n? ph?i thu, k? toán t?ng h?p và k? toán hàng t?n kho.
   • - Th?c hi?n các c?ng vi?c khác theo yêu c?u c?a BG?.
   • - Chi ti?t trao ??i khi ph?ng v?n.
   •  
 2. Yêu c?u c?ng vi?c:
   • - T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành K? toán, Tài chính ho?c t??ng ???ng t? lo?i khá tr? lên.
   • - Kinh nghi?m: ?u tiên sinh viên m?i ra tr??ng. Kh?ng c?n kinh nghi?m, s? ???c ?ào t?o theo yêu c?u c?ng ty
   • - Thành th?o word, excel.
   • - Hình th?c: Nhan viên chính th?c
   • - Th?i gian th? vi?c: 2 tháng
   • - Th?i gian làm vi?c: th? 2- th? 6 t? 8h-17h30; th? b?y 8h-12h
   • - M?c l??ng: Th?a thu?n theo n?ng l?c.
 3.  
 4. Quy?n l?i:
 5. - B?o hi?m theo quy ??nh.
 6. - Du L?ch.
 7. - Ph? c?p.
 8. - Th??ng.
 9. - T?ng l??ng.
 10. - Ch? ?? ngh? phép.
 • ========================================
 • V? trí: Nhan viên Sales & Marketing.

  S? l??ng: 02

  ??a ?i?m làm vi?c: Tp. H? Chí Minh

 • M? t? c?ng vi?c:
  • - Ph?i h?p các b? ph?n khác c?a C?ng ty ?? ??m b?o ti?n ?? và hi?u qu? c?ng vi?c.
  • - Phát tri?n th??ng hi?u c?ng ty và th??ng hi?u các s?n ph?m c?ng ty ?ang nh?p kh?u & phan ph?i.
  • - Xay d?ng, qu?n ly các ho?t ??ng digital marketing: website, m?ng x? h?i, forum, email, SMS,…
  • - Qu?n ly, t? ch?c các ho?t ??ng truy?n th?ng: s? ki?n, h?i ch?, h?i th?o, tài tr?,…
  • - Hi?u bi?t và làm vi?c t?t các ho?t ??ng truy?n th?ng n?i b?.
  • - ??a ra các ??nh h??ng k? ho?ch chi?n l??c truy?n th?ng kh?ch tr??ng th??ng hi?u, s?n ph?m c?a c?ng ty ??n khách hàng.
  • - Chi ti?t trao ??i khi ph?ng v?n.
  •  
  • Yêu c?u c?ng vi?c:
 • - T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành Marketing, Qu?n tr? kinh doanh, Th??ng m?i, ngo?i ng? s? ph?m....
 • - ?u tiên ?ng viên có kinh nghi?m bán hàng online, có kh? n?ng ho?t ng?n ?? có th? làm MC cho các ho?t ??ng truy?n th?ng, có ngo?i hình. Có th? ?i c?ng tác xa.
 • - Ti?ng anh t?t.
  • - Nh?y bén trong phan tích th? tr??ng truy?n th?ng.
  • - Kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, nhóm t?t, có kh? n?ng giao ti?p và ngo?i giao t?t (?u tiên ?ng viên t? tin và có kh? n?ng thuy?t trình, nói tr??c ?ám ??ng)
  • - S? d?ng t?t các ph?n m?m thi?t k?, các m?ng x? h?i.
  • - ?? có kinh nghi?m bên m?ng  xay d?ng.
  •  
 • L??ng và các ch? ?? ??i ng?
  • L??ng, th??ng theo hi?u qu? c?ng vi?c & theo quy ??nh c?ng ty.
  • ???c ?óng B?o hi?m x? h?i, y t?, th?t nghi?p.
  • ???c h??ng ch? ?? ngh? phép, ngh? l? T?t,... theo quy ??nh c?a c?ng ty.
  • M?i tr??ng làm vi?c than thi?n, ???c ?ào t?o, có nhi?u c? h?i h?c h?i và th?ng ti?n.
  •  
  • =======================================
  •  
 • V? trí: QC X? Ly Ph? Gia trong ngành Ch? Bi?n Th?y S?n.

  S? l??ng: 10

  ??a ?i?m làm vi?c: Các t?nh Mi?n Tay

 • M? t? c?ng vi?c:
   • - Ki?m tra, giám sát ch?t l??ng s?n ph?m t?i c?ng ?o?n x?p khu?n, x? ly ph? gia.
   • - Phan lo?i, phát hi?n các s?n ph?m, bán thành ph?m sai, l?i và yêu c?u c?ng nhan x? ly, s?a ch?a.
   • - Ki?m tra ch?t l??ng, qui trình s?n xu?t, ?? an toàn trên day chuy?n s?n xu?t.
   • - Ki?m soát c?ng nhan can ph? gia ?úng c?ng th?c quy ??nh.
   • - Theo d?i và gi?m sát quy trình x? ly ph? gia ?úng theo quy trình ?? ??a ra c?a nhà máy.
   • - ?i?u ch?nh quy trình x? ly ph? gia theo t?ng l? nguyên li?u, theo ca, theo mùa nguyên li?u.
   • - Ch?u trách nhi?m quán ly v? ??nh m?c và ch?t l??ng s?n ph?m t?i khau mình qu?n ly.
   • - K?t h?p v?i x??ng s?n xu?t x? ly d?t ?i?m các l?i kh?ng phù h?p.
   • - Bi?t s? d?ng thành th?o các lo?i d?ng c? do l??ng, các máy móc thi?t b? trong khau x? ly ph? gia.
 •  
 • Yêu c?u c?ng vi?c:
   • - Trình ?? chuyên m?n: T?t nghi?p Cao ??ng chuyên ngành ch? bi?n thu? s?n, c?ng ngh? hóa  th?c ph?m tr? lên.
   • - Có tính ch?u khó, ch?u áp l?c trong c?ng vi?c t?t,nhanh nh?n.
   • - Ch?p nh?n c?ng ?i c?ng tác xa và ?i dài ngày.
   • - Th?i gian làm vi?c: Làm vi?c theo ca.
 •  
 • L??ng và các ch? ?? ??i ng?:
   • - L??ng cao + th??ng theo doanh s? bán hàng.
   • - ???c ?óng B?o hi?m x? h?i, y t?, th?t nghi?p.
   • - ???c h??ng ch? ?? ngh? phép, ngh? l? T?t,... theo quy ??nh c?a c?ng ty.
   • - ???c c?ng ty lo chi phí ?i l?i ?n ? khách s?n n?u ?i c?ng tác xa.
   • - M?i tr??ng làm vi?c than thi?n, ???c ?ào t?o, có nhi?u c? h?i h?c h?i, th?ng ti?n.
   •  
   • ==========================================
   •  
   • Trong tháng ??u tiên ???c ?ào t?o và h?c các khóa v? x? ly ph? gia th?y s?n c?a các chuyên gia hàng ??u trong ngành.
  •  
 1. Th?ng tin liên h?:
 2. C?NG TY C? PH?N  ??U T? X?Y D?NG Và TH??NG M?I TR??NG TH?NH
 3. ??a ch?: 14 D??ng ?ình H?i, Ph??ng Ph??c Long B, Qu?n 9, Tp. H? Chí Minh
 4. ?i?n tho?i: 028 3728 1693 - 028 36402610 | Fax: 028 6282 7829
 5. Email: info@truongthinhcorp.com.vn  | Website: www.truongthinhcorp.com.vn
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i