??i h?c Gia ??nh tuy?n d?ng Thi?t k? ?? h?a, Marketing Online

Tuy?n Nhan Viên Thi?t K? ?? H?a

S? l??ng: 02 ng??i

M? t? C?ng vi?c

 • - Thi?t k? các ?n ph?m Poster, Bandroll, Standee, Brochure, Voucher, Flyer, Banner qu?ng cáo,...vv...

 • - Thi?t k? các ?n ph?m qu?ng cáo trên kênh digital marketing (Website, Facebook, Youtube...) nh? Banner, Email Template, Landing page, Web site.

 • - Ph?i h?p v?i các b? ph?n liên quan th?c hi?n các y t??ng thi?t k?, các c?ng tác truy?n th?ng c?a nhà tr??ng.- -

 • - Ch?p hình, xay d?ng các video, d?ng phim

Yêu c?u chung:

 • - Nam, n? ?? tu?i t? 22-30.

 • - T?t nghi?p ngành thi?t k?, ?? h?a, m? thu?t, thi?t k? truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n.

 • - Am hi?u v? m? thu?t, thi?t k? và các xu h??ng thi?t k? hi?n ??i.

 • - Có hi?u bi?t v? in ?n, ch?t li?u và ti?n trình.

 • - Có ki?n th?c c? b?n v? Marketing truy?n th?ng là m?t l?i th?

 • - Có ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m.

Yêu c?u v? n?ng l?c:

 • - Có óc sáng t?o, m?t th?m m?, có kh? n?ng di?n ?at, chuy?n hóa n?i dung thành s?n ph?m.

 • - S? d?ng thành th?o các ph?n m?m ph?c v? thi?t k?: After Effectl, AI, Photoshop, illus, flash…

 • - Kh? n?ng làm vi?c nhóm và ??c l?p t?t

 • - Nhanh nh?n, ch? ??ng trong c?ng vi?c, ham h?c h?i.

 • - Kiên trì, có kh? n?ng linh ho?t theo yêu c?u c?a t?ng lo?i s?n ph?m

 • - Trung th?c, c?u ti?n, có trách nhi?m, ??m b?o ?úng ti?n ?? và ch?u ???c áp l?c cao trong c?ng vi?c.

Ch? ??:

 • - Thu nh?p c?nh tranh theo n?ng l?c + th??ng.

 • - Tu?n làm vi?c 5 ngày.

 • - Ch? ?? phúc l?i (BHXH, ngh? l?, t?t, du l?ch…) ?úng theo quy ??nh c?a Lu?t Lao ??ng và nhi?u ch? ?? phúc l?i h?p d?n khác.

 • - Làm vi?c trong m?i tr??ng n?ng ??ng, chuyên nghi?p, than thi?n, có c? h?i ???c ?ào t?o và nang cao nghi?p v? th??ng xuyên.

Yêu c?u h? s?:

 • - CV, m?t s? s?n ph?m ?? th?c hi?n, Porfolio (n?u có).

 

 

====================================

Tuy?n Nhan Viên Marketing Online

S? l??ng: 02

M? t? C?ng vi?c:

 • - L?p k? ho?ch và th?c hi?n các chi?n d?ch qu?ng cáo tr?c tuy?n nh? email marketing, facebook, google, content marketing, PR Booking d?a theo KPIs c?a phòng truy?n th?ng tr??ng.

 • - Qu?n tr? các ho?t ??ng qu?ng cáo tr?c tuy?n trong quá trình th?c hi?n ?? ?i?u ch?nh và t?i ?u nh?m mang l?i hi?u qu? t?t nh?t.

 • - Ch? ??ng nghiên c?u, ?? xu?t và th?c hi?n các gi?i pháp marketing phù h?p v?i các ch??ng trình tuy?n sinh c?a Tr??ng.

 • - Qu?n tr? các h? th?ng tài nguyên marketing c?a c?ng ty g?m website, m?ng x? h?i, email marketing ?? phát tri?n và s? d?ng hi?u qu? trong ho?t ??ng marketing online.

 • - L?p báo cáo chi ti?t v? hi?u qu? các ho?t ??ng Online Marketing.

 • - SEO website

Yêu C?u C?ng Vi?c

 • - Có ít nh?t 2 n?m kinh nghi?m làm vi?c ? v? trí marketing online.

 • - T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành Marketing, CNTT, Quan h? c?ng chúng….

 • - N?m v?ng vi?c l?p k? ho?ch marketing online t?i thi?u 3 tháng và bám sát ?? tri?n khai theo k? ho?ch.

 • - N?m v?ng vi?c tri?n khai chi?n d?ch trên các kênh Email marketing, Google, Facebook, PR (SEO/CPC/CPM)

 • - K? n?ng phan tích và ??c s? li?u t?t. ??c bi?t s? d?ng thành th?o Google analytics.

 • - Kh? n?ng team work và qu?n tr? c?ng vi?c cá nhan t?t.

Ch? ??:

 • - Thu nh?p c?nh tranh theo n?ng l?c + th??ng.

 • - Tu?n làm vi?c 5 ngày.

 • - Ch? ?? phúc l?i (BHXH, ngh? l?, t?t, du l?ch…) ?úng theo quy ??nh c?a Lu?t Lao ??ng và nhi?u ch? ?? phúc l?i h?p d?n khác.

 • - Làm vi?c trong m?i tr??ng n?ng ??ng, chuyên nghi?p, than thi?n, có c? h?i ???c ?ào t?o và nang cao nghi?p v? th??ng xuyên.

==================================================================

Th?i gian nh?n h? s?: h?n chót ngày 20.11.2019

- H? s? g?i v?: B? ph?n truy?n th?ng - Phòng TS – TT - CSSV Tr??ng ??i h?c Gia ??nh

??a ch?: 185 – 187 Hoàng V?n Th?, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n, Tp HCM

- Email: gduniversity@glengares.com

 

 

Tin ti?p theo

Tin t?c

H?i th?o ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o khoa Kinh T?

??i h?c Gia ??nh t? ch?c h?i th?o ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o khoa kinh t?
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i