Gi? liên l?c v?i nhà tuy?n d?ng có khó kh?ng?

Gi? s? k? th?c t?p c?a b?n s?p k?t thúc vào mùa hè và b?n mu?n ???c nhà tuy?n d?ng ?? m?t ??n cho nh?ng c? h?i th?c t?p khác trong t??ng lai. Ho?c, ? t?m cao h?n, b?n mu?n duy trì m?i quan h? t?t v?i s?p ?? có ???c s? c?t nh?c m?nh m? vào m?t v? trí toàn th?i gian sau khi t?t nghi?p.

Có th? b?n ch?a t?ng làm vi?c cho t? ch?c nào ?ó, nh?ng r?t yêu thích nh?ng ?i?u mình khám phá ???c v? h? và mong mu?n có th? tr? thành cái tên  trong tam trí các nhà qu?n ly tuy?n d?ng n?i ?ó.

R?t nhi?u tình hu?ng khác nhau v? mong mu?n xay d?ng c?u n?i gi?a ?ng viên v?i nhà tuy?n d?ng ti?m n?ng có th? li?t kê ra ?ay. Tuy nhiên, quá trình gi? liên l?c này ??i khi g?p tr? ng?i. B?n kh?ng mu?n s? k?t n?i kiên trì c?a mình gay c?m giác phi?n hà khó ch?u, nh?ng b?n c?ng kh?ng mu?n b? l? c? h?i ghi ?i?m v?i ??i t??ng mình c?c k? quan tam.

M?o gi? liên l?c chuyên nghi?p

?i?u quan tr?ng là b?n nh?n ra y ngh?a ??ng sau nh?ng l?i khuyên d??i ?ay: V? trí c?a b?n là ng??i có nhu c?u và v? trí c?a ??i ph??ng là ng??i có quy?n l?c. V?y nên h?y khéo léo khi?n cho m?i th? d? ch?u nh?t ??i v?i ng??i b?n mu?n gi? liên l?c.

种菜赚钱提现微信游戏 chia s? 5 l?i khuyên giúp b?n xay d?ng m?i quan h? m?t cách chuyên nghi?p và lu?n t?n t?i trong tam trí nhà tuy?n d?ng:

Tìm ra kênh giao ti?p t?t nh?t. N?u tr??c ?ay b?n t?ng làm vi?c v?i m?t ng??i qu?n ly, hy v?ng b?n có th? ?o l??ng ???c ?au là kênh t?t nh?t ?? giao ti?p v?i h?. Có th? th?ng qua email, ?i?n tho?i, LinkedIn, Skype, hay th?m chí là Facebook, Viber… Ho?c có th? là h? thích g?p g? tr?c ti?p h?n.

N?u ?ó là m?t ng??i ch?a quen bi?t nhi?u, email có l? là l?a ch?n t?t nh?t ?? b?t ??u. Khi s? d?ng ph??ng th?c này, b?n nh? ??ng quên  khi giao ti?p v?i nhà tuy?n d?ng nhé. Sau ?ó, b?n có th? nói v? vi?c h?n g?p m?t tr?c ti?p, m?t khi h? th? hi?n tr??c s? quan tam và h?ng thú ??a ra nh?ng ph?n h?i ho?c ch? d?n cho b?n.

Súc tích và t?p trung vào tr?ng ?i?m. D?a trên ph?ng ?oán r?ng, b?t c? ng??i nào mà b?n mu?n gi? liên l?c ??u c?ng r?t b?n r?n. L?i khuyên là b?n kh?ng nên g?i ?i m?t email dài h?n 5 cau. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng ???c g?i y duy trì t?t c? nh?ng cu?c ?i?n tho?i ho?c g?p g? trong vòng t?i ?a 30 phút. Hoàn toàn ?n khi b?n ?? ngh? ???c trò chuy?n kho?ng 15 phút sau khi ?? tham kh?o l?ch làm vi?c mà ??i ph??ng cho phép.

Phát tri?n m?i quan h? sau s?c h?n. ??ng lúc nào c?ng ích k? ngh? ??n b?n than trong quá trình giao ti?p, b?ng cách ch? lu?n h?i khi nào s? có c? h?i vi?c làm ti?p theo và li?u h? có th? giúp gì cho b?n. H?y c?p nh?t cho s?p ho?c ??ng nghi?p c? v? cu?c s?ng hi?n t?i, nh?ng di?n bi?n m?i c?a mình. K? h? nghe v? nh?ng ho?t ??ng m?i m?, nh?ng thành tích, nh?ng ?i?u thú v? b?n ?ang làm.

种菜赚钱提现微信游戏??ng th?i, th?t ch?t h?n m?i quan h? b?ng cách th? hi?n s? quan tam ??n cu?c s?ng c?a ??i ph??ng. H?i xem c?ng vi?c c?a h? ti?n tri?n th? nào, b?n có th? h? tr? thêm ?i?u gì kh?ng, và chúc m?ng n?u c?ng ty c?a h? giành gi?i th??ng hay g?t hái nhi?uthành c?ng. Nh?ng ?i?u nh? bé th? này có th? giúp ??i bên cùng nhau ?i qu?ng ???ng r?t dài.

Ti?p c?n t? 2 ??n 3 l?n m?i n?m. H?y tránh l?m d?ng các hình th?c giao ti?p này ??n m?c làm gi?m ?i c? h?i. Nên nh? r?ng, nh?ng ng??i r?t b?n r?n này ?ang giúp b?n b?ng cách duy trì m?i liên h? tích c?c, ch? kh?ng ph?i ng??c l?i.

Vì v?y, 2- 3 l?n c?p nh?t là ?? ?? ?? thu hút s? quan tam, trao ??i th?ng tin và duy trì m?i quan h? lành m?nh. N?u b?n có tam t? h?n n?a, h?y tìm hi?u m?t chút v? , b?i nhi?u ng??i ?? v?n d?ng khá hi?u qu? ly thuy?t này. G?i email cho các nhà tuy?n d?ng ti?m n?ng vào tr??c mùa thu và mùa xuan ?? ng? y nh?c nh? h? ??ng quên m?t ?ng viên t?t nh? mình là y t??ng hay.

??ng “qua s?ng phá c?u”种菜赚钱提现微信游戏. B?t k? trong c?ng vi?c quá kh?, b?n ?? t?ng b? s?p tr? l??ng th?p, b? giao nhi?m v? v?t v?, hay ??i x? ch?a h?p ly ra sao, ??ng t? mình phá h?ng h?t m?i c? h?i ch? vì ngh? r?ng “t?i kh?ng bao gi? c?n ??n ng??i này n?a”. B?i có th? b?n s? c?n h? trong t??ng lai, và n?u m?i quan h? c?c k? x?u thì ch?ng khác gì b?n ?? t? h?i mình r?i. Thêm vào ?ó, b?n kh?ng ki?m soát ???c tình hu?ng, khi ch?ng may ngày nào ?ó, h? xu?t hi?n tr? l?i trong t? cách m?t ng??i quy?n l?c n?m gi? s?c m?nh ?nh h??ng l?n ??n s? nghi?p ???ng dài c?a b?n.

Nh?ng l?i ích networking mang l?i

??i khi b?n có c?m giác r?ng vi?c gi? liên l?c v?i s?p hay ??ng nghi?p c?, các chuyên viên nhan s? hay nhà tuy?n d?ng t?ng g?p g? s? ch?ng mang l?i k?t qu? gì, ch? l?ng phí th?i gian? Ho?c, b?n tin r?ng các c?ng ty s? ?ánh giá cao s? quan tam nhi?t tình v?i v? trí tuy?n d?ng và các n? l?c khác c?a mình thì h? s? ??t tên b?n lên ??u danh sách ph?ng v?n trong t??ng lai?

种菜赚钱提现微信游戏??n gi?n là chúng ta kh?ng th? bi?t tr??c nh?ng ?i?u t?t ??p s? có th? x?y ra nh? vi?c  và g?n k?t liên t?c v?i m?ng l??i m?i quan h? ngh? nghi?p.

种菜赚钱提现微信游戏Nh?ng ?i?u chúng ta bi?t là dành ra 15 phút ?? so?n r?i g?i ?i m?t email ?ng tuy?n mà kh?ng ?oán ???c k?t qu? ra sao lu?n có chút may r?i, khi so sánh v?i ph?n th??ng mà b?n có th? nh?n l?i ???c là m?t c?ng vi?c nh? bi?t cách liên t?c gi? k?t n?i.

B?n c?ng s? kh?ng bao gi? bi?t nh?ng k?t n?i này s? d?n ??n ?i?u gì trong t??ng lai. Có th? ?ó chính là c?ng vi?c m? ??c?

种菜赚钱提现微信游戏Theo careererbuilder.vn

Tin ti?p theo

Doanh nghi?p - Vi?c làm

S?n vi?c theo các giai ?o?n tuy?n d?ng trong n?m

? ?úng n?i vào ?úng th?i ?i?m là ly do quan tr?ng giúp nhi?u ng??i ???c tuy?n d?ng. Nh?ng làm sao ?? bi?t ?au là th?i ?i?m dành cho mình trong hành trình s?n tìm c?ng vi?c m? ??c?
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i