HàNH TRìNH T??NG LAI - Sinh viên ??i h?c Gia ??nh tham quan th?c t? t?i t?p ?oàn Intel & C?ng viên ph?n m?m Quang Trung

Th? 7 ngày 12/10/2019, Khoa C?ng ngh? th?ng tin tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c chuy?n tham quan c?ng ty Intel và các c?ng ty là ??i tác c?a tr??ng ??i h?c Gia ??nh, chuy?n ?i mang tên “Hành trình t?i t??ng lai” v?i s? tham gia c?a các b?n sinh viên khóa 11, khóa 12 và h?n 100 Sv khóa 13.

 

Sinh viên khóa 13 khoa CNTT tr??ng ??i h?c Gia ??nh v?i các anh ch? K? s?  Intel VietNam.

V?i s? háo h?c ???c t?n m?t ch?ng ki?n quy m?, n?i làm vi?c c?a các k? s?, c?ng nhan c?ng ty hàng ??u th? gi?i v? C?ng ngh? Vi x? ly Intel các b?n Sinh viên khóa 13 ?? có m?t t?i tr??ng t? r?t s?m.

Hành trình ???c chia làm 2 nhóm, nhóm 1 do th?y ThS. Nguy?n Ng?c ??i d?n ?oàn sinh viên tham quan và làm vi?c v?i các c?ng ty ??i tác t?i C?ng viên Ph?n m?m Quang Trung; nhóm 2 do Th?y TS. Lê M?nh H?i, ThS. Nguy?n T?n H?ng, ThS. Tr?nh ?ình Y?n và Ths. ?? V?n M?nh d?n ?oàn ?i tham quan và làm vi?c t?i Intel VietNam Khu C?ng Ngh? Cao - Qu?n 9:

 

Sinh viên l?ng nghe chia s? c?a Anh V? Nh? ?am – Giám ??c s?n xu?t Intel VietNam v? quy trình s?n xu?t chip Intel, tiêu chu?n và nhu c?u tuy?n d?ng s?p t?i c?a Intel VietNam.

“Kh?ng t??ng t??ng ???c nó hoành tráng và chuyên nghi?p ??n th?” – m?t sinh viên Khóa 13 th?t lên khi t?n m?t ch?ng ki?n Phòng h?p, n?i làm vi?c c?a các k? s?, x??ng s?n xu?t Chip (CPU) c?ng nh? n?i th? gi?n, gi?i trí, C?ntin c?a nhan viên Intel VietNam:

 

Góc làm vi?c c?a các K? s? Intel VietNam.

“? Intel VietNam kh?ng có s? phan chia khu v?c hay v? trí, ki?u bàn làm vi?c c?a Giám ??c hay K? s?, r?t bình ??ng ai c?ng nh? ai… và ?ay là bàn làm vi?c c?a mình” – Anh V? Nh? ?am chia s?. Anh c?ng nói thêm, t? các thi?t b? h? tr? c?ng vi?c nh? Laptop, Desktop ch?ng h?n, ??u ???c b?o m?t r?t cao. Bên c?nh các khu v?c làm vi?c là khu v?c  h?i h?p, các phòng h?p c?a Intel c?ng mang ??m ch?t C?ng ngh?…

?? ??m b?o s?c kh?e v? th? ch?t c?ng nh? tinh th?n, Intel VietNam có xay d?ng các phòng Th? gi?n, gi?i trí, t?p luy?n th? thao (san bóng ?á, Phòng GYM, Bida, ??c sách, nghe nh?c,….)

V?i quy m? hi?n t?i, Intel Vietnam ?áp ?ng h?n 70% th? ph?n cung c?p b? Vi x? ly (CPU) cho toàn c?u. D? tính trong t??ng lai, Intel s? xay d?ng quy m? l?n h?n n?a.

“H?ng n?m, Intel VietNam lu?n ?ón nh?n Sinh viên th?c t?p c?ng nh? làm vi?c, các b?n th?c t?p c?ng có l??ng, và tiêu chu?n ?? gia nh?p Intel VietNam ngoài ki?n th?c chuyên m?n, Intel ?òi h?i kh? n?ng Ngo?i Ng? (Ti?ng Anh) thành th?o ?? giao ti?p v?i m?i tr??ng, b?n bè qu?c t? trong Intel VietNam” – Anh V? Nh? ?am chia s? thêm.

? nhóm 1, Th?y ThS. Nguy?n Ng?c ??i d?n ?oàn Sinh viên tham quan và làm vi?c t?i các C?ng ty ??i tác c?a ??i H?c Gia ??nh t?i C?ng viên ph?n m?m Quang Trung. Các b?n sinh viên ?? ???c l?ng nghe nh?ng chia s? c?a l?nh ??o các c?ng ty v? nhu c?u, tiêu chu?n tuy?n d?ng c?ng nh? nh?ng ?óng góp y ki?n v? hành trang t??ng lai mà các b?n sinh viên c?n ph?i trang b?. Ngoài ki?n th?c chuyên m?n, các b?n c?n trang b? kh? n?ng ngo?i ng? (Ti?ng Anh), k? n?ng m?m, làm vi?c nhóm,…

G?p g? và làm vi?c v?i l?nh ??o c?ng ty ??i tác c?a ?H Gia ??nh t?i C?ng viên Ph?n m?m Quang Trung

 

Chuy?n “Hành trình t?i t??ng lai” c?a các b?n Sinh viên Khoa C?ng ngh? th?ng tin Tr??ng ??i H?c Gia ??nh ?? giúp cho các sinh viên ?ang theo h?c t?i Khoa C?ng ngh? th?ng tin ??c bi?t là các b?n sinh viên khóa 13 m?t s? tr?i nghi?m th?c t? n?i làm vi?c nhu c?u c?ng nh? ?i?u ki?n tuy?n d?ng các các doanh nghi?p hi?n nay. Các b?n Sinh viên c?ng có m?t cái nhìn bao quát v? con ???ng phía tr??c c?a mình ?? t? ?ó trang b? cho mình nh?ng ki?n th?c, k? n?ng c?n thi?t ?? hòa nh?p vào t??ng lai s?p t?i.

Bài và ?nh: ?? M?nh

 

Tin ti?p theo

Doanh nghi?p - Vi?c làm

??i h?c Gia ??nh tuy?n d?ng Thi?t k? ?? h?a, Marketing Online

B? ph?n Truy?n th?ng tuy?n d?ng nhan s? Thi?t k? ?? h?a và nhan viên Marketing Online!
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i