Thói quen c?a ng??i thành c?ng: 5 phút m?i ngày c?a t? phú John Paul DeJoria

John Paul DeJoria t?ng là m?t ng??i v? gia c? và ?? tr?i qua m?t tu?i th? kh?n khó. Anh lính xu?t ng? John Paul DeJoria t?ng ph?i làm thuê nhi?u ngh? ?? ki?m s?ng. Nh?ng s? l?c quan, kiên trì, và nh?t là quan ni?m v? thành c?ng “khác th??ng” ?? ??a ?ng vào danh sách 100 ng??i giàu nh?t th? gi?i c?a Forbes.

种菜赚钱提现微信游戏 Nay ?? ? tu?i 70, t? phú này v?n ch?a có y ??nh v? h?u và v?n ti?p t?c ?óng góp tích c?c cho các ho?t ??ng nhan ??o t? thi?n.

Trên trang Business Insider, “” ?? có bài vi?t chia s? quan ni?m s?ng và làm vi?c, ??c bi?t là thói quen b?t ??u ngày m?i c?a mình.

T?i thích vi?c th?c d?y vào bu?i sáng.

Kh?ng quan tr?ng là lúc ?ó t?i ?ang ? ?au, ? nhà ho?c ? khách s?n nào. Lúc th?c gi?c, t?i n?m yên trên gi??ng trong kho?ng 5 phút.

20 phút m?i ngày ?? ??t hi?u su?t c?ng vi?c t?i ?a
20 phút m?i ngày ?? ??t hi?u su?t c?ng vi?c t?i ?a - TR?N ??C LU?N

T?i kh?ng suy ngh? v? th?i khoá bi?u c?a mình hay các cu?c ?i?n tho?i mà t?i ph?i th?c hi?n. T?i ch? ??n gi?n m? m?t và ?? b?n than mình s?ng trong th?i ?i?m hi?n t?i m?t cách hoàn toàn.

T?i c? g?ng kh?ng ?? b? ?nh h??ng b?i nh?ng ti?ng ?n bên ngoài, nh?ng suy ngh? trong ??u mình.

T?i th??ng ngh? v? nh?ng ?i?u mà t?i có ???c trong cu?c s?ng và t?i bi?t ?n chúng th? nào. T?i c?ng dành th?i gian ngh? v? phúc l?i mà gia ?ình mình may m?n ???c h??ng th?.

Khi kho?ng th?i gian 5 phút dành cho th?i ?i?m hi?n t?i ?? tr?i qua, t?i s? d?y và th??ng th?c m?t c?c cà phê ho?c cappuccino. ?ó là cách mà t?i mu?n b?t ??u ngày c?a mình.

T?i kh?ng th? di?n gi?i b?ng l?i s? quan tr?ng c?a vi?c dành ra 5 phút ?? c?m ?n nh?ng gì cu?c s?ng ?? ?em l?i cho chúng ta.

T?i là m?t ng??i yêu c?ng vi?c c?a mình, nh?ng ng??i mà t?i làm cho, và nh?ng ng??i mà t?i ???c làm cùng.

T?i b?t ??u ngày làm vi?c m?i b?ng vi?c th?o lu?n v?i các tr? ly ? tr? s? chính và v?n phòng ? các n?i. T?i xem k? ho?ch làm vi?c c?a ngày. T?i th?c hi?n nh?ng cu?c g?i quan tr?ng vào bu?i sáng tr??c tiên và tr? l?i nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p. T?i có m?t cu?n s? tay ?? ghi l?i nh?ng ?i?u mà t?i c?n nh? và nh?ng s? li?u quan tr?ng ?? s? d?ng sau này.

T?i kh?ng s? d?ng email, tr??c gi? ch?a t?ng và s? kh?ng bao gi? s? d?ng. T?i kh?ng s? d?ng vi tính c?ng nh? kh?ng nh?n tin cho ai. N?u t?i c?n liên l?c v?i b?n, t?i s? d?ng ?i?n tho?i bàn ho?c máy fax.

T?i bi?t, t?i ?? b? nói là quá c? h?, nh?ng m?i vi?c v?n ???c hoàn thành theo cách mà t?i mu?n. ?i?u này cho phép t?i t?p trung vào nh?ng vi?c quan tr?ng c?n ??n s? chú y c?a mình.

Cau nói mà th?i thích nh?t là “T?p trung vào m?t ít th? quan tr?ng và m?c k? v? vàn nh?ng ?i?u t?m th??ng”.

?? phan c?ng hi?u qu? và s? d?ng th?i gian h?p ly, b?n c?n có càng ít b? ph?n kh?ng c?n thi?t càng t?t. H?y xay d?ng m?t ??i ng? có kh? n?ng th?c hi?n ???c nhi?u vi?c. Ngày h?m nay kh?ng gi?ng nh? h?m qua, ?i?u quan tr?ng là th?c d?y s?m và b?t tay vào làm ngay l?p t?c. H?y hoàn thành cho xong c?ng vi?c c?a b?n.

M?t cau nói hay khác mà t?i thích là “Ng??i thành c?ng lu?n làm t?t c? nh?ng vi?c mà nh?ng k? th?t b?i kh?ng mu?n làm”. T?i làm vi?c h?ng ngày và t?i yêu c?ng vi?c c?a mình. Nó là m?t ph?n trong l?i s?ng c?a t?i. Nó là m?t ph?n trong thói quen h?ng ngày c?a t?i và là m?t thói quen t?t.

Quan tr?ng nh?t, h?y h??ng th? c?ng vi?c c?a b?n. T?t c? m?i ng??i ??u mu?n có kho?ng th?i gian vui v?. Và khi b?n h??ng th? s? vui v? khi làm vi?c, b?n s? th?y ngày h?m ?ó tr?i qua d? dàng h?n nhi?u.

Theo doanhnhansaigon.vn

 

Tin ti?p theo

H?c b?ng - H?c phí

Làm sao ?? nh?n ???c h?c b?ng t? ??I H?C GIA ??NH?

B?n s? có c? h?i h?c t?p mi?n phí t?i ??i h?c Gia ??nh v?i ch??ng trình “Ch?p cánh ??c m?” c?a chúng t?i
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i