Tuy?n d?ng th?c t?p sinh, nhan viên chính th?c_R?ng Vi?t

CH??NG TRìNH TUY?N D?NG M?I GI?I T?P S? 2019

Th?i gian nh?n h? s?: T? ngày g?i th?ng báo ??n khi tuy?n ?? s? l??ng

S? l??ng tuy?n d?ng: 50 nhan viên

 1. M? T? C?NG VI?C:

???c tham gia ch??ng trình ?ào t?o M?i gi?i t?p s? và th?c hi?n các c?ng vi?c sau:

 • Các ph??ng pháp tìm ki?m và phát tri?n m?ng l??i khách hàng giao d?ch cá nhan.
 • Cách th?c t? v?n ??u t? cho khách hàng.
 • Các nghi?p v? khác c?a Nhan viên M?i gi?i ch?ng khoán.
 • (Chi ti?t s? trao ??i trong bu?i ph?ng v?n)

N?I DUNG CH??NG TRìNH ?àO T?O

 • Gi?i thi?u các s?n ph?m, d?ch v? ch?ng khoán - H??ng d?n s? d?ng ph?n m?m.
 • Phan tích c? b?n
 • Phan tích k? thu?t
 • K? n?ng vi?t báo cáo/ b?n tin doanh nghi?p
 • Các k? n?ng m?m trong c?ng vi?c

TH?I GIAN T?P S?

Quá trình t?p s? bao g?m 2 giai ?o?n, t?i ?a 6 tháng:

 • Giai ?o?n 1: t? 1- 3 tháng, t?ng phí ròng 3 tháng liên ti?p c?ng d?n ??t t? 1 tri?u tr? lên s? chuy?n sang giai ?o?n 2.
 • Giai ?o?n 2:  t? 1- 3 tháng, doanh s? ròng bình quan ??t t? 2 tri?u ??ng/tháng tr? lên s? ti?n hành ky h?p ??ng th? vi?c.

N?I QUY C?NG TY:

 • Th?i gian làm vi?c: 8:00 – 17:00 t? Th? 2 ??n Th? 6 (Nhan viên T?p s? ch? ??ng ??ng ky th?i gian làm vi?c phù h?p ?? kh?ng ?nh h??ng ??n th?i gian h?c t?p c?a mình ? Tr??ng.)
 • Trang ph?c c?ng s?: l?ch s?, trang tr?ng.
 • Hòa ??ng, c?i m? v?i ??ng nghi?p, khách hàng.
 • Gi? gìn v? sinh n?i làm vi?c, tuan th? quy ??nh chung c?a C?ng ty.
 1. CHíNH SáCH NH?N S?
 • ???c ?ào t?o ?? tr? thành nhan viên chính th?c.
 • ???c h? tr? s? li?u ?? làm bài báo cáo/khóa lu?n t?t nghi?p
 • ???c h? tr? các ph??ng ti?n làm vi?c (ch? ng?i, ?i?n tho?i bàn, …)
 • Thu nh?p h?p d?n: ???c h??ng thù lao 50% trên doanh s? ròng, ph? c?p 2.200.000 ??ng/tháng n?u t?p s? chuy?n sang giai ?o?n 2.

* V? trí làm vi?c sau ch??ng trình: Chuyên viên T? v?n Ch?ng khoán

* Quyê?n l??i khi tr? thành nhan viên chính th?c

 • Thu nh?p h?p d?n: l??ng tháng 13, th???ng theo doanh s?.
 • M?i tr??ng làm vi?c tr?, n?ng ??ng, chuyên nghi?p, ?n ??nh cao.
 • L? trình ngh? nghi?p r? ràng, c? h?i th?ng ti?n theo n?ng l?c c?a t?ng cá nhan.
 • ???c tham gia các ch??ng trình ?ào t?o th??ng xuyên, các ho?t ??ng phát tri?n ngh? nghi?p c?a C?ng ty.
 • H??ng ??y ?? các ch? ?? b?o hi?m theo quy ??nh pháp lu?t Vi?t Nam.
 • Khám s?c kh?e ??nh k? hàng n?m, b?o hi?m tai n?n, b?o hi?m s?c kh?e …
 • Ph? c?p trang ph?c, du l?ch hàng n?m và các ch??ng trình phúc l?i h?p d?n theo quy ??nh c?a C?ng ty.
 1. YêU C?U C? B?N:
 • Sinh viên n?m cu?i ?ang theo h?c các tr??ng ??i h?c Kh?i ngành kinh t?, tài chính.
 • Yêu thích, mong mu?n làm c?ng vi?c T? v?n ??u t? ch?ng khoán (kh?ng yêu c?u kinh nghi?m)
 • Ngo?i hình chuyên nghi?p.
 • K? n?ng giao ti?p t?t.
 1. HìNH TH?C ?NG TUY?N

1/ ?ng viên quan tam vui lòng ?ng tuy?n tr?c tuy?n qua website: ho?c g?i H? s? ?ng tuy?n v? email: tuyendung@vdsc.com.vn

2/ N?p h? s? tr?c ti?p theo ??a ch?: L?u 4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguy?n Du, P.B?n Thành, Qu?n 1, TP.HCM.

3/ H? s? ?ng tuy?n g?m:

 • Th?ng tin ?ng tuy?n (t?i form t?i )
 • Gi?y gi?i thi?u c?a tr??ng (n?u có).
 • B?ng ?i?m quá trình h?c t?p.
 • Ch?ng ch? b?ng c?p liên quan.
 • B?n sao h?p l? th? sinh viên, ch?ng minh nhan dan, h? kh?u.
  • 01 hình th? (3x4).
 1. TH?NG TIN LIêN H?:

Phòng Nhan s? và ?ào t?o – C?ng ty C? Ph?n Ch?ng khoán R?ng Vi?t

 • T?ng 4, Tòa nhà Viet Dragon, S? 141, Nguy?n Du, Ph??ng B?n Thành, Qu?n 1, TP.HCM.
 • ?i?n tho?i: (028) 6299 2006 – Ext: 1427/1441
 • Ng??i liên h?: Ms. Thanh Thúy/ Ms.Vi?t Thi
 • Email: tuyendung@vdsc.com.vn

-----------------------------------------------------------------------------------

CHUYêN VIêN M?I GI?I CH?NG KHOáN

 

 1. M? T? C?NG VI?C

§ Tìm ki?m và phát tri?n m?ng l??i khách hàng giao d?ch cá nhan.

§ T? v?n, h? tr?, ch?m sóc khách hàng trong vi?c s? d?ng các d?ch v? giao d?ch ch?ng khoán c?a C?ng ty.

§ Qu?n ly các ho?t ??ng liên quan ??n giao d?ch và tài kho?n ch?ng khoán c?a khách hàng.

(?hi ti?t s? trao ??i trong bu?i ph?ng v?n)

 1. S? L??NG: 20
 2. YêU C?U

§ T?t nghi?p ??i h?c các ngành kinh t?, ch?ng khoán, tài chính, ngan hàng, k? toán – ki?m toán ho?c các ngành liên quan;

§ Có kinh nghi?m bán hàng, k? n?ng giao ti?p và thuy?t ph?c khách hàng t?t;

 • ?u tiên ?ng viên có kinh nghi?p sales tài chính, ?? ??u t? trên TTCK ho?c có Ch?ng ch? hành ngh? ch?ng khoán.
 1. CHíNH SáCH NH?N S?

§ Thu nh?p c?nh tranh, l??ng tháng 13, th??ng theo doanh s?

§ Th?i gian làm vi?c: Th? 2 ??n Th? 6 (8:00-17:00)

§ M?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, n?ng ??ng;

§ L? trình ngh? nghi?p r? ràng, c? h?i th?ng ti?n theo n?ng l?c c?a t?ng cá nhan;

§ ???c tham gia các ch??ng trình ?ào t?o th??ng xuyên, các ho?t ??ng phát tri?n ngh? nghi?p c?a C?ng ty;

§ H??ng ??y ?? các ch? ?? b?o hi?m theo quy ??nh pháp lu?t Vi?t Nam;

§ Khám s?c kh?e ??nh k? hàng n?m, b?o hi?m tai n?n, b?o hi?m ph?u thu?t n?m vi?n;

§ Ph? c?p trang ph?c, du l?ch hàng n?m và các ch??ng trình phúc l?i h?p d?n theo quy ??nh c?a C?ng ty.

 1. HìNH TH?C ?NG TUY?N

1/ ?ng viên quan tam vui lòng ?ng tuy?n tr?c tuy?n qua website: www.vdsc.com.vn ho?c g?i H? s? ?ng tuy?n v? email: tuyendung@vdsc.com.vn

2/ N?p h? s? tr?c ti?p theo ??a ch?: L?u 4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguy?n Du, P.B?n Thành, Qu?n 1, TP.HCM.

 1. TH?NG TIN LIêN H?:

Phòng Nhan s? và ?ào t?o – C?ng ty C? Ph?n Ch?ng khoán R?ng Vi?t

 • T?ng 4, Tòa nhà Viet Dragon, S? 141, Nguy?n Du, Ph??ng B?n Thành, Qu?n 1, TP.HCM.
 • ?i?n tho?i: (028) 6299 2006 – Ext: 1427/1441
 • Ng??i liên h?: Ms. Thanh Thúy/ Ms.Vi?t Thi
 • Email: tuyendung@vdsc.com.vn
 
Tin ti?p theo

Ho?t ??ng sinh viên

?êm Halloween ??i h?c Gia ??nh - Nh?ng tr?i nghi?m ??y khó quên trong ??i sinh viên

?êm Halloween ??i h?c Gia ??nh - Nh?ng tr?i nghi?m ??y khó quên trong ??i sinh viên
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i