??nh h??ng phát tri?n

H?QT tr??ng ?a?i ho?c Gia ?i?nh quy?t tam ??u t?, xay d?ng Tr??ng thành m?t c? s? giáo d?c ?a?t chua?n cu?a B?? gia?o du?c & ?a?o ta?o cùng v?i vi?c nang cao gía tr? th??ng hiê?u ?a?i ho?c Gia ?i?nh, cu? thê?:
1.T?ng v?n ?i?u l? theo qui ??nh c?a B? Giáo d?c và  ?ào t?o. Ti?n hành xay d??ng c? s? v?t ch?t giai ?oa?n 3 bao g?m khu ky? tu?c xa? sinh viên và khu v?n phòng tr??ng ta?i Thi? tra?n Cu? Chi.
2. V? c?ng tác phát tri?n ngu?n nhan l?c:
- B? trí l?i, b? sung, can ??i ngu?n nhan l?c m?t cách t?i ?u nh?t, b? trí c?ng vi?c ?úng v?i kh? n?ng t?ng ng??i, t?o ?i?u ki?n ?? cán b?, gi?ng viên phát huy cao nh?t s? tr??ng c?a mình.
- Xay d?ng ???c ??i ng? gi?ng viên c? h?u và cán b? c? h?u có ch?t l??ng và chuyên nghi?p, có h?c v?  theo ?úng quy ??nh c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o và ?i?u l? tr??ng ??i h?c hi?n hành.
- Có chính sách ??i ng? tho? ?áng ?? duy trì và phát tri?n ngu?n nhan l?c.
3. Tiê?p tu?c ca?p nha?t ch??ng tri?nh ?a?o ta?o phu? h??p v??i ?o?i ho?i s?? du?ng lao ???ng cu?a ca?c c?ng ty, doanh nghiê?p cùng v?i vi?c ??t chu?n ki?m ??nh c?a ngành giáo d?c; b?? sung các chuyên ngành m?i ? các b?c h?c ?áp ?ng nhu ca?u x? h?i. Bên c?nh ?ó, tiê?p tu?c m?? r??ng ma?ng l???i liên kê?t v??i ca?c doanh nghiê?p ?ê? ta?o ?iê?u kiê?n cho sinh viên ?i kiê?n ta?p, th??c ta?p t??t nghiê?p, t?o nhiê?u c? h??i cho sinh viên ti?m kiê?m viê?c la?m.
4. Xay d?ng Qu? h?c b?ng Tr??ng ??i h?c Gia ??nh nh?m giúp ?? cho sinh viên g?p khó kh?n trong h?c t?p và t?o thu?n l?i cho sinh viên h?c khá gi?i. T? n?m 2017 nhà tr??ng c?p h?c b?ng toàn ph?n cho toàn th? sinh viên n?m th? I và các sinh viên n?m 2, 3 và 4 h?c l?c khá tr? lên h?c t?i C? Chi.
5. Ti?p t?c ??y m?nh sinh ho?t nghiên c?u khoa h?c trong gi?ng viên và sinh viên theo h??ng h?i nh?p qu?c t?.
6. Nh?m t?o san ch?i lành m?nh, b? ích cho sinh viên ??ng th?i ?? qu?ng bá hình ?nh Tr??ng ??i h?c Gia ??nh, trong tháng 11 n?m 2017 nhà tr??ng s? ??ng ky tham gia Gi?i Futsal sinh viên Thành ph? H? Chí Minh n?m 2017 và là nhà tài tr? chính cho gi?i này. D? ki?n, trong n?m 2018 s? t? ch?c gi?i bóng ?á HSSV khu v?c C? Chi và gi?i Bowling m? r?ng khu v?c cho sinh viên  t?i TP. H? Chí Minh và c? khu v?c phía Nam.
V?i các ??nh h??ng trên, chúng t?i tin r?ng tr??ng ?a?i ho?c Gia ?i?nh s? t?ng b??c ?i lên m?t cách v?ng ch?c, cung ?ng ngu?n nhan l?c ??t ch?t l??ng, góp ph?n thi?t th?c vào s? nghi?p giáo d?c Vi?t Nam.
Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Nhi?u ngành m?i l?, ?ón ??u 4.0

N?m 2019, các tr??ng ?H m? nhi?u ngành m?i b?t k?p xu h??ng ?ào t?o g?n v?i nhu c?u th? tr??ng lao ??ng và ?ón ??u 4.0.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i