?oàn TNCS H? Chí Minh tr??ng ??i h?c Gia ??nh

1. L?ch s? hình thành

- ?oàn TNCS H? Chí Minh Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 016 - Q?/TCCS ngày 17/3/2008 c?a BTV Thành ?oàn Tp. H? Chí Minh. Ngay t? nh?ng ngày ??u thành l?p, ?oàn tr??ng ?? kh?ng ng?ng phát tri?n và chu?n b? các ?i?u ki?n ?? ti?n hành t? ch?c ??i h?i nhi?m k? I.

- Ngày 13 - 14/5/2011 ??i h?i ??i bi?u BCH ?oàn tr??ng nhi?m k? I (2011 - 2013) ?? di?n ra thành c?ng t?t ??p v?i kh?u hi?u “Xung kích, tình nguy?n và sáng t?o”. V?i s? n? l?c c?a t?p th? cán b?, ?oàn viên, ?oàn Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? t? ch?c các ho?t ??ng phong trào, t? ?ó t?o ra kh?ng khí sinh ho?t chính tr? trong toàn Tr??ng, nang cao thái ?? chính tr? c?a ?oàn viên, sinh viên, t?o s? chuy?n bi?n tích c?c, d?n ??n k?t qu? ho?t ??ng ??t thành tích cao.

- Trong nhi?m k? I ?oàn tr??ng ?? nh?n ???c nhi?u b?ng khen c?a Thành ?oàn Tp. H? Chí Minh, UBND t?nh B?n Tre, UBND Qu?n 7 (Tp. HCM), UBND H. Bình ??i,…

- V?i nh?ng thành tích trên, ??i h?i ??i bi?u BCH ?oàn tr??ng nhi?m k? II (2013 – 2015) di?n ra vào ngày 17/11/2013 ?? kêu g?i toàn th? ?oàn viên, sinh viên toàn Tr??ng ra s?c thi ?ua h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, rèn ??c, luy?n tài, xung kích trong s? nghi?p CNH - H?H ??t n??c. Ph?n ??u th?c hi?n th?ng l?i các m?c tiêu c?a ??i h?i, ??a c?ng tác ?oàn phong trào thanh niên Tr??ng ??i h?c Gia ??nh lên m?t t?m cao m?i.

2. Ch?c n?ng - nhi?m v?

- ?oàn là ??i d? b? tin c?y c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam, là tr??ng h?c XHCN c?a thanh niên. ?oàn là ng??i ??i di?n, ch?m lo và b?o v? quy?n l?i h?p pháp c?a tu?i tr?; là l?c l??ng nòng c?t chính tr? trong phong trào h?c sinh sinh viên c?a nhà tr??ng.

- Nhi?m v? c?a ?oàn thanh niên trong tr??ng h?c là góp ph?n c? th? hóa Ngh? quy?t c?a ??ng, ch??ng trình c?ng tác c?a nhà tr??ng vào ??i s?ng. Là ng??i b?n - là c?u n?i gi?a h?c sinh sinh viên v?i nhà tr??ng. ??nh h??ng chính tr? và t? ch?c nh?ng san ch?i nh?m xay d?ng các phong trào h?c t?p và rèn luy?n, qua ?ó giúp sinh viên trau d?i ??o ??c cách m?ng, b?n l?nh chính tr?, hoàn thi?n nhan cách, xung kích ?i ??u trong các nhi?m v? xay d?ng nhà tr??ng và ??t n??c phát tri?n b?n v?ng.
3. Các ??n v? tr?c thu?c
- Liên chi ?oàn Khoa Qu?n tr? kinh doanh
- Liên chi ?oàn Khoa Tài chính K? toán
- Liên chi ?oàn Khoa C?ng ngh? Th?ng tin
- Liên chi ?oàn Khoa Ngo?i ng?
- Chi ?oàn CB - CNV - GV
- ??i V?n ngh?
- CLB Th? thao

4. ??a ch? liên h?
V?n phòng ?oàn tr??ng - L?u 3 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh (CS1)
S? A15 - A19, ???ng Nguy?n H?u Th?, P. Tan Phong, Q. 7, Tp. HCM
Email: vanphongdoantruong.giadinh@gmail.com
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i