Khoa C?ng ngh? th?ng tin

C?ng ngh? th?ng tin
C?ng ngh? th?ng tin

T?ng quan:

种菜赚钱提现微信游戏Khoa C?ng ngh? Th?ng tin c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ???c thành l?p vào n?m 2007, v?i ch?c n?ng ban ??u là  ?ào t?o k? s? ngành M?ng máy tính - Truy?n th?ng và K? thu?t ph?n m?m. 

N?m 2019 khoa m? thêm ngành ?ào t?o k? s? C?ng ngh? th?ng tin. Khoa c?ng s? m? ch??ng trình ?ào t?o theo chu?n qu?c t? nh?m cung c?p ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho các t?p ?oàn qu?c t? t?i Tp HCM và các t?nh phía Nam.

Là ngành ?ào t?o tr?ng ?i?m c?a tr??ng, khoa ?? th?c hi?n ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y, ??y m?nh c?ng tác nghiên c?u khoa h?c c?a sinh viên và k?t h?p h?c ?i ??i v?i hành. T? l? sinh viên ra tr??ng có vi?c làm ?úng ngành ngay n?m ??u sau khi t?t nghi?p r?t cao, ??t trên 90% (kh?o sát tháng 11/2018). 

Kh?ng ch? h?c gi?i, sinh viên khoa CNTT còn tham gia tích c?c các ho?t ??ng x? h?i, kh?i nghi?p và có phòng trào v?n ngh? - th? thao s?i n?i, t?ng ??t các gi?i cao trong phong trào v?n - th? c?a sinh viên TP HCM.

T? hào là sinh viên c?a ??i h?c Gia ??nh, các l?a sinh viên CNTT ?? v?ng b??c vào ??i, ?óng góp s?c mình cho T? qu?c. Nhi?u c?u sinh viên khoa CNTT, ??i h?c Gia ??nh hi?n ?ang ??m nhi?m các v? trí quan tr?ng t?i các ??n v? trong thành ph? HCM. C?ng ??ng c?u sinh viên CNTT Gia ??nh hi?n có trên 200 thành viên tích c?c và ngày càng l?n m?nh.  

Tuy?n sinh :

Khoa CNTT  ?ào t?o k? s? b?c ??i h?c h? chính quy:

STT

Tên ngành ?ào t?o

M? ngành

1

M?ng máy tính và truy?n th?ng d? li?u
- M?ng máy tính
- An toàn th?ng tin

 7480102

2

K? thu?t ph?n m?m
- C?ng ngh? ph?n m?m
- L?p trình nhúng

7480103

3

C?ng ngh? th?ng tin*
- H? th?ng th?ng tin qu?n ly
- Thi?t k? ?? h?a 
- K? thu?t máy tính.

7480201

种菜赚钱提现微信游戏?i?u ki?n xét tuy?n theo ?? án tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

Các t? h?p xét tuy?n:

A00: Toán, V?t lí, Hóa h?c
A01: Toán, V?t lí, Ti?ng Anh
C14: Toán, Ng? v?n, GDCD
D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh


Liên h?:

Khoa C?ng ngh? th?ng tin

??a ch?: 185 -187 Hoàng V?n Th?, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n, TP.HCM

?i?n tho?i: 028.38681767 

Tin ti?p theo

Gi?i thi?u

Trung tam ?ào t?o nang cao

Trung tam ?ào t?o nang cao: ?ào t?o Cao ??ng, V?n b?ng 2, Liên th?ng, Liên k?t, ng?n h?n, ...
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i