Khoa Kinh t?

T?ng  quan:

Khoa Qu?n tr? Kinh Doanh ???c ra ??i k? t? khi thành l?p Tr??ng vào tháng 7 n?m 2007. Trong 5 n?m qua, v?i n? l?c kh?ng ng?ng c?a t?p th? l?nh ??o và nhan viên, Khoa QTKD tr? thành m?t trong các khoa chuyên ngành nòng c?t c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

 

Cho ??n nay, b? máy nhan s? c?a Khoa ?? ???c ?n ??nh và ho?t ??ng c?a Khoa ?? ?i vào n? n?p. Khoa c?ng ?? thành l?p ???c H?i ??ng Khoa h?c Khoa và 3 b? m?n: Qu?n tr? ngu?n nhan l?c, Marketing và Qu?n tr? chi?n l??c. Khoa ?? th?c hi?n ch? ?? giao ban ??nh k? hàng tu?n và hàng tháng ?? th?o lu?n v? vi?c phát tri?n các ho?t ??ng chuyên m?n và trao ??i c?ng vi?c c?a khoa.

 

B?c và ngành ?ào t?o:

STT Tên ngành ?ào t?o H?c v? M? ngành Hình th?c ?ào t?o
Trình ?? ??i h?c
1

种菜赚钱提现微信游戏G?m các chuyên ngành:

种菜赚钱提现微信游戏   - Qu?n tr? Kinh doanh t?ng h?p

   - Marketing

   - Kinh doanh qu?c t?

种菜赚钱提现微信游戏   - Qu?n tr? tài chính

C? nhan D340101 Chính quy
Trình ?? cao ??ng
2

 G?m các chuyên ngành:

种菜赚钱提现微信游戏   - Qu?n tr? Kinh doanh t?ng h?p

   - Marketing

   - Kinh doanh qu?c t?

C? nhan cao ??ng C340101 Chính quy

 

M?c tiêu ?ào t?o:

?ào t?o C? nhan Qu?n tr? Kinh doanh có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c, n?m v?ng nh?ng ki?n th?c c? b?n v? kinh t? - x? h?i và qu?n tr? kinh doanh. Sinh viên ngành QTKD ???c trang b? nh?ng ki?n th?c v? h?i nh?p qu?c t?, có kh? n?ng l?p k? ho?ch kinh doanh, t? ch?c ho?t ??ng kinh doanh và t?o l?p doanh nghi?p m?i. Sinh viên t?t nghi?p ph?i s? d?ng t?t ngo?i ng? và tin h?c ph?c v? cho c?ng vi?c và nghiên c?u.

 

C? s? v?t ch?t:

种菜赚钱提现微信游戏Sinh viên ???c h?c t?p trong m?i tr??ng ??i h?c chuyên nghi?p và uy tín trong ?ào t?o nhan l?c chuyên ngành Qu?n tr? kinh doanh. H? th?ng phòng h?c ???c trang b? các thi?t b? ph?c v? cho vi?c h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c.

 

Liên h?:

Khoa Qu?n tr? kinh doanh

??a ch?: 185 -187 Hoàng V?n Th?, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n, TP.HCM

?i?n tho?i: 08.38680393

Tin ti?p theo

Doanh nghi?p - Vi?c làm

HàNH TRìNH T??NG LAI - Sinh viên ??i h?c Gia ??nh tham quan th?c t? t?i t?p ?oàn Intel & C?ng viên ph?n m?m Quang Trung

HàNH TRìNH T??NG LAI - Sinh viên ??i h?c Gia ??nh tham quan th?c t? t?i t?p ?oàn Intel & C?ng viên ph?n m?m Quang Trung
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i