Phòng C?ng tác sinh viên

Phòng C?ng tác sinh viên
Phòng C?ng tác sinh viên

种菜赚钱提现微信游戏Phòng C?ng tác Sinh viên Tr??ng ??i h?c Gia ??nh thành l?p theo quy?t ??nh s? 33/Q?- ?HG? ngày 04 tháng 5 n?m 2010 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Gia ??nh, trên c? s? sát nh?p Phòng Qu?n ly Sinh viên & Phòng Ch?m sóc Sinh viên, có ch?c n?ng, nhi?m v? nh? sau:

 

I. Ch?c n?ng

种菜赚钱提现微信游戏Phòng C?ng tác sinh viên là ??n v? tr?c thu?c và có ch?c n?ng tham m?u cho Chi ?y và Ban Giám hi?u v? các ch? tr??ng, k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n n?i dung c?ng tác sinh viên trong Tr??ng theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o. 

 

II. Nhi?m v?

 

1. C?ng tác giáo d?c chính tr?, t? t??ng

- N?m tình hình t? t??ng, tam t? nguy?n v?ng c?a sinh viên, ?? xu?t v?i Chi ?y, Hi?u tr??ng v? các ch? tr??ng, k? ho?ch ti?n hành c?ng tác chính tr?, t? t??ng trong sinh viên theo m?c tiêu ?ào t?o c?a Tr??ng và s? ch? ??o c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, c?a thành ph? H? Chí Minh.

种菜赚钱提现微信游戏- Ph?i h?p v?i B? m?n Mác - Lênin, t? t??ng H? Chí Minh, các Phòng, B? ph?n và các Khoa t? ch?c h?c t?p Ngh? quy?t, ???ng l?i chính sách c?a ??ng, Pháp lu?t c?a Nhà n??c, các quy ??nh c?a B? và c?a Tr??ng. T? ch?c tu?n l? sinh ho?t vào ??u n?m h?c và k? ni?m các ngày l? l?n trong n?m.

种菜赚钱提现微信游戏- Ph?i h?p v?i ?oàn TNCS H? Chí Minh, H?i sinh viên Tr??ng t? ch?c các ho?t ??ng v?n hóa, v?n ngh?, th? d?c th? thao, các ho?t ??ng x? h?i t? thi?n, ??n ?n ?áp ngh?a và các ho?t ??ng giáo d?c ngo?i khóa khác. 

 

2. Qu?n ly sinh viên:

- Ph?i h?p v?i Phòng ?ào t?o, các Khoa ti?p nh?n sinh viên, t? ch?c các l?p h?c, ch? ??nh Ban Cán s? l?p (h?c k? ??u khóa h?c) và c?ng c? Ban cán s? l?p các h?c k? ti?p theo theo quy ??nh c?a Hi?u tr??ng.

种菜赚钱提现微信游戏- H??ng d?n n?i dung và ki?m tra, ??n ??c vi?c th?c hi?n quy ch? s? 42 v? ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n c?a sinh viên. Th??ng tr?c H?i ??ng ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n sinh viên c?p Tr??ng.

- Ph?i h?p v?i phòng ?ào t?o, Khoa và Giáo viên ch? nhi?m l?p n?m tình hình, ??n ??c và ki?m tra vi?c h?c t?p, th?c hi?n các n?i quy, quy ch? c?a Tr??ng c?ng nh? các ho?t ??ng khác c?a sinh viên. Th??ng tr?c H?i ??ng thi ?ua khen th??ng, k? lu?t c?p tr??ng.

 

3. Th?c hi?n ch? ??, chính sách và h? tr? sinh viên: 

- T? ch?c khám s?c kh?e ??i v?i sinh viên m?i nh?p h?c, tri?n khai c?ng tác b?o hi?m y t?, b?o hi?m tai n?n than th? cho sinh viên…

- Ph?i h?p v?i các c? quan b?o hi?m gi?i quy?t các tr??ng h?p sinh viên b? ?m ?au, tai n?n…

种菜赚钱提现微信游戏- C?n c? vào các quy ??nh c?a Nhà n??c, c?a Tr??ng, t? ch?c vi?c xét gi?m h?c phí, t?m ho?n th?c hi?n ngh?a v? quan s? (SV nam) và các ch? ?? ?u ??i khác ??i v?i sinh viên trong th?i gian h?c t?i Tr??ng, k? c? h?c b?ng do Tr??ng, các t? ch?c và cá nhan tài tr?.

- Ph?i h?p v?i phòng ?ào t?o và các Khoa t? ch?c cho sinh viên tham gia các k? thi, nghiên c?u khoa h?c trong và ngoài Tr??ng.

- Xay d?ng và t? ch?c th?c hi?n k? ho?ch t? v?n, gi?i thi?u vi?c làm cho sinh viên (sau khi ra tr??ng ho?c trong th?i gian ?ang h?c) và xem xét, h? tr? nh?ng sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n khi có ?i?u ki?n tài chính cho phép.

Tin ti?p theo

Th? m?nh ??i h?c Gia ??nh

H??ng ??n m?c tiêu Qu?c t?, h??ng ??n Ch?t l??ng ngu?n nhan l?c

Xu h??ng qu?c t? hóa trong ho?t ??ng giáo d?c là m?t t?t y?u trong ?i?u ki?n h?i nh?p, chuy?n giao c?ng ngh? và tri th?c toàn c?u hi?n nay.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i