Phòng K? toán - Tài chính

Phòng K? toán - Tài chính
Phòng K? toán - Tài chính

I. Ch?c n?ng
种菜赚钱提现微信游戏 Tham m?u cho Hi?u tr??ng v? c?ng tác qu?n ly ho?t ??ng tài chính và ch? ?? k? toán. Th?c hi?n qu?n ly t?p trung và s? d?ng hi?u qu? các ngu?n tài chính c?a tr??ng.

II. Nhi?m v? 
1. Cung c?p ??y ?? toàn b? th?ng tin v? ho?t ??ng kinh t? tài chính c?a Tr??ng nh?m giúp cho H?QT ?i?u hành và qu?n ly các ho?t ??ng kinh t? tài chính ? Tr??ng ??t hi?u qu? cao.
2. Ph?n ánh ??y ?? t?n b? tài s?n hi?n có c?ng nh? s? v?n ??ng c?a tài s?n ? Tr??ng qua ?ó Tr??ng qu?n ly ch?t ch? và b?o v? tài s?n c?a Tr??ng nh?m nang cao hi?u qu? c?a vi?c s? d?ng tài s?n ?ó.
3. Ph?n ánh ??y ?? các kho?n chi phí b? ra trong quá trình SXKD c?ng nh? k?t qu? c?a quá trình ?ó ?em l?i, nh?m ki?m tra ???c vi?c th?c hi?n nguyên t?c t? bù ??p chi phí và có l?i trong kinh doanh.
4. Ph?n ánh c? th? t?ng lo?i ngu?n v?n, t?ng lo?i tài s?n, giúp cho vi?c ki?m tra, giám sát tính hi?u qu? trong vi?c s? d?ng ngu?n v?n và tính ch? ??ng trong kinh doanh.
5. Ph?n ánh k?t qu? lao ??ng c?a ng??i lao ??ng, giúp cho vi?c khuy?n khích l?i ích v?t ch?t ??i v?i ng??i lao ??ng.
6. Ph?n ánh ??y ?? th?ng tin v? ho?t ??ng kinh doanh c?a Tr??ng ?? các nhà ??u t?, các c? ??ng, các khách hàng, các nhà cung c?p… l?a ch?n m?i quan h? phù h?p nh?t ?? quá trình ??u t?, góp v?n, mua hàng hay bán hàng ??t hi?u qu? cao nh?t.
7. Là c?ng c? ?? qu?n ly và phan tích, ?ánh giá, tham m?u cho L?nh ??o ??a ra quy?t ??nh qu?n ly phù h?p.
8. Th?c hi?n các c?ng vi?c khác theo s? ch? ??o c?a Hi?u tr??ng

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i