Phòng T? ch?c - Hành chính

Phòng T? ch?c - Hành chính
Phòng T? ch?c - Hành chính
1. Ch?c n?ng:Tham m?u cho Hi?u tr??ng v? c?ng tác t? ch?c cán b?; pháp ch?; hành chính, t?ng h?p; th?c hi?n ch? ??, chính sách ??i v?i cán b?, nhan viên và ng??i lao ??ng trong toàn Tr??ng; th?c hi?n c?ng tác b?o v? chính tr? n?i b? và các c?ng tác khác thu?c trách nhi?m và th?m quy?n. Tham m?u và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác y t?, ch?m sóc s?c kh?e ??i v?i cán b?, gi?ng viên và sinh viên c?a Tr??ng.
2. Nhi?m v? :
2.1 C?ng tác t? ch?c cán b?:
a.Tham m?u cho Hi?u tr??ng trong vi?c xay d?ng, phát tri?n và t? ch?c s?p x?p b? máy ho?t ??ng c?a Tr??ng; xay d?ng c? c?u t? ch?c, ch?c n?ng, nhi?m v? c?a các ??n v?, m?i quan h? gi?a các ??n v? trong Tr??ng;
b. Nghiên c?u và tham m?u cho Hi?u tr??ng xay d?ng v?n hóa c? quan, ?i?u hành m?i quan h? gi?a các ??n v? trong Tr??ng theo ch?c n?ng, nhi?m v? ?? quy ??nh;
c.L?p k? ho?ch v? lao ??ng và biên ch? c?a tr??ng và các ??n v? trình Hi?u tr??ng quy?t ??nh; ??  xu?t vi?c s?p x?p, ?i?u  ??ng, tuy?n d?ng  lao ??ng; theo d?i,
ki?m tra vi?c t? ch?c qu?n ly và s? d?ng lao ??ng trong toàn Tr??ng; 
d. ?? xu?t vi?c b? nhi?m, mi?n nhi?m, b?i nhi?m cán b? l?nh ??o các ??n v? tr?c thu?c Tr??ng; quy ho?ch phát tri?n ??i ng? cán b?, nhan viên phù h?p v?i yêu c?u phát tri?n c?a Tr??ng trong t?ng giai ?o?n; 
e. T? ch?c th?c hi?n các ch? ?? chính sách ??i v?i cán b?, nhan viên  và ng??i lao ??ng nh?: nang ng?ch, nang b?c l??ng, các, ch? ?? b?o hi?m x? h?i, b?o hi?m y t?, b?o hi?m th?t nghi?p; c?ng tác thi ?ua - khen th??ng k? lu?t…
            f. Tham m?u cho Hi?u tr??ng v? c?ng tác ?ánh giá phan lo?i cán b?, nhan viên  và ng??i lao ??ng hàng n?m, làm c? s? cho vi?c phan chia phúc l?i và thu nh?p;
g. Th??ng tr?c các H?i ??ng: tuy?n d?ng, thi ?ua - khen th??ng, k? lu?t, xét nang b?c l??ng, ph? c?p;
i. Th?c hi?n c?ng tác b?o v? chính tr? n?i b?;
j. Qu?n ly và c?p nh?t h? s?, ly l?ch gi?ng viên, cán b?, nhan viên và ng??i lao ??ng trong toàn Tr??ng; th?ng kê, qu?n ly danh sách, h? s? cán b?, nhan viên chuy?n c?ng tác và ngh? h?u; l?p các bi?u và báo cáo th?ng kê nhan s? ??nh k? và ??t xu?t theo yêu c?u B? Giáo d?c & ?ào t?o; xác nh?n h? s? ly l?ch, các gi?y t? v?n b?n c?a cán b?, nhan viên  và ng??i lao ??ng theo quy ??nh;
k.Xay d?ng, trình Hi?u tr??ng phê duy?t ch??ng trình, k? ho?ch hành ??ng v? c?ng tác giáo d?c chính tr?, t? t??ng cho gi?ng viên, cán b?, nhan viên trong Tr??ng; n?m b?t và t?ng h?p tình hình t? t??ng c?a cán b?, nhan viên, ph?n ánh k?p th?i v?i Chi ?y và Hi?u tr??ng và ch? ??ng ?? xu?t ch? ch??ng và bi?n pháp h?p ly gi?i quy?t nh?ng v?n ?? liên quan;
l. Ph?i h?p v?i Chi u? Tr??ng t? ch?c các l?p h?c t?p Ngh? quy?t c?a ??ng, sinh ho?t chính tr? ngo?i khóa cho ??ng viên toàn Tr??ng;
m. T? ch?c tuyên truy?n ch? tr??ng, ???ng l?i, chính sách, pháp lu?t c?a ??ng, Nhà n??c và nh?ng ch? tr??ng, nhi?m v? tr?ng tam c?a nhà tr??ng ??n toàn th? gi?ng viên, cán b?, nhan viên  trong Tr??ng;
n. T? ch?c, qu?n ly T? y t? ho?t ??ng ?úng ch?c n?ng, nhi?m v? do pháp lu?t quy ??nh;
o. Th?c hi?n các nhi?m v? khác do Hi?u tr??ng giao.
2.2. C?ng tác hành chi?nh:
a. Ph??i h?p v?i các phòng, khoa t?? ch?c theo d?i, kiê?m tra, ?ánh giá hiê?u qu? ho?t ???ng c?a các ??n v? tr?c thu??c Tr??ng th?c hiê?n ch??ng trình, kê? ho?ch;
b. Kiê?m tra vê? thê? th?c trình bày và n??i dung các v?n b?n ban hành tr??c khi ca?p s?? và ?óng da?u; 
c Qu?n ly và s? d?ng con da?u c?a Tr??ng ?úng theo quy ??nh c?a h?i ??ng qu?n tr? và c?a pháp lua?t ; 
d. Tiê?p nha?n, x? ly, qu?n ly và t?? ch?c, l?u tr? c?ng v?n ?i, ?ê?n theo quy trình;
e. T?? ch?c c?ng tác lê? tan, khánh tiê?t, các cu??c h?p c?a Ban Giám hiê?u, các H??i ngh? do Phòng T?? ch?c- Hành chánh ???c giao làm ?a?u m??i ;
f. H??ng da?n, b??i d??ng chuyên m?n, nghiê?p v? c?ng tác v?n phòng (báo cáo, t??ng h?p, v?n th?, l?u tr?,…) cho cán b?? nhan viên ??n v?;
g. Ca?p gia?y gi?i thiê?u, gi?y ?i ???ng cho cán b??, gi?ng viên, nhan viên , sinh viên ???c c? ?i c?ng tác; 
i. Qu?n ly và s? d?ng có hiê?u qu? lao ???ng, c? s? va?t cha?t và các ph??ng tiê?n thiê?t b?;
j. Ph??i h?p v?i các ??n v? có liên quan t?? ch?c h??i ngh? cán b?? nhan viên hàng n?m và các ??i h??i, h??i ngh? do Ban giám hiê?u ch? trì.
2.3 C?ng tác pháp ch?
a. Nghiên c?u và ph?i h?p v?i các ??n v? xay d?ng, ?i?u ch?nh, b? sung và ban hành các quy ch?, quy ??nh, n?i quy làm vi?c trong Tr??ng phù h?p v?i yêu c?u, nhi?m v? và quy ??nh c?a pháp lu?t;
  b. Tham gia y ki?n và th?m tra v? m?t pháp ly ??i v?i các v?n b?n, các lo?i h?p ??ng do các ??n v? c?a Tr??ng so?n th?o, tr??c khi trình Hi?u tr??ng ky;
  c. Tr?c ti?p so?n th?o các h?p ??ng dan s? nh? h?p ??ng d?ch v?, h?p ??ng thuê, mua ho?c chuy?n nh??ng tài s?n gi?a tr??ng v?i ??i tác v.v…;
  d. ??i di?n Tr??ng làm vi?c v?i các c? quan pháp lu?t trong t? t?ng, ?i?u tra, khi?u n?i và t? cáo;

  e. Ph?i h?p v?i các ??n v? t? ch?c tuyên truy?n, ph? bi?n giáo d?c pháp lu?t, quy ch?, quy ??nh và n?i quy c?a Tr??ng cho cán b?, nhan viên và sinh viên

Tin ti?p theo

Sinh viên tiêu bi?u

Sinh viên v?i ni?m ?am mê ho?t ??ng phong trào t?i ??i h?c Gia ??nh

Kho?ng th?i gian sinh viên ch? có 4 n?m nh?ng nó cung c?p 2 ph?n 3 th?ng tin cho cu?c ??i c?a mình.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i