V? ??I H?C GIA ??NH

Toàn th? Ban giám hi?u - Gi?ng viên - Nhan viên ??i h?c Gia ??nh
Toàn th? Ban giám hi?u - Gi?ng viên - Nhan viên ??i h?c Gia ??nh

Tr??ng ??i h?c t? th?c C?ng ngh? - Th?ng tin Gia ??nh (tên c?) ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 959/Q?-TTg ngày 31 tháng 07 n?m 2007 c?a Th? t??ng Chính ph?. 
          Sau 10 n?m xay d?ng và phát tri?n, t? m?t Tr??ng v?i ngành m?i nh?n là C?ng ngh? Th?ng tin nay ?? tr? thành m?t tr??ng ??i h?c ?a h?, ?a ngành, ?a l?nh v?c, bao g?m 6 ngành h?c v?i 19 chuyên ngành ?ào t?o.Tr??ng ?? t? ch?c ?ào t?o cho h?n 8.000 l??t sinh viên  b?c  ??i h?c và Cao ??ng v?i nhi?u hình th?c ?ào t?o: chính quy, liên th?ng, v?a làm v?a h?c và v?n b?ng 2 .
种菜赚钱提现微信游戏         Vào ngày 20/11/2017, nhan d?p k? ni?m 35 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam, Th? t??ng Chính ph? ?? ky Quy?t ??nh cho phép Tr??ng ???c ??i tên thành Tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

种菜赚钱提现微信游戏         V?i s? m?ng: là n?i cung c?p cho ng??i h?c ch??ng trình ?ào t?o ch?t l??ng cao v? khoa h?c kinh t?, qu?n tr? kinh doanh, c?ng ngh? th?ng tin, góp ph?n ?ào t?o ngu?n nhan l?c ph?c v? cho c?ng cu?c c?ng nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??t n??c trong b?i c?nh h?i nh?p toàn c?u.

种菜赚钱提现微信游戏          T?m nhìn ??n n?m 2030: Tr? thành c? s? ?ào t?o có uy tín, có v? th? cao trong h? th?ng giáo d?c qu?c dan và n?m trong nhóm các tr??ng ??i h?c hàng ??u c?a khu v?c.

          Và m?c tiêu là: Xay d?ng m? hình qu?n tr? ??i h?c hi?n ??i; phát tri?n theo ??nh h??ng th?c hành; chu?n hóa các ch??ng trình ?ào t?o ??t chu?n khu v?c ASEAN và qu?c t?; ??m b?o cho t?t c? sinh viên khi t?t nghi?p có ?? ki?n th?c, k? n?ng th?c hành ngh? nghi?p, n?ng l?c nghiên c?u và phát tri?n ?ng d?ng khoa hoc- c?ng ngh?, ???c các doanh nghi?p ti?p nh?n làm vi?c ngay và tr?ng d?ng; ng??i h?c có ?? n?ng l?c làm vi?c trong m?i tr??ng toàn c?u.

种菜赚钱提现微信游戏Các giá tr? c?t l?i: Là n?i khai sáng tri th?c, tran tr?ng ki?n th?c, th?u hi?u nhu c?u c?a sinh viên và x? h?i, quy tr?ng con ng??i có khát v?ng v??n lên trong t?t c? các khía c?nh c?a cu?c s?ng.

M?C TIêU C? TH?
a) ?ào t?o trình ?? cao ??ng ?? sinh viên có ki?n th?c chuyên m?n c? b?n, k? n?ng th?c hành thành th?o, hi?u bi?t ???c tác ??ng c?a các nguyên ly, quy lu?t t? nhiên - x? h?i trong th?c ti?n và có kh? n?ng gi?i quy?t nh?ng v?n ?? th?ng th??ng thu?c ngành ???c ?ào t?o;
b) ?ào t?o trình ?? ??i h?c ?? sinh viên có ki?n th?c chuyên m?n toàn di?n, n?m v?ng nguyên ly, quy lu?t t? nhiên - x? h?i, có k? n?ng th?c hành c? b?n, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, sáng t?o và gi?i quy?t nh?ng v?n ?? thu?c ngành ???c ?ào t?o;
c) ?ào t?o trình ?? th?c s? ?? h?c viên có ki?n th?c khoa h?c n?n t?ng, có k? n?ng chuyên sau cho nghiên c?u v? m?t l?nh v?c khoa h?c ho?c ho?t ??ng ngh? nghi?p hi?u qu?, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, sáng t?o và có n?ng l?c phát hi?n, gi?i quy?t nh?ng v?n ?? thu?c chuyên ngành ???c ?ào t?o.

CáC NGàNH ?àO T?O
 
?  H? ??i h?c
1. Truy?n th?ng và m?ng máy tính
2. K? thu?t ph?n m?m  
3. Tài chính 
4. Qu?n tr? Kinh doanh 
5. K? toán
6. Ng?n ng? Anh
7. C?ng ngh? th?ng tin
8. Lu?t

??I NG? GI?NG VIêN Và C? S? V?T CH?T
 
- Hi?n nhà tr??ng ?? qui t? ??i ng? gi?ng viên c? h?u có quá trình kinh nghi?m gi?ng d?y nhi?u n?m. Trong ?ó có   01 Phó Giáo s?, 18 Ti?n s? và 43 Th?c s?.

- ??a ch?: 185 - 187 Hoàng V?n Th?, P.8, Q.Phú Nhu?n, TP. HCM

 

Tin ti?p theo

Gi?i thi?u

Khoa C?ng ngh? th?ng tin

C?ng ngh? th?ng tin
Khoa C?ng ngh? Th?ng tin c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ???c thành l?p vào n?m 2007, v?i ch?c n?ng ban ??u là? ?ào t?o k? s? ngành M?ng máy tính - Truy?n th?ng và K? thu?t ph?n m?m.?
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i