??i h?c Gia ??nh v? ??ch cu?c thi bóng chuy?n n? - PNT SPRING 2019

Ngày 7/4/2019 Tr??ng ?ai H?c Gia ??nh (GDU) ?? chính th?c giành ???c Gi?i v? ??ch Cu?c thi bóng chuy?n n? PNT Spring 2019 do Tr??ng ??i H?c Y D??c Ph?m Ng?c Th?ch ??ng cai t? ch?c.

T? TIN QUY?T TH?NG

N?i ti?p thành c?ng n?m 2018, ??i tuy?n bóng ?á nam H?i Ph??ng Nam ??i h?c Gia ??nh giành chi?n th?ng 3-1 tr??c Sanatech-Sanest Khánh Hòa ?? ?o?t ng?i v? ??ch l??t ?i gi?i Futsal HDBank 2018. N?m nay, ??i tuy?n bóng chuy?n n? l?i m?t l?n n?a làm r?ng danh Nhà tr??ng và ?em ??n 1 làn gió m?i cho l?nh v?c th? thao c?a các b?n n? sinh viên.

V??t qua r?t nhi?u tr??ng ??i h?c Cao ??ng – các ??i th? l?n dày d?n kinh nghi?m, Tr??ng ??i H?c Gia ??nh (GDU) ?? chi?n th?ng ??i tuy?n c?a Tr??ng ??i H?c S? Ph?m K? Thu?t TP-HCM v?i t? s? 3-1 trong tr?n chung k?t, vinh quang giành gi?i quán quan c?a cu?c thi bóng chuy?n n? PNT SPRING 2019.

 

TRí TU? PH?I ?I ??I V?I TH? L?C

D??i s? d?n d?t c?a hu?n luy?n viên ThS Ph?m Tu?n ??t, các b?n sinh viên Tr??ng ??i H?c Gia ??nh ?? tích c?c t?p luy?n, t?o nên m?t cu?c thi ??u h?p d?n, l?i cu?n c?ng nh? nh?n ???c s? quan tam c?a ??ng ??o các b?n tr? có ni?m ?am mê bóng chuy?n nói riêng và sinh viên trong ??a bàn thành ph? H? Chí Minh nói chung. Ch?c h?n khán gi? s? r?t nh? nh?ng tr?n c?u n?y l?a trong san mà các b?n mang l?i và c? nh?ng ti?ng reo hò, c? v?, ti?p thêm nhi?t t? bên ngoài san c?a các b?n c? ??ng viên.

Sau hai tu?n thi ??u quy?t li?t và c?ng th?ng thì gi?i ??u PNT Spring 2019 ?? k?t thúc trong nh?ng ni?m vui, h?nh phúc c?a các b?n sinh viên Tr??ng ??i H?c Gia ??nh. Và gi?i v? ??ch l?n này c?a các b?n ?? ?ánh d?u 1 b??c ngo?t quan tr?ng trong làng th? thao sinh viên, t?o ti?n ??, ??ng l?c cho các gi?i ??u s?p t?i.

NGUY?T ANH - DOLIN

 

Tin ti?p theo

Ho?t ??ng sinh viên

GIA ??NH’S GOT TALENT – N?i ??m m?m và phát tri?n nh?ng tài n?ng.

??n v?i cu?c thi n?m nay, các thí sinh ?? mang ??n nhi?u màu s?c, nhi?u cung b?c c?m xúc khác nhau và ?i?u ?ó ?? góp ph?n t?o nên s? thành c?ng r?c r? c?a ch??ng trình. Hy v?ng ? nh?ng mùa sau, cu?c thi GIA ??NH’S GOT TALENT s? g?t hái nhi?u thành c?ng h?n n?a và s? tìm ki?m ???c nh?ng tài n?ng t?a sáng ??c bi?t.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i