?êm Halloween ??i h?c Gia ??nh - Nh?ng tr?i nghi?m ??y khó quên trong ??i sinh viên

Xu?t x? t? n??c Anh, Halloween là l? h?i truy?n th?ng ???c t? ch?c vào nh?ng ngày cu?i tháng 10 hàng n?m. V?i s? k? bí và h?p d?n, l? h?i Halloween ?? tr? thành m?t s? ki?n v?n hóa th??ng niên trên kh?p th? gi?i và là m?t trong nh?ng l? h?i thú v? ???c sinh viên Tr??ng ??i H?c Gia ??nh mong ??i.

???c t? ch?c t?i h?i tr??ng l?n c?a tr??ng ??i h?c Gia ??nh (GDU) vào t?i ngày 29/10/2019, l? h?i Halloween ?? di?n ra trong kh?ng gian huy?n bí rùng r?n, nh?ng hào h?ng s?i n?i. Các b?n sinh viên tham gia ph?n thi hóa trang th?a s?c sáng t?o hóa than thành nh?ng h?n ma, xác ??p, quái v?t làm cho l? h?i thêm ph?n ?a d?ng và v? cùng thú v?.

 

T? b?i c?nh ??n kh?ng khí ???c ban t? ch?c tái hi?n phong phú v?i nhi?u kh?ng gian check-in rùng r?n nh? x??ng s?, qu? bí ng?, m?t n? ma quái… M?i th? ???c bày bi?n m?t cách chu ?áo và ghê r?n theo ?úng tinh th?n Halloween. Trong khi ?ó, các b?n sinh viên c?ng hóa than thành nhi?u nhan v?t ma qu? trong các b? phim kinh d?. Nh?ng ti?ng la th?t thanh, nh?ng am thanh v?ng l?i t? ?áy gi?ng... ?? làm ?êm Halloween ?n t??ng.

 

B?n Tr?n H?u C?nh – sinh viên K13, ngành ng?n ng? Anh thích thú chia s?: “Th?c ra em r?t s? ma, s? l?m lu?n. Nh?ng khi bi?t tr??ng có t? ch?c ?êm h?i Halloween, em c?ng m?nh d?n tham gia và hóa than cosplay thành nhan v?t Maleficent. Khi nh?p cu?c v?i ?êm Halloween ? tr??ng, kh?ng khí r?t sung s?c, r?t máu me nên em th?y ?n t??ng v?i l? h?i Halloween này”.

 

M?i ng??i m?t di?n m?o ??n v?i l? h?i Halloween và hào h?ng vui ch?i. Bên c?nh cu?c thi hóa trang, ch??ng trình còn r?t nhi?u các ho?t ??ng ?a d?ng ???c t? ch?c t?i l? h?i. Các trò ch?i t?p th? có th??ng nh?: trò ch?i n?i vòng tay l?n, n?n t??ng, h?ng tr?ng, chuy?n bong bóng…nh?ng ti?ng c??i giòn tan, tho?i mái c?a các b?n sinh viên t?o nên m?t kh?ng khí vui ch?i giao l?u vui v? và thú v?.

 

Gi?i m? m?t th? - trò ch?i chính c?a ch??ng trình là m?t trong nh?ng trò ch?i ???c các b?n mong ??i và hào h?ng tham gia. Trò ch?i giúp các nhóm sinh viên t?ng c??ng tính suy lu?n, logic, sáng t?o và nhanh nh?n. M?t th? ???c r?i ? kh?p n?i trong khu?n viên nhà tr??ng và khi ?i tìm ki?m, các b?n ?? m?t phen khi?p vía khi b? hù d?a b?i nh?ng h?n ma b?t ch?t xu?t hi?n, nh?ng am thanh ghê r?n làm t?ng thêm s? thú v? c?a trò ch?i.

 

Bên c?nh ?ó, các b?n sinh viên tham gia l? h?i còn ???c th??ng th?c nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c Cau l?c b? V?n hóa ngh? thu?t c?a nhà tr??ng bi?u di?n. T? nh?ng giai ?i?u tr?m l?ng c?a nh?ng b?n nh?c tình ca nh? nhàng c?a nhóm FM band ??n nh?ng ti?ng reo hò c? v? ??i v?i nh?ng ??ng tác nh?y s?i ??ng c?a nhóm nh?y GDA khi?n c? h?i tr??ng v? òa ng?p tràn c?m xúc.

 

T?ng b?ng, s?i ??ng, hoành tráng là nh?ng ?n t??ng khó quên ??i v?i sinh viên Tr??ng ??i H?c Gia ??nh (GDU) - thành viên c?a T?p ?oàn Nguy?n Hoàng trong l? h?i Halloween v?a qua. Bên c?nh c? h?i tìm hi?u v? phong t?c t?p quán c?a các n??c ph??ng Tay, ?ay còn là d?p ?? các b?n sinh viên nhà tr??ng phát huy tính sáng t?o và t?ng c??ng tính ?oàn k?t, g?n bó th?ng qua các ho?t ??ng di?n ra trong l? h?i.

                                                                                    NGUY?T ANH

 
Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Tuy?n sinh Liên th?ng ??i h?c 2019

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh th?ng báo tuy?n sinh Liên th?ng ??i h?c các ngành n?m 2019
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i