??i bóng chuy?n n? ??i h?c Gia ??nh dành quy?n vào chung k?t

种菜赚钱提现微信游戏H?c t?p và rèn luy?n th? ch?t là m?t trong nh?ng ?i?u quan và c?n thi?t c?a sinh viên ??i h?c Gia ??nh. Phong trào th? d?c th? thao c?a Tr??ng nh?ng n?m qua ?? t?o ???c ti?ng vang l?n trong các h?i thao, gi?i ??u sinh viên v?i các tr??ng ??i h?c trên c? n??c. Ngoài ti?ng vang c?a ??i bóng futsal H?i Ph??ng Nam ??i h?c Gia ??nh trong các gi?i ??u sinh viên, gi?i ??u chuyên nghi?p, ??i h?c Gia ??nh còn có ??i bóng chuy?n n? c?ng ?? và ?ang là nh?ng ??i m?nh trong phong trào bóng chuy?n sinh viên các tr??ng ??i h?c t?i TpHCM.

Sáng ngày 16/3/2019 tr?n bán k?t gi?i bóng chuy?n n? sinh viên, ??i bóng chuy?n Tr??ng ??i h?c Gia ??nh th?ng ??i ?H Y H?c Y T? C?ng ??ng và chính th?c giành quy?n vào Chung k?t. Tr?n tranh ch?c v? ??ch s? di?n ra vào lúc 16h ngày 17/3/2019 t?i san KTX ??i H?c Y D??c TpHCM.

M?t s? hình ?nh gi?i bóng chuy?n n? sinh viên:

Chúc ??i tuy?n bóng chuy?n n? ??i h?c Gia ??nh giành quán quan c?a gi?i ??u.

种菜赚钱提现微信游戏Phòng TS - TT - CSSV

PM

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Top nh?ng ngành ngh? ???c tr? l??ng ph? bi?n cao nh?t

Theo th?ng kê, top 5 ngành ngh? ???c có kho?ng l??ng ph? bi?n cao nh?t l?n l??t là: Ngành Tài chính/ ??u t?; Ngan hàng; C?ng ngh? th?ng tin; Marketing; Xay d?ng. Trong ?ó, kho?ng 25% nhan s? c?p Qu?n ly c?a ngành Tài chính/??u t? nh?n m?c l??ng t? 70 tri?u ??ng/tháng tr? lên, cao nh?t trong nhóm ngành nói trên...
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i