GIA ??NH’S GOT TALENT – N?i ??m m?m và phát tri?n nh?ng tài n?ng.

Ngày 13/4/2019 Tr??ng ?ai H?c Gia ??nh (GDU) ?? di?n ra ?êm chung k?t cu?c thi sinh viên tài n?ng Gia ??nh’s Got Talent do Phòng C?ng Tác Sinh Viên c?a tr??ng t? ch?c.

 

H?C H?T S?C, CH?I H?T MìNH.

Bên c?nh nhi?m v? kh?ng ng?ng nang cao ch?t l??ng gi?ng d?y h?c t?p v?i tinh th?n sinh viên là tr?ng tam, Tr??ng ??i H?c Gia ??nh liên t?c t?o ra nh?ng san ch?i b? ích. Và ch??ng trình Gia ??nh’s Got Talent là m?t trong nhi?u ho?t ??ng dành cho các b?n sinh viên th?a s?c th? hi?n và phát huy tài n?ng sáng t?o c?a mình.

Sinh vien trinh dien tiet muc mua vo co truyen

Sinh viên bi?u di?n ti?t m?c múa v? c? truy?n

Tr?i qua vòng s? lo?i ?? di?n ra vào ngày 6/4/2019 v?i 35 ti?t m?c d? thi ? nhi?u th? lo?i khác nhau, 10 ti?t m?c xu?t s?c nh?t ?? l?t vào vòng chung k?t. Các thí sinh ??u mang ?am mê và k? n?ng c?a mình ?? chinh ph?c Ban giám kh?o, các ti?t m?c có chuyên m?n r?t ??ng ??u gay khó kh?n cho Ban Giám Kh?o trong vi?c l?a ch?n. Khán gi? ?? ???c tr?i qua r?t nhi?u cung b?c c?m xúc khi theo d?i các ti?t m?c v?i các th? lo?i khác nhau nh? l?ng ti?ng, hát, nh?y, k?ch và múa ngh? thu?t.

Ban giám kh?o h?i thi Gia ??nh Got talent 2019

 

N?I ??M M?M Và PHáT TRI?N NH?NG TàI N?NG

Cu?c thi Gia ??nh’s Got Talent l?n th? 1 n?m nay, các thí sinh dàn d?ng, bi?u di?n các ti?t m?c r?t c?ng phu và nhi?u ti?t m?c ?? l?i ?n t??ng sau s?c v?i Ban giám kh?o, các ti?t m?c l?n l??t bùng cháy trên san kh?u, t?a sáng và ti?p t?c “??n tim” khán gi?.

种菜赚钱提现微信游戏T?ng th??ng ti?t m?c gi?i ba

N?m nay, các thí sinh ?? mang ??n cho cu?c thi nhi?u màu s?c, nhi?u cung b?c c?m xúc khác nhau và ?i?u ?ó ?? góp ph?n t?o nên s? thành c?ng r?c r? c?a ch??ng trình. Hy v?ng ? nh?ng mùa sau, cu?c thi GIA ??NH’S GOT TALENT s? g?t hái nhi?u thành c?ng h?n n?a và s? tìm ki?m ???c nh?ng tài n?ng t?a sáng ??c bi?t.

Ph?n th??ng ti?t m?c xu?t s?c

M?t l?n n?a, sinh viên Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ti?p t?c kh?ng ??nh r?ng các b?n kh?ng ch? gi?i ki?n th?c, mà còn có nhi?u tài n?ng c?n ???c khám phá và phát tri?n.

Gia ??nh Got talent 2019 ?? thành c?ng r?c r?

 

NGUY?T ANH

Tin ti?p theo

S? ki?n

Ngày h?i t? v?n - h??ng nghi?p t?i Nha Trang

Ngày h?i là n?i h?c sinh có c? h?i tìm hi?u v? Tr??ng ??i h?c Gia ??nh - m?t Tr??ng ??i h?c ?a ngành ngh? và ??nh h??ng ?ng d?ng - th?c hành cho sinh viên. Sinh viên ??i h?c Gia ??nh sau khi t?t nghi?p lu?n t? tin trong c?ng vi?c t?i các c? quan, c?ng ty, doanh nghi?p trong và ngoài n??c.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i