Các cau h?i th??ng g?p

种菜赚钱提现微信游戏Cau 1. Cho em h?i các ngành ?ào t?o c?a tr??ng ?? Em xin cám ?n.

Tr? l?i:
Chào em, n?m 2019 này tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?ào t?o 8 ngành v?i 29 chuyên ngành h? ??i h?c, bao g?m:
1. M?ng máy tính và truy?n th?ng d? li?u

 • keyboard_arrow_rightM?ng máy tính
 • keyboard_arrow_rightAn toàn th?ng tin
2. K? thu?t ph?n m?m  
 • keyboard_arrow_rightC?ng ngh? ph?n m?m
 • keyboard_arrow_rightL?p trình nhúng
3. Tài chính ngan hàng
 • keyboard_arrow_rightTài chính doanh nghi?p
 • keyboard_arrow_rightNgan hàng
 • keyboard_arrow_rightCh?ng khoán
 • keyboard_arrow_rightB?o hi?m
4. Qu?n tr? Kinh doanh 
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? nhà hàng – khách s?n
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? s? ki?n và l? h?i
 • keyboard_arrow_rightQu?n tr? marketing
 • keyboard_arrow_rightLogistics và qu?n ly chu?i cung ?ng
5. K? toán
 • keyboard_arrow_rightK? toán doanh nghi?p
 • keyboard_arrow_rightKi?m toán
6. Ng?n ng? Anh
 • keyboard_arrow_rightTi?ng Anh th??ng m?i
 • keyboard_arrow_rightTi?ng Anh du l?ch
 • keyboard_arrow_rightTi?ng Anh biên - phiên d?ch
 • keyboard_arrow_rightAnh – Nh?t
 • keyboard_arrow_rightAnh – Hàn
 • keyboard_arrow_rightAnh - Trung
7. C?ng ngh? th?ng tin
 • keyboard_arrow_rightH? th?ng th?ng tin qu?n ly
 • keyboard_arrow_rightThi?t k? ?? ho?
 • keyboard_arrow_rightK? thu?t máy tính
8. Lu?t
 • keyboard_arrow_rightLu?t th??ng m?i qu?c t?
 • keyboard_arrow_rightLu?t ??u t?
 • keyboard_arrow_rightLu?t kinh doanh


Em có th? xem chi ti?t Th?ng báo tuy?n sinh c?a ??i h?c Gia ??nh trên website: glengares.com

种菜赚钱提现微信游戏Cau 2. Th?a th?y c?, em r?t quan tam các ngành thu?c khoa C?ng ngh? th?ng tin c?a Tr??ng, nh?ng em kh?ng bi?t h?c ngành này em s? làm gì sau khi ra tr??ng?

Tr? l?i:
Khi em ??u vào Tr??ng ??i h?c Gia ??nh, em s? ???c trang b? các ki?n th?c, k? n?ng chuyên m?n trong vi?c phan tích, thi?t k?, xay d?ng và khai thác các h? th?ng m?ng máy tính và h? th?ng truy?n th?ng, ph?n m?m; có chuyên m?n v?ng ?? có th? tri?n khai, v?n hành các h? th?ng ?ng d?ng C?ng ngh? th?ng tin; có các k? n?ng cá nhan và k? n?ng c?ng ??ng ?? có th? thích ?ng và hòa nh?p t?t vào m?i tr??ng làm vi?c.

Sau khi ra tr??ng, K? s? C?ng ngh? th?ng tin có th? làm k? s? l?p trình, phan tích thi?t k?, ki?m th?, xay d?ng, tích h?p h? th?ng t?i các c?ng ty ph?n m?m; qu?n tr? các h? th?ng th?ng tin ho?c qu?n tr? m?ng t?i các c? quan, doanh nghi?p ho?c tham gia gi?ng d?y ? các tr??ng ?ào t?o v? c?ng ngh? th?ng tin.

种菜赚钱提现微信游戏Cau 3. Theo em ???c bi?t Tr??ng ??i h?c Gia ??nh là m?t tr??ng ??i h?c ?a ngành. Nh? v?y, kh?ng bi?t m?i tr??ng h?c t?p và c? s? v?t ch?t ra sao? Xin Ban t? v?n th?ng tin ?? em ???c bi?t ?!

Tr? l?i:
Nh? em bi?t thì Tr??ng ??i h?c Gia ??nh có c? s? v?t ch?t khang trang, phòng máy th?c hành, phòng h?c máy l?nh ??y ?? các thi?t b? h? tr? h?c t?p, gi?ng d?y nh? máy tính, projector. Toàn b? khu?n viên tr??ng ???c ph? sóng wifi t?o ?i?u ki?n cho sinh viên có th? truy c?p internet mi?n phí m?i lúc, m?i n?i. Th? vi?n ?i?n t? hi?n ??i v?i trên 15.000 ??u sách, báo chí, t?p chí chuyên ngành b?ng ti?ng Vi?t và ti?ng Anh ???c xu?t b?n trong và ngoài n??c ph?c v? cho t?t c? các ngành h?c, 12.000 giáo trình ?i?n t?.

T? niên khóa 2018-2019, Nhà tr??ng ?ang ti?p t?c n? l?c ??u t? m? r?ng c? s? v?t ch?t ph?c v? t?t h?n n?a cho vi?c h?c t?p c?a sinh viên.
 
Em có th? tìm hi?u thêm v? Tr??ng th?ng qua website: glengares.com

Cau 4. Em mu?n h?i v? tri?n v?ng ngh? nghi?p, c? h?i vi?c làm c?a ngành Ti?ng Anh th??ng m?i trong t??ng lai c?a Tr??ng ??i h?c CNTT Gia ??nh ?

Tr? l?i:

Sinh viên t?t nghi?p ngành ti?ng Anh th??ng m?i có c? h?i vi?c làm r?t nhi?u nh?

种菜赚钱提现微信游戏- Biên - phiên d?ch viên Ti?ng Anh chuyên ngành (Th??ng m?i, Kinh t?, Qu?n tr?, Tài chính, Ngan hàng...) t?i các c?ng ty truy?n th?ng, vi?n nghiên c?u (ng?n ng?, kinh t?, qu?n ly...)

种菜赚钱提现微信游戏- Nhan viên các b? ph?n ch?c n?ng nh? kinh doanh, truy?n th?ng, d?ch v?, d? án, marketing... thu?c các doanh nghi?p và t? ch?c có s? d?ng Ti?ng Anh

种菜赚钱提现微信游戏- Giáo viên Ti?ng Anh chuyên ngành t?i các tr??ng d?y ngh?, cao ??ng, ??i h?c thu?c kh?i kinh t?

- Nghi?p v? bán hàng, xúc ti?n th??ng m?i qu?c t?

- ??u t? qu?c t?

- Phát tri?n th? tr??ng và ch?m sóc khách hàng; phát tri?n h? th?ng phan ph?i

种菜赚钱提现微信游戏- Marketing, PR

Cau 5. N?m nay em ??nh ??ng ky xét tuy?n vào ngành K? toán c?a Tr??ng ??i h?c CNTT Gia ??nh, th?y c? vui lòng cho em bi?t h?c ngành này ra tr??ng em s? làm nh?ng c?ng vi?c gì? Em xin cám ?n r?t nhi?u.

Tr? l?i:
Em s? h?c nh?ng ki?n th?c v? kinh t? x? h?i c?a ??t n??c; nh?ng tri th?c hi?n ??i v? kinh t?, pháp lu?t, tài chính - ti?n t?, ngan hàng; nh?ng nguyên ly c? b?n c?a k? toán, ki?m toán; có trình ?? chuyên sau v? k? toán tài chính, qu?n tr?, ki?m toán.

Sau khi ra tr??ng, sinh viên t?t nghi?p có k? n?ng th?c hành nghi?p v? k? toán, ki?m toán m?t cách ??c l?p t?i các doanh nghi?p, ngan hàng, hay các t? ch?c tín d?ng... ??ng th?i có k? n?ng x? ly tình hu?ng m?t cách sáng t?o; có kh? n?ng làm vi?c theo nhóm m?t cách hi?u qu? th?ng qua vi?c xay d?ng và t? ch?c b? máy k? toán, l?a ch?n m? hình k? toán phù h?p.

种菜赚钱提现微信游戏Ngoài ra, sinh viên sau khi t?t nghi?p còn có trình ?? nh?t ??nh v? tin h?c và ngo?i ng? ?? có kh? n?ng b?t k?p nhanh v?i nhu c?u lao ??ng c?a x? h?i.

 

Cau 6. Cho em h?i n?m nay em ??nh ??ng ky xét tuy?n vào ngành Qu?n tr? kinh doanh t?ng h?p c?a Tr??ng ??i h?c CNTT Gia ??nh, v?y h?c ngành này sau khi ra tr??ng em s? làm vi?c ? ?au? Em xin cám ?n r?t nhi?u.

Tr? l?i:
Sau khi t?t nghi?p, sinh viên chuyên ngành Qu?n tr? kinh doanh t?ng h?p có th? tr? thành các chuyên viên làm vi?c t?i các phòng ban ch?c n?ng c?a doanh nghi?p nh?: phòng kinh doanh, phòng k? ho?ch, phòng marketing, phòng t? ch?c nhan s? ho?c th? ky giúp vi?c cho các nhà qu?n ly các c?p trong b? máy qu?n ly c?a doanh nghi?p, các chuyên viên ? các phòng ban ch?c n?ng c?a doanh nghi?p; h? c?ng có th? tr? thành các doanh nhan hay các giám ??c ?i?u hành chuyên nghi?p ? t?t c? các lo?i hình t? ch?c kinh doanh trong n??c và n??c ngoài.
种菜赚钱提现微信游戏 Ngoài ra, sinh viên có th? làm c?ng tác gi?ng d?y và nghiên c?u v? qu?n tr? kinh doanh và các l?nh v?c chuyên sau c?a chuyên ngành QTKD t?ng h?p t?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng và trung c?p chuyên nghi?p.

 

Tin ti?p theo

H??ng nghi?p

C?ng ngh? th?ng tin - Ngành h?c c?a th?i ??i m?i

"Nhu c?u tuy?n d?ng nhan l?c ngành CNTT cao nh?t trong l?ch s?" là nh?n ??nh c?a VietnamWorks (Trang web tuy?n d?ng l?n nh?t hi?n nay t?i Vi?t Nam) d?a trên các báo cáo tuy?n d?ng 3 n?m g?n ?ay nh?t.Theo B? Th?ng tin và Truy?n th?ng, t?i n?m 2025, Vi?t Nam thi?u h?t h?n 800.000 nhan s? IT. Theo th?ng kê, nhu c?u nhan l? cho ngành này ??c tính t?ng 13% cho m?i n?m. Cách m?ng 4.0 ?ang ??n g?n v?i s? lên ng?i c?a c?ng ngh? ?? th?c s? t?o nên c?n "khát" nhan l?c CNTT.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i