Cho em h?i các ngành ?ào t?o c?a tr??ng ??

CáC NGàNH ?àO T?O C?A TR??NG ??I H?C GIA ??NH

?  H? ??i h?c
1. Truy?n th?ng và m?ng máy tinh
2. K? thu?t ph?n m?m  
3. Tài chính 
4. Qu?n tr? Kinh doanh 
5. K? toán
6. Ng?n ng? Anh
7. C?ng ngh? th?ng tin
8. Lu?t
 
Tin ti?p theo

H?p tác qu?c t?

Ellacy Global Education (EGE)

Ellacy Global Education (EGE) là m?t t? ch?c giáo d?c có tr? s? chính t?i Hoa K? và v?n phòng ??i di?n t?i Pháp, Canada và Vi?t Nam
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i