Ellacy Global Education (EGE)

TH?NG TIN CH??NG TRìNH CHI?N L??C

 

Ellacy Global Education (EGE) là m?t t? ch?c giáo d?c có tr? s? chính t?i Hoa K? và v?n phòng ??i di?n t?i Pháp, Canada và Vi?t Nam.

EGE v?i tr?ng tam mang ??n các c? h?i giáo d?c t?i các ??t n??c phát tri?n trên th? gi?i cho h?c sinh Vi?t Nam th?ng qua nh?ng ch??ng trình h?c b?ng ??c bi?t nh? sau:

Ch??ng trình t?i M?

Tr???ng

?i?a chi?

Ch??ng trình

?K nha?p ho?c

Ho?c b??ng tr??ng

H?c b?ng ??c quy?n EGE

Angelo State University (ASU)

2601 W. Avenue N San Angelo, Texas 76909, Hoa Ky?

种菜赚钱提现微信游戏C? nhan, Th?c s?, Ti?n s?

-GPA: 2.5/4
-IELTS: 6.5/TOEFL 79

- Ho?c b??ng Carr (2.000 USD - 18.000 USD)
- Ho?c b??ng Honor (3.000 USD)

?K:
SAT: t? 1060
GPA: t? 3.0
种菜赚钱提现微信游戏 IELTS: 6.5/ TOEFL 79

- 60% h?c phí

?K:

GPA: 3.0/4
IELTS: 6.5/ TOEFL 79

Bay Atlantic University (BAU)

1510 H Street NW,
Suite: #400
Washington DC, 20005 , Hoa Ky?

C? nhan, Th?c s?

-C?? nhan: GPA 2.5/4 và IELTS: 6.5/TOEFL 79-Tha?c sy?: GPA 3.0/4 và IELTS: 6.5/TOEFL 79

- H?c b?ng 25% - 100% d?a trên SAT/GMAT, ph?ng v?n và bài lu?n

种菜赚钱提现微信游戏- Ho?c b??ng t?? 25% - 100% th?ng qua cu??c thi GSE ????c t?? ch??c ta?i Viê?t Nam

?K:

种菜赚钱提现微信游戏- Xét duyê?t th?ng qua GSE

Niagara University (NU)

5795 Lewiston Road, Niagara University, NY 14109, Hoa Ky?

种菜赚钱提现微信游戏C? nhan, Th?c s?

-GPA: 2.5/4
种菜赚钱提现微信游戏 - IELTS: 6.5/TOEFL 79

- Ho?c b??ng c?? nhan: 10.000$- 23.000$
- Ho?c b??ng chuyê?n tiê?p:10.000$- 17.000$
- Cu??c thi ho?c b??ng Invitation: 3.000$- 5.000$
种菜赚钱提现微信游戏 - Ho?c b??ng cho sinh viên Viê?t Nam: 2.500$ - 7.500$

?K:

- SAT: t? 1280
- IELTS: 6.5
GPA: 3.0/4
(tùy t??ng m??c ho?c b??ng)
- Bài viê?t lua?n 

 

Archbishop Caroll High School

4300 Harewood Rd NE, Washington, DC 20017, Hoa Ky?

THPT

种菜赚钱提现微信游戏Xét ?i?m ho?c ba?. kh? n?ng ngo?i ng? và sinh ho?t c?ng ??ng

 

30% h?c phí

?K:

种菜赚钱提现微信游戏Xét ?i?m ho?c ba?. kh? n?ng ngo?i ng? và sinh ho?t c?ng ??ng

Grace Academy

13321 Cearfoss Pike
Hagerstown, MD 21740, Hoa Ky?

THPT

Xét ?i?m ho?c ba?. kh? n?ng ngo?i ng? và sinh ho?t c?ng ??ng

 

20% h?c phí

?K:

Xét ?i?m ho?c ba?. kh? n?ng ngo?i ng? và sinh ho?t c?ng ??ng

 

Ch??ng trình t?i Canada

Tr???ng

?i?a chi?

Ch??ng trình

?iê?u kiê?n nha?p ho?c

Ho?c b??ng

?iê?u kiê?n ho?c b??ng

THPT

C?? nhan

Tha?c sy?

Tiê?n sy?

Tr???ng

H?c b?ng ??c quy?n EGE

Tr???ng

H?c b?ng ??c quy?n EGE

British Columbia Institute of Technology (BCIT)

3700 Willingdon Avenue
Burnaby, British Columbia
Canada

 

x

x

 

GPA: 2.5/4 và xét ?i?m t?ng m?n h?c theo yêu c?u c?a t?ng ngành
种菜赚钱提现微信游戏 IELTS: 6.5

种菜赚钱提现微信游戏Kh?ng có h?c b?ng

种菜赚钱提现微信游戏Kh?ng có h?c b?ng

/

/

 

Ch??ng trình t?i Hàn Qu?c

Tr???ng

?i?a chi?

Ch??ng trình

?iê?u kiê?n nha?p ho?c

Ho?c b??ng

?iê?u kiê?n ho?c b??ng

THPT

C?? nhan

Tha?c sy?

Tiê?n sy?

Tr???ng

H?c b?ng ??c quy?n EGE

Tr???ng

H?c b?ng ??c quy?n EGE

种菜赚钱提现微信游戏Ulsan University

种菜赚钱提现微信游戏680-749 Daehak-ro 102 Ulsan, Hàn Qu??c

 

x

x

x

种菜赚钱提现微信游戏GPA: 2.5/4.

TOPIK 3 tr? lên

种菜赚钱提现微信游戏Ho?c b??ng chuyên ngành t?? 30% ?ê?n 70% 

/

TOPIK 3+/TOEFL 90+ /IELTS 6.5+
GPA >= 3.0

Ph?ng v?n tr?c ti?p

/

Soongsil University

种菜赚钱提现微信游戏369 Sangdo-Ro, Dongjak-Gu, Seoul, Hàn Qu??c

 

x

x

x

种菜赚钱提现微信游戏GPA: 2.5/4.

TOPIK 3 tr? lên

Ho?c b??ng chuyên ngành t?? 30% - 100%

Ho?c b??ng 50% ho?c tiê?ng

TOPIK 3+/TOEFL 90+ /IELTS 6.5+
种菜赚钱提现微信游戏 GPA >= 3.0

Ph?ng v?n tr?c ti?p

GPA: 2.5/4
Cam k?t hoàn thành ch??ng trình h?c ti?ng Hàn và 4 n?m chuyên ngành h? C? nhan, ho?c 2 n?m h? Master

*L?u y: Các sinh viên kh?ng ?? ?i?u ki?n Ti?ng Anh có th? tham gia khóa h?c Anh v?n t?i Ellacy Global Education.

Ngoài ra, ?? h? tr? cho sinh viên giành nh?ng su?t h?c b?ng lên ??n 100% h?c phí, EGE còn có các khóa ?ào t?o ng?n h?n SAT/GMAT/GRE/IELTS种菜赚钱提现微信游戏 ... ?? ??ng hành cùng h?c sinh trong cu?c chinh ph?c h?c b?ng.

Tin ti?p theo

Doanh nghi?p - Vi?c làm

Thói quen c?a ng??i thành c?ng: 5 phút m?i ngày c?a t? phú John Paul DeJoria

T? phú John Paul DeJoria là nhà ??ng sáng l?p c?a h?ng s?n ph?m dành cho tóc Paul Mitchell và h?ng r??u Patrón.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i