ERC International - ??i h?c t? Th?c t?

种菜赚钱提现微信游戏Trung tam m? ra cho các b?n sinh viên nh?ng c? h?i th?c t?p và làm vi?c t?i các doanh nghi?p là nh?ng ??i tác l?n c?a ERC ? khu v?c Chau á. Th?ng qua ho?t ??ng t? v?n và h?i th?o h??ng nghi?p, sinh viên lu?n ???c c?p nh?t nh?ng xu h??ng và nhu c?u m?i nh?t c?a th? tr??ng.?

Chúng t?i h? tr? các b?n sinh viên tìm ???c c?ng vi?c thích h?p, l?a ch?n ?úng ngành ngh? và th?ng ti?n trong s? nghi?p.

种菜赚钱提现微信游戏V?i 5 l?nh v?c ho?t ??ng kinh doanh: Giáo d?c, T? v?n tài chính, Qu?n ly tài s?n, Khách s?n & ?m th?c, T?p ?oàn ERC liên t?c tuy?n d?ng ngu?n nhan l?c ?? t?t nghi?p t? ERC International.

Tin ti?p theo

Khoa C?ng ngh? th?ng tin

Ch??ng trình C?ng ngh? th?ng tin chu?n qu?c t? c?a ??i h?c Gia ??nh: H?c m?t ???c hai

T?p ?oàn giáo d?c qu?c t? CompTIA
B?t ??u t? tháng 3/2019, sinh viên các ngành C?ng ngh? th?ng tin t?i ??i h?c Gia ??nh s? ???c ti?p c?n ch??ng trình ?ào t?o m?i, v?i các k? n?ng th?c hành ???c cung c?p b?i CompTIA.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i