L? ky k?t h?p tác gi?a Tr??ng ??i h?c GIA ??NH và ??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK Hàn Qu?c

种菜赚钱提现微信游戏L? ky k?t h?p tác gi?a Tr??ng ??i h?c GIA ??NH và ??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK Hàn Qu?c.

种菜赚钱提现微信游戏H?p tác Qu?c t? là m?t ho?t ??ng ?u tiên c?a Tr??ng ??i h?c GIA ??NH. M? r?ng h?p tác qu?c t? là nang cao ch?t l??ng ?ào t?o và c? h?i trao ??i du h?c sinh gi?a 2 Tr??ng, 2 Qu?c gia.

??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK là m?t tr??ng ??i h?c hàng ??u t?i Hàn Qu?c v?i các th? m?nh v? các ngành CNTT và Ngo?i ng?. Sinh viên ??i h?c GIA ??NH có c? h?i nang cao trình ?? c?ng nh? m? r?ng c? h?i h?c t?p và vi?c làm t?i Hàn Qu?c.

??i h?c Gia ??nh & ??i h?c Chungbuk
Tr??ng ??i h?c GIA ??NH và ??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK Hàn Qu?c
??i h?c Gia ??nh & ??i h?c Chungbuk
Tr??ng ??i h?c GIA ??NH và ??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK Hàn Qu?c
??i h?c Gia ??nh & ??i h?c Chungbuk
Tr??ng ??i h?c GIA ??NH và ??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK Hàn Qu?c
Tin ti?p theo

Tin t?c

L? ky k?t h?p tác gi?a Tr??ng ??i h?c GIA ??NH và ??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK Hàn Qu?c

??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK là m?t tr??ng ??i h?c hàng ??u t?i Hàn Qu?c v?i các th? m?nh v? các ngành CNTT và Ngo?i ng?. Sinh viên ??i h?c GIA ??NH có c? h?i nang cao trình ?? c?ng nh? m? r?ng c? h?i h?c t?p và vi?c làm t?i Hàn Qu?c.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i