C?ng ngh? th?ng tin - Ngành h?c c?a th?i ??i m?i

种菜赚钱提现微信游戏C?ng ngh? th?ng tin (CNTT) ???c d? báo là m?t trong nh?ng ngành ngh? có kh? n?ng phát tri?n v??t b?c trong t??ng lai. Lu?n n?m trong top 1 nh?ng ngành ngh? “hot” nh?t hi?n nay. Cu?c s?ng càng hi?n ??i, con ng??i càng c?n c?ng ngh? và nh?ng s?n ph?m c?ng ngh? cao. Chính vì th?, nhu c?u nhan l?c cho ngành này s? v?n ti?p t?c t?ng cao. Theo ??nh h??ng quy ho?ch qu?c gia ??n n?m 2025 Vi?t Nam c?n kho?ng 1.000.000 lao ??ng thu?c l?nh v?c này. T?t c? nh?ng ?i?u ?ó ly gi?i vì sao ngành C?ng ngh? th?ng tin v?n lu?n hot. Nhóm ngành CNTT c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? và ?ang thu hút hàng ngàn sinh viên theo h?c trong nh?ng n?m qua.

C? H?I NGH? NGHI?P KH?NG GI?I H?N TRONG S? BùNG N? C?NG NGH? TOàN C?U.

种菜赚钱提现微信游戏Nhu c?u tuy?n d?ng các K? s? C?ng ngh? th?ng tin, Khoa h?c và K? thu?t máy tính ch?t l??ng cao c?a th? tr??ng lao ??ng ch?a bao gi? “h? nhi?t”, kh?ng ch? ? trong n??c mà còn ??y m?nh ? n??c ngoài. Theo th?ng kê c?a m?t t? ch?c x? h?i, ??n n?m 2025 thì ch? có 60% nhu c?u th? tr??ng ???c ?áp ?ng. Do ?ó, vi?c theo ?u?i l?nh v?c này là m?t l?i th? l?n trong t??ng lai.

"Nhu c?u tuy?n d?ng nhan l?c ngành CNTT cao nh?t trong l?ch s?" là nh?n ??nh c?a VietnamWorks (Trang web tuy?n d?ng l?n nh?t hi?n nay t?i Vi?t Nam) d?a trên các báo cáo tuy?n d?ng 3 n?m g?n ?ay nh?t.Theo B? Th?ng tin và Truy?n th?ng, t?i n?m 2025, Vi?t Nam thi?u h?t h?n 800.000 nhan s? IT. Theo th?ng kê, nhu c?u nhan l? cho ngành này ??c tính t?ng 13% cho m?i n?m. Cách m?ng 4.0 ?ang ??n g?n v?i s? lên ng?i c?a c?ng ngh? ?? th?c s? t?o nên c?n "khát" nhan l?c CNTT.

种菜赚钱提现微信游戏Nhi?u doanh nghi?p l?n nh? VNPT, Viettel, FPT... lu?n ? trong tình tr?ng thi?u nhan s? IT, liên t?c có các ??t tuy?n d?ng l?n t? sinh viên ??n ng??i có kinh nghi?m.

NGàNH NGH? THU NH?P CAO

种菜赚钱提现微信游戏Kh?ng ch? doanh nghi?p CNTT trong n??c, các t?p ?oàn n??c ngoài c?ng s?n sàng "rào ?ón" nhan s? IT v?i ch? ?? phúc l?i và l??ng th??ng h?p d?n. Theo th?ng kê m?i nh?t c?a Vietnamworks, l??ng và thu nh?p c?a nhan s? ngành này lu?n n?m trong nhóm d?n ??u.

种菜赚钱提现微信游戏M?c l??ng ph? bi?n b?t ??u t? m?i ra tr??ng, ch?a có kinh nghi?m ??n nhan viên là t? 15 - 30 tri?u ??ng, qu?n ly t? 2500-3000$/tháng và giám ??c tr? lên t? 3500- 5000 $/tháng.

M?t s? ?u ??i dành riêng cho ngành c?ng ngh? th?ng tin, nhà n??c ta s? gi?m 50% thu? thu nh?p cá nhan ph?i n?p t? ti?n l??ng, ti?n c?ng c?a nh?ng cá nhan làm trong ngành này.

NGàNH CNTT PHù H?P V?I B?T C? AI Dù LàM VI?C T?P TH? HAY Cá NH?N.

种菜赚钱提现微信游戏Sinh viên t?t nghi?p ngành c?ng ngh? th?ng tin có th? làm vi?c trong các c?ng ty, t?p ?oàn trong và ngoài n??c liên quan ??n các l?nh v?c phát tri?n, s?n xu?t, thi?t k? ph?n m?m và các c?ng vi?c v? an ninh m?ng nh? virut, hacker,… Th?m chí, b?n có th? là m?t chuyên gia IT t? do, hình m?u ngày càng ???c ?a thích, làm vi?c ??c l?p, kh?ng ph? thu?c vào b?t k? c? quan, t? ch?c nào ho?c có th? cùng m?t s? ??ng nghi?p khác l?p ra m?t nhóm hay m?t c?ng ty c?a riêng mình.

 

NGàNH C?NG NGH? TH?NG TIN T?O RA NHI?U C? H?I THàNH ??T Và K?T N?I TOàN C?U

V??i thi? tr???ng 800 triê?u dan cu?a 12 n???c tham gia CPTPP, nga?nh gia c?ng c?ng nghê? th?ng tin se? co? c? h??i thu hu?t nhiê?u h??p ???ng xua?t kha?u t?? ca?c c?ng ty l??n, ca?c ta?p ?oa?n ?a qu??c gia”.

C? h?i th?ng ti?n trong ngành r?t l?n, t? nhan viên l?p trình lên v? trí tr??ng nhóm, giám ??c sáng t?o ho?c m? c?ng ty riêng. V?i ki?n th?c và kinh nghi?m làm vi?c ? nhi?u d? án, nhi?u m?i tr??ng c?ng ngh? khác nhau, coder s? nhanh tr? thành chuyên gia t? v?n v? gi?i pháp c?ng ngh? và h? th?ng trong t??ng lai.

V?i xu h??ng phát tri?n m?nh m? c?a c?ng ngh? cao thì c? h?i và nhu c?u vi?c làm c?a ngành C?ng ngh? th?ng tin là r?t l?n. C?ng ngh? th?ng tin th?c s? là m?nh ??t khai thác ??y ti?m n?ng cho các b?n tr?.

 

TR??NG ??I H?C GIA ??NH TUY?N SINH 2019

NH?NG ?I?M N?I B?T

种菜赚钱提现微信游戏- H?C PHí TH?P NH?T - ch? 10 tri?u/ h?c k? và kh?ng t?ng trong su?t quá trình h?c.

- H?c phí TH?P NH?T trong t?t c? các tr??ng ??i h?c t? th?c.

- Chính sách h?c b?ng H?P D?N.

种菜赚钱提现微信游戏- 100% sinh viên ???c GI?I THI?U VI?C LàM

种菜赚钱提现微信游戏- H?c T?P TRUNG t?i trung tam Tp.HCM

种菜赚钱提现微信游戏- C? s? v?t ch?t hi?n ??i

NGàNH & CHUYêN NGàNH:

C?NG NGH? TH?NG TIN

种菜赚钱提现微信游戏H? th?ng th?ng tin qu?n ly

Thi?t k? ?? ho?

K? thu?t máy tính

K? THU?T PH?N M?M

种菜赚钱提现微信游戏C?ng ngh? ph?n m?m

L?p trình nhúng

M?NG MáY TíNH & TRUY?N TH?NG D? LI?U

种菜赚钱提现微信游戏M?ng máy tính

种菜赚钱提现微信游戏An toàn th?ng tin

QU?N TR? KINH DOANH

Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u

Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?

Qu?n tr? nhà hàng – khách s?n

Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành

Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i

种菜赚钱提现微信游戏Qu?n tr? marketing

Logistic và qu?n ly chu?i cung ?ng

TàI CHíNH NG?N HàNG

Tài chính doanh nghi?p

Ngan hàng

种菜赚钱提现微信游戏Ch?ng khoán

B?o hi?m

K? TOáN

K? toán doanh nghi?p

Ki?m toán

LU?T

种菜赚钱提现微信游戏Lu?t th??ng m?i qu?c t?

种菜赚钱提现微信游戏Lu?t ??u t?

Lu?t kinh doanh

NG?N NG? ANH

Ti?ng Anh th??ng m?i

Ti?ng Anh du l?ch

Ti?ng Anh biên - phiên d?ch

Anh – Nh?t

Anh – Hàn

Anh - Trung

CáC HìNH TH?C TUY?N SINH

TUY?N TH?NG

1?- Nh?ng thí sinh ?o?t gi?i trong các k? thi h?c sinh gi?i qu?c gia và nh?ng thí sinh ?? ?i?u ki?n khác theo qui ??nh c?a B? GD & ?T.

种菜赚钱提现微信游戏2?- Xét tuy?n s? d?ng k?t qu? thi THPT Qu?c gia 2019.

种菜赚钱提现微信游戏3?- Xét tuy?n k?t qu? h?c t?p THPT ho?c t??ng ???ng.

CáC HìNH TH?C XéT TUY?N

1- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m HK1 l?p 11 M?n 1 + ?i?m HK2 l?p 11 M?n 2 + ?i?m HK1 l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

种菜赚钱提现微信游戏2?- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 12 M?n 1 + ?i?m TB l?p 12 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

3?- ?i?m trung bình chung c? n?m l?p 12 kh?ng nh? h?n 6,0. C? th?:
?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB c? n?m l?p 12 + ?i?m ?T (n?u có)).

种菜赚钱提现微信游戏4?- ?i?m xét trúng tuy?n = ?TB 4 HK m?n 1

种菜赚钱提现微信游戏+ ?TB 4 HK m?n 2 + ?TB 4 HK m?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)

5?- ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 10 M?n 1 + ?i?m TB l?p 11 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12

M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).

L?u y: ?i?m ?u tiên ??i t??ng / khu v?c theo quy ??nh c?a B? GD & ?T.

TH?I GIAN NH?P H?C

种菜赚钱提现微信游戏??t 1: 04/03/2019 - 30/06/2019 (Thí sinh ?? t?t nghi?p t? n?m 2018 tr? v? tr??c)

??t 2: 01/07/2019 - 10/07/2019

??t 3: 11/07/2019 - 20/07/2019

??t 4: 21/07/2019 - 31/07/2019

??t 5: 01/08/2019 - 10/08/2019

种菜赚钱提现微信游戏??t 6: 11/08/2019 - 20/08/2019

??t 7: 21/08/2019 - 31/08/2019

??t 8: 01/09/2019 - 10/09/2019

种菜赚钱提现微信游戏??t 9: 11/09/2019 - 20/09/2019

Tin ti?p theo

H??ng nghi?p

Ngày h?i t? v?n tuy?n sinh t?i Bình D??ng - ??nh h??ng ngh? nghi?p trong t??ng lai

Tham gia ngày h?i tuy?n sinh t?i Bình D??ng, h?c sinh s? ???c ti?p xúc v?i hàng tr?m tr??ng ?H, C? trong c? n??c v?i nh?ng th?ng tin tuy?n sinh m?i nh?t c?ng nh? ngành ngh? hot nh?t mà các tr??ng ?ang t? ch?c ?ào t?o c?ng nh? x? h?i ?ang c?n.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i