Gi?i thi?u khoa Khoa h?c x? h?i

Xem tin t?c khoa Khoa h?c x? h?i

Khoa Ngo?i Ng? Tr??ng ??i h?c Gia ??nh (ti?n than c?a Khoa Khoa h?c X? h?i ngày nay) ???c thành l?p n?m 2007 ngay khi thành l?p Tr??ng g?m Tr??ng Khoa, các T? Tr??ng b? m?n, Th? ky Khoa và các Gi?ng viên c? h?u có b?ng c?p t? Th?c s? tr? lên. Khoa có nhi?m v? ?ào t?o C? nhan ngành Ng?n ng? Anh có ?? ki?n th?c chuyên m?n, k? n?ng ngh? nghi?p, ph?m ch?t ??o ??c có th? làm vi?c hi?u qu? trong các l?nh v?c chuyên m?n có s? d?ng ti?ng Anh, ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a x? h?i và c?a n?n kinh t? trong quá trình h?i nh?p qu?c t?. Khoa c?ng ??m trách vi?c gi?ng d?y ti?ng Anh c? s? và ti?ng Anh chuyên ngành cho sinh viên các kh?i kh?ng chuyên ng? khác.

种菜赚钱提现微信游戏K? th?a thành t?u c?a ng??i ?i tr??c, Khoa Ngo?i Ng? ?? ??t ???c k?t qu? kh? quan trong qu?n ly và ?ào t?o sinh viên.

Liên ti?p trong nhi?u khóa, nhi?u sinh viên Khoa Ngo?i Ng? ?? ??t ???c danh hi?u sinh viên gi?i trong n?m h?c, sinh viên t?t nghi?p lo?i xu?t s?c, lo?i gi?i. Có th? k? vài g??ng m?t tiêu bi?u nh? sinh viên Tr?n H?u Di?u Han (k.04), sinh viên Tr?n Th? Bích H?ng (k.06), sinh viên  D??ng Lê Ph??ng H?ng (k.06), sinh viên Lê Hoàng B?o Nghi (k.08), sinh viên Nguy?n Ng?c Hoa (k.08), sinh viên Nguy?n Quang Trung (k.08)....

种菜赚钱提现微信游戏Trong L? h?i Xuan các n?m 2014, 2015, 2016, sinh viên Khoa Ngo?i Ng? ?? liên ti?p nh?n các gi?i th??ng nh?t, nhì, ba v? trang trí tr?i, n?u ?n,v?n ngh?, gi?i nh?t, nhì toàn ?oàn.

Riêng trong n?m 2016, các chi ?oàn, ?oàn Khoa và liên chi ?oàn Khoa Ngo?i Ng? ?? nh?n ba b?ng khen c?a Ban Ch?p hành ?oàn TP.HCM vì các thành tích “ ?? hoàn thành t?t tháng thanh niên n?m 2016, ch? ??: Chung s?c tr? tham gia xay d?ng TP.HCM có ch?t l??ng s?ng t?t, v?n minh, hi?n ??i, ngh?a tình”, “Có thành tích tiêu bi?u trong th?c hi?n ch? th? 03- CT/TW c?a B? chính tr? v? ti?p t?c ??y m?nh vi?c h?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh giai ?o?n 2011- 2015” và “Có thành tích tiêu bi?u trong th?c hi?n cu?c v?n ??ng 4 xay- 3 ch?ng giai ?o?n 2011-2016”. 

Sinh viên Khoa Ngo?i Ng? c?ng ??t các gi?i cao trong các cu?c thi Olympic chính tr?, các cu?c thi ??u bóng chuy?n, v?n ngh? do Tr??ng và ??a ph??ng t? ch?c.

?áng t? hào là Khoa Ngo?i Ng? c?ng nh?n ???c các l?i khen ng?i t? các c?ng ty, các t? ch?c có sinh viên c?a Khoa th?c t?p  ho?c có sinh viên c?a Khoa ?? t?t nghi?p ?ang làm vi?c.

V? nhan s? c?a Khoa, Tr??ng Khoa t? 2007 ??n 2009: Th.S. Di?p Bá T??ng.

T? 2009 ??n 2010: Th.S Ph?m Qu?c H?ng.

T? 2010 ??n 2012: Th.S. Lê Tr??ng S?n.

种菜赚钱提现微信游戏T? 2012 ??n nay, TS. ?ào Th? B?ch Tuy?t là Tr??ng Khoa.

TS. ?ào Th? B?ch Tuy?t - Tr??ng khoa

种菜赚钱提现微信游戏TS. ?ào Th? B?ch Tuy?t - Tr??ng khoa

种菜赚钱提现微信游戏Cán b?, gi?ng viên trong Khoa lu?n tích c?c tham gia các khóa b?i d??ng nghi?p v? ?? nang cao tay ngh?, c?ng c? ki?n th?c chuyên m?n h?u có th? ph?c v? t?t nh?t cho c?ng tác gi?ng d?y và qu?n ly sinh viên.

Cán b? qu?n ly Khoa tham gia các khóa b?i d??ng nghi?p v? qu?n ly t?i Seameo Retrac

种菜赚钱提现微信游戏Cán b? qu?n ly Khoa tham gia các khóa b?i d??ng nghi?p v? qu?n ly t?i Seameo Retrac

Educational Research for higher Education
Educational Research for higher Education

Ngoài nh?ng bu?i lên l?p chính khóa, Khoa còn t? ch?c các h?at ??ng ngo?i khóa cho sinh viên nh? các sinh ho?t cau l?c b? nói ti?ng Anh, các cu?c thi v?i nh?ng ch? ?? “ How to learn English well”, “How to speak English fluently”, “Love at  first sight”, “Challenges in life”, “ English Eloquence Contest”, “E-future Translator”, “Writing about your favourite topics”, ... nh?m giúp sinh viên có ?i?u ki?n trau d?i k? n?ng nghe, nói, vi?t, biên d?ch, phiên d?ch, thêm t? tin khi ??ng tr??c ?ám ??ng và kh?ng ng?i th? s?c tr??c nh?ng tình hu?ng khác nhau...

Vòng chung k?t cu?c thi “Hùng bi?n ti?ng Anh” c?a sinh viên Khoa Ngo?i Ng?

种菜赚钱提现微信游戏Vòng chung k?t cu?c thi “Hùng bi?n ti?ng Anh” c?a sinh viên Khoa Ngo?i Ng?

Gi?ng viên và sinh viên Khoa Ngo?i Ng? trong m?t ti?t m?c v?n ngh? tham gia CLB nói ti?ng Anh

Gi?ng viên và sinh viên Khoa Ngo?i Ng? trong m?t ti?t m?c v?n ngh? tham gia CLB nói ti?ng Anh

V?n ngh?
V?n ngh?

种菜赚钱提现微信游戏Sinh viên Khoa Ngo?i Ng? ngoài vi?c ???c ?ào t?o ti?ng Anh theo ba chuyên ngành: Th??ng m?i, Du l?ch, Biên - Phiên d?ch, còn ???c h?c ti?ng Hoa nh? ngo?i ng? 2 và t? niên khóa t?i s? có thêm chuyên ngành song ng? Anh – Nh?t, Anh – Trung và Anh – Hàn.

Khi ra tr??ng, sinh viên t?t nghi?p ngành Ng?n ng? Anh Tr??ng ??i h?c Gia ??nh có th? c?ng tác t?i nhi?u l?nh v?c khác nhau: gi?ng d?y trong tr??ng ??i h?c, Cao ??ng, PTTH, Trung Tam Ngo?i Ng?, biên d?ch, phiên d?ch trong các ??n v?, các t? ch?c v?n hóa, du l?ch, kinh t?, x? h?i, khoa h?c.  Sinh viên c?ng có th? làm vi?c trong các t? ch?c, c?ng ty n??c ngoài. Sinh viên t?t nghi?p t? Khoa Ngo?i Ng? Tr??ng ??i H?c Gia ??nh có th? h?c ti?p ch??ng trình Th?c S? ? các Tr??ng ??i h?c trong n??c ho?c theo h?c các ch??ng trình liên k?t v?i các tr??ng danh ti?ng ? n??c ngoài.

Tin ti?p theo

Khoa Khoa h?c X? h?i

Rèn luy?n k? n?ng cho sinh viên khoa Khoa h?c x? h?i qua các ho?t ??ng ngo?i khoá

?? nang cao ch?t l??ng d?y- h?c, chúng ta c?n ph?i t? ch?c ho?t ??ng t? h?c cho sinh viên và coi ?ó là m?t hình th?c t? ch?c d?y- h?c b?t bu?c ? ??i h?c.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i