BIêN B?N KI?M TRA ?I?U KI?N TH?C T? ?I?U KI?N V? ??I NG? GI?NG VIêN , TRANG THI?T B?, TH? VI?N

Tin ti?p theo

Th?ng báo

TH?NG BáO V/v h?c m?n Giáo d?c Qu?c phòng - An ninh cho sinh viên h? ??i h?c Khóa 12 và tr? n? m?n khoá 11 tr? v? tr??c

Sinh viên khoá 11 tr? v? tr??c còn n? m?n ??ng ky h?c t?i v?n phòng Khoa t? ngày ra th?ng báo ??n 15h ngày 03/05/2019. V?n phòng Khoa t?p h?p chuy?n v? phòng ?ào t?o tr??c 15h ngày 07/05/2019.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i