Các v?t li?u tr? thành “nàng th?” am nh?c

M?t nhà v?t ly ?? dùng am nh?c ?? khám phá nh?ng b? d? li?u c?a các tính n?ng v?t li?u và ng??c l?i, dùng d? li?u c?a các v?t li?u ?? truy?n c?m h?ng t?o ra các tác ph?m am nh?c.

Marco Buongiorno Nardelli ch?i sáo ? nhi?u cau l?c b? am nh?c. Ngu?n: Society of Composers, Inc.

种菜赚钱提现微信游戏Trong nhi?u n?m, Marco Buongiorno Nardelli s?ng m?t cu?c ??i “hai m?t”. C? ngày, anh là m?t nhà v?t ly, tính toán nh?ng ??c tính c?a các phan t? và v?t li?u ho?c t?i ?u các thi?t k? nh?ng thi?t b? nano cho chuy?n ??i n?ng l??ng. V? ?êm, anh tr? v? v?i am nh?c, th??ng cùng ng?i các nh?c s? khác trong nh?ng cau l?c b? nh?c jazz mù m?t khói thu?c lá ho?c “tr?n” các am thanh ?i?n t? v?i ti?ng ??ng ???ng ph? c?a các thành ph? ?n ??. Ngày nay, c? hai khu?n m?t cu?c ??i này c?a anh ?? nh?p thành “MaterialsSoundMusic” – m?t d? án dùng am nh?c ?? khám phá d? li?u v?t li?u và l?n l??t d? li?u truy?n c?m h?ng sáng tác các tác ph?m am nh?c.

D? án “MaterialsSoundMusic” ?? t?o ra am nh?c t? d? li?u th?ng qua m?t thu?t toán trí tu? nhan t?o có kh? n?ng l?p b?n ?? n?ng l??ng c?a v?t li?u ?? t?p h?p chúng vào 88 phím c?a cay ?àn piano. Ngu?n: physics.aps.org

Buongiorno Nardelli, giáo s? v?t ly tr??ng ??i h?c North Texas (UNT), nh?n d? án vào th?i ?i?m Sáng ki?n h? gene v?t li?u – d? án ???c Nhà Tr?ng m? n?m 2011 ?? thúc ??y khám phá v? các v?t li?u m?i. Là m?t ph?n c?a sáng ki?n này, anh?? tham gia vào vi?c phát tri?n AFLOWLIB – m?t c? s? d? li?u online ?? l?p danh m?c các ??c tính c?a hàng tri?u v?t li?u t?n t?i trên ly thuy?t. Các nhà nghiên c?u trên th? gi?i có th? truy c?p t? do vào c? s? d? li?u này ?? tìm m?t lo?i v?t li?u siêu d?n, kim lo?i, hay g?m phù h?p nh?t v?i nh?ng ?ng d?ng h? c?n.

Trong quá trình phát tri?n c? s? d? li?u này, Buongiorno Nardelli ?? can nh?c hai cau h?i: Th? nh?t có th? ch?n l?c th?ng qua l??ng d? li?u l?n c?a AFLOWLIB. V?y các ??c tính c?a m?t v?t li?u có th? ???c tái hi?n ?? các nhà nghiên c?u có th? nhanh chóng ?ón nh?n và ?ánh giá chúng? V?n ?? th? hai là thách th?c v??t xa h?n pham vi ?ó. Các v?t li?u kh?ng quá quy?n r? nh? các v? sáp nh?p l? ?en hay “h?t c?a Chúa”. V?y có th? làm gì ?? các ??c tính eletron hay m?ng tinh th? h?p d?n ???c s? t??ng t??ng c?a c?ng chúng? V?i Buongiorno Nardelli, ng??i ?? ch?i nh?c và sáng tác am nh?c t? khi lên 6, cau tr? l?i r? ràng là c? hai v?n ?? ??u là “??ng ch?m” ??n am thanh.

??u tiên, anh ph?i trao cho các v?t li?u m?t “gi?ng nói”. Vì v?y ?ng ?? làm ?i?u ?ó b?ng d? li?u “sonification” – m?t cách s? d?ng am thanh kh?ng l?i ?? truy?n t?i th?ng tin ho?c nh?n bi?t d? li?u. Thay vì ch?m thành các ?i?m trên bi?u ??, sonification truy?n d? li?u ??n tai chúng ta. Y t??ng này kh?ng ph?i là m?i – nó ???c g?i y t? b? ??m Geiger-Müller, m?t thi?t b? giúp phát hi?n tia gamma, h?t alpha, h?t beta và các d?ng khác c?a b?c x? ion hóa - g?n ?ay ???c s? d?ng trong nhi?u l?nh v?c khác nhau, t? v?t ly thiên v?n ??n khoa h?c khí h?u. Tuy nhiên các nghiên c?u v? v?t li?u thì ch?a t?ng “??ng” ??n nó.

?? truy?n am thanh v?t li?u, Buongiorno Nardelli vi?t các thu?t toán có kh? n?ng l?a ch?n các tín hi?u t? các b? d? li?u c?a c?u trúc vùng n?ng l??ng và m?t ?? c?a các tr?ng thái ?i?n t? - hai tính ch?t xác ??nh cách các eletron chuy?n ??ng trong m?t v?t li?u nh? th? nào. M?t trong nh?ng thu?t toán ?ó ?? v? ra b?n ?? n?ng l??ng gi?a m?c ?15 và +5 eV vào 88 phím ?àn piano r?i ?n ??nh m?t biên ?? cho t?ng n?t nh?c trên c? s? m?t ?? c?a các tr?ng thái t?i m?c n?ng l??ng t??ng ?ng. 

种菜赚钱提现微信游戏Các ví d? truy?n d?n am thanh c?a các v?t li?u t? c? s? d? li?u AFLOWLIB, nh? silicon, carbon, germanium, hay thi?c ??u có trên trang web c?a anh. Khi nghe, ng??i ta có th? th?y các v?t li?u này kh?ng t?o ra am thanh ??p nh? nh?ng t? khúc cello hay h?p d?n nh? các khúc nh?c pop mà ch? là nh?ng k?t h?p c?a am thanh ngh?ch tai, nh? cú nhún c?a mèo lên phím ?àn. D?u v?y, m?i v?t li?u ??u “hát” lên m?t h?p am ??c nh?t v? nh? và có th? nh?n bi?t ???c chúng. M?i v?t li?u nh? silicon và germanium – nh?ng lo?i có m?t ?? tr?ng thái ?i?n t? có v? t??ng t? nhau khi ???c v? ra trên m?t bi?u ?? nh?ng l?i t?o ra nh?ng h?p am có th? d? dàng phan bi?t, ngay c? v?i nh?ng ng??i kh?ng am hi?u v? am nh?c.

种菜赚钱提现微信游戏V?t ?i?u này có th? giúp các nhà khoa h?c d? dàng tìm ra lo?i h? mu?n trong các c? s? d? li?u v? v?t li?u? Còn quá s?m ?? nói ra ?i?u này, Buongiorno Nardelli nói. Nh?ng ngày này anh ?ang th?c hi?n các th? nghi?m, trong ?ó anh h?i nh?ng ng??i tham gia ch?n các v?t li?u t??ng t? nhau trong m?t nhóm l?a ch?n, ho?c d?a vào m?t ?? tr?ng thái trên các s? ?? ho?c am thanh ???c  t?o ra t? các thu?t toán c?a anh. K?t qu? ban ??u th?t ?áng khích l?: các th? nghi?m am thanh và th? giác ??u chính xác. “Nh?ng cách truy?n d?n am thanh v?n m?i ch? ? giai ?o?n ??u và c?n r?t nhi?u c?ng s?c ?? trau d?i ng??i tham gia và tinh l?c các c?ng c? c?a chúng t?i”, anh nh?n xét. C?ng vi?c mang tính n?n t?ng này có th? d?n ??n nh?ng c? s? d? li?u ?? các nhà khoa h?c có th? tìm th?y nh?ng v?t li?u c?n thi?t v?i nh?ng tính ch?t t??ng t? nhau theo cùng m?t cách mà nh?ng ng??i dùng các n?n t?ng am nh?c tr?c tuy?n nh? Spotify hay Pandora v?n dùng ?? tìm ra các bài hát v?i ch?t l??ng t??ng t?.

Y t??ng thi?t k? c?a m?t c?ng trình 3 D, trong ?ó các khán gi? có th? ?i quanh các h?t nhan c?a m?t tinh th? kh?ng l? trong khi nghe am nh?c ???c sinh ra t? các ??c tính am thanh c?a cùng m?t lo?i v?t li?u. Ngu?n: physics.aps.org

S? ti?n ích v? khoa h?c kh?ng ph?i là m?c tiêu duy nh?t c?a Buongiorno Nardelli: anh còn có m?c tiêu truy?n c?m h?ng sáng tác am nh?c t? vi?c khai thác d? li?u v?t li?u. Trong m?t s? sáng tác g?n ?ay c?a mình, anh ?? v? ra các am thanh v?t li?u vào các thang ?? am thanh khác nhau, ng?u nhiên hóa chúng ho?c hòa tr?n chúng v?i am thanh t? các nh?c c? th?ng th??ng. Các tác ph?m c?a anh g?m “?m nh?c cho 88 phím” – m?t t? khúc m? ph?ng tính n?ng c?a kim c??ng. “Tác ph?m c?a anh ?y ch?ng t? d? li?u thi tho?ng c?ng có th? t?o ra nh?ng y t??ng am nh?c b?t ng? và ??p ?? mà nh?ng ng??i làm sáng tác nh? chúng t?i kh?ng th? có ???c”, Jon Nelson – nhà so?n nh?c và gi?ng viên c?a tr??ng am nh?c thu?c tr??ng ??i h?c UNT, cho bi?t.

Buongiorno Nardelli hi v?ng, s? k?t n?i v? m?t c?m xúc v?i am nh?c có th? giúp ng??i nghe nh?n ra nh?ng ?i?u phong phú và giàu có c?a các lo?i v?t li?u. Anh hi?n ?ang thi?t k? m?t dàn d?ng m?i trên hình th?c c?a m?t c?u trúc tinh th? kh?ng l? v?i d? li?u ???c chuy?n thành am thanh t? chính v?t li?u ?ó. Nh?ng ng??i t?i d? có th? ?i d?o xung quanh tinh th? ?ó và l?ng nghe ti?ng ??p c?a các am t? hay ?i?u nh?y liên t?c t? chuy?n ??ng ? các ?i?n t? c?a chúng.

种菜赚钱提现微信游戏G?p g? v?i c?ng chúng nhi?u h?n, anh c?ng hình dung ra m?t cu?c "ch?y ?ua am nh?c" gi?a các nhà nghiên c?u và nh?c s? trên toàn c?u. N?u cho r?ng ngay c? cái cách ?i?n c?ng có "tài n?ng am nh?c thiên phú”\" thì h?y b?t chúng lên và l?ng nghe.

Theo tiasang.com.vn

Tin ti?p theo

Gi?i thi?u

C?ng ?oàn tr??ng ??i h?c Gia ??nh

C?ng ?oàn C? s? Tr??ng ??i h?c Gia ??nh là t? ch?c chính tr?, x? h?i v?n ??ng qu?n chúng, c?ng ?oàn viên th?c hi?n ch? tr??ng, ???ng l?i c?a ??ng, chính sách, pháp lu?t c?a Nhà n??c.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i