Sinh viên ??i h?c Gia ??nh vào chung k?t cu?c thi "Y t??ng Kinh doanh - Business Ideas 2019"

“Y t??ng kinh doanh – Business ideas 2019” là cu?c thi ???c UEF t? ch?c. T?i san ch?i này, các b?n sinh viên có c? h?i ???c rèn luy?n k? n?ng, ki?n th?c kh?i nghi?p, ??ng th?i còn kh?ng ??nh ???c ??c m?, b?n l?nh c?a sinh viên, khích l? tinh th?n “dám ngh?, dám làm”, bên c?nh ?ó sinh viên còn ???c ti?p c?n và h?c h?i kinh nghi?m t? các doanh nhan thành ??t “ti?p l?a” kh?i nghi?p.

Ngày 6/5/2019, Mai Trúc Lam - sinh viên Khoa C?ng ngh? th?ng tin ??i h?c Gia ??nh ?? xu?t s?c v??t qua 154 ?? tài trên c? n??c ?? l?t vào vòng chung k?t cu?c thi “Y t??ng kinh doanh – Business Ideas 2019” v?i ?? tài “Thanh long sinh thái tr?ng trên vùng ng?p m?n quy m? h? gia ?ình”. Mai Trúc Lam hi?n là sinh viên h?c l?p 11DHPM Khoa C?ng ngh? th?ng tin ??i h?c Gia ??nh.

Sinh viên Mai Trúc Lam ( trái ) tham gia bu?i traning cho các b?n sinh viên l?t vào vòng bán k?t, v?i s? tham d? c?a các chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c kinh t?, tài chính, nhan s?, makerting…

 

Ngày 8/5 sinh viên Mai Trúc Lam tham quan doanh nghi?p Ajinomoto Vi?t Nam

Tham gia b?o tr? h?i thi có nh?ng doanh nghi?p hàng ??u Vi?t Nam c?ng nh? các c?ng ty, t?p ?oàn l?n trên th? gi?i. ?i?n hình là doanh nghi?p ??n t? Nh?t B?n Ajinomoto ?? ??ng hành c?ng nh? giúp ?? các thí sinh ti?p c?n và tìm hi?u r? h?n các doanh nghi?p. Ajinomoto ?? t? ch?c cu?c tham quan ??y giá tr? c?ng nh? giúp thí sinh tham gia h?i thi ti?p c?n m? hình s?n xu?t và kinh doanh c?a c?ng ty. Qua ?ay thí sinh hi?u r? h?n v? quy trình v?n hành, s?n xu?t, kinh doanh c?ng nh? tích l?y thêm nhi?u kinh nghi?m cho cu?c thi s?p t?i.

Vòng Chung k?t, trao gi?i c?a Cu?c thi s? di?n ra vào ngày 25/5/2019 t?i Tr??ng ??i h?c Kinh t? - Tài chính TP.HCM (UEF).  V?i ?? tài mang tính th?c ti?n và có tính ?ng d?ng cao, chúc sinh viên Mai Trúc Lam t? tin t?i vòng chung k?t cu?c thi Business Ideas 2019 và mang v? chi?n th?ng v? vang cho cá nhan c?ng nh? t? hào là sinh viên ??i h?c Gia ??nh.

Business Ideas 2019 ???c t? ch?c v?i t?ng giá tr? gi?i th??ng lên ??n 250 tri?u ??ng. Trong ?ó, gi?i nh?t 50 tri?u ??ng và vé máy bay Vietnam Airlines tr? giá 15 tri?u ??ng, gi?i nhì 30 tri?u ??ng và vé máy bay Vietnam Airlines tr? giá 10 tri?u ??ng, gi?i ba 20 tri?u ??ng và vé máy bay c?a Vietnam Airlines tr? giá 7 tri?u ??ng, 2 gi?i t? 10 tri?u ??ng và vé máy bay c?a Vietnam Airlines tr? giá 4 tri?u ??ng, 5 gi?i ph? m?i gi?i 3 tri?u ??ng và vé máy bay Vietnam Airlines tr? giá 2 tri?u ??ng, cùng các ph?n th??ng khác.

Ngoài ra, các ?? tài l?t vào vòng chung k?t còn có c? h?i nh?n ???c nh?ng gi?i th??ng t? phía các Doanh nghi?p nh?: Gi?i th??ng dành cho ?? tài v? gi?i pháp c?ng ngh? truy?n th?ng tr? giá 10 tri?u ??ng; Gi?i th??ng dành cho ?? tài có chi?n l??c Marketing xu?t s?c tr? giá 10 tri?u ??ng.

??i h?c Gia ??nh – Thành c?ng cho m?i ng??i.

Tin ti?p theo

Trung tam ?ào t?o nang cao

Th?ng báo v? vi?c t? ch?c ki?m tra ?ánh giá Tin h?c Chu?n ??u ra tháng 06/2019

Th?ng báo v? vi?c t? ch?c ki?m tra ?ánh giá Tin h?c Chu?n ??u ra tháng 06/2019
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i