?ng d?ng trí tu? nhan t?o cho doanh nghi?p nh? và v?a t?i Vi?t Nam

AI & Machine learning
AI & Machine learning

种菜赚钱提现微信游戏H?i th?o “?ng d?ng trí tu? nhan t?o cho doanh nghi?p nh? và v?a t?i Vi?t Nam” vào ngày 22/11 t?i ?ay do Khoa h?c & phát tri?n k?t h?p v?i Saigon Innovation Hub t? ch?c s? th?o lu?n v? kh? n?ng ti?p c?n AI c?a th? tr??ng Vi?t Nam, ??c bi?t là nh?ng h??ng, gi?i pháp ?ng d?ng c?ng ngh? này cho doanh nghi?p nh? và v?a ?? b?t k?p t?c ?? phát tri?n c?a cách m?ng c?ng nghi?p 4.0.

M?t s? n?i dung trình bày quan tr?ng t?i h?i th?o g?m: 

GS. H? Tú B?o, Vi?n tr??ng vi?n John von Neumann, ?HQG TP. H? Chí Minh v?i báo cáo ?? d?n: AI cho các doanh nghi?p nh? và v?a.

?ng Lê Thanh S?n - IBM Singapore, k? s? phát tri?n ?ng d?ng IBM Watson: S? chênh l?ch gi?a th?c t? và k? v?ng c?a vi?c ?ng d?ng AI trong doanh nghi?p, qua các d? án t?i m?t s? doanh nghi?p ? Hàn Qu?c, Thái Lan và Singapore.

?ng Ph?m Nam Long - Founder c?a Abivin: ?ng d?ng AI trong logistics truy?n th?ng. 

?ng H? Tr?ng Vi?t - CEO c?ng ty Daily Opt: Nh?ng gi?i pháp c? th? cho nh?ng v?n ?? c?a doanh nghi?p Vi?t: t? thu ho?ch mía ???ng ??n s?n xu?t d?t s?i

?ng Lê C?ng Thành - CEO c?ng ty SMCC: Nh?ng ?ng d?ng c? th? cho các v?n phòng c?ng s?: t? nh?n di?n khu?n m?t ?? ch?m c?ng ??n vi?c s? d?ng d? li?u l?n ?? ra quy?t ??nh kinh doanh.

种菜赚钱提现微信游戏Sau ph?n trình bày c?a các di?n gi? s? có ph?n th?o lu?n bàn tròn ??t cau h?i cho các di?n gi?. 

种菜赚钱提现微信游戏Th?i gian và ??a ?i?m: H?i th?o di?n ra trong 1 bu?i, b?t ??u t? 8h30 sáng ngày 22/11/2018, t?i Saigon Innovation Hub, 273 ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 7, Qu?n 3, TP. H? Chí Minh. 

种菜赚钱提现微信游戏Các doanh nghi?p, start up quan tam tham d? h?i th?o ??ng ky (mi?n phí phí tham d?) t?i ???ng link sau:  http://goo.gl/forms/4Rj8pscGgWEfjoxf1 

种菜赚钱提现微信游戏Theo tiasang.com.vn

Tin ti?p theo

Th?ng báo

Danh sách Sinh viên t?t nghi?p ??i h?c h? Chính quy khoá 8, ??t 1, N?m 2019

Danh sách Sinh viên t?t nghi?p ??i h?c h? Chính quy khoá 8, ??t 1, N?m 2019
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i