Yuan Cao: Tiên phong v? graphene

Yuan Cao và giáo s? Pablo Jarillo-Herrero t?i Vi?n C?ng ngh? Massachusetts (MIT). Ngu?n: MIT News
Yuan Cao và giáo s? Pablo Jarillo-Herrero t?i Vi?n C?ng ngh? Massachusetts (MIT). Ngu?n: MIT News

种菜赚钱提现微信游戏Yuan Cao tr?i qua th?i k? niên thi?u m?t cách bình th??ng: t?t nghi?p THPT ? tu?i 18, anh thi vào tr??ng ??i h?c KH&CN Trung Qu?c ? H?p Phì r?i t?i M? làm nghiên c?u sinh. Nh?ng r?i m?i th? ?? khác: n?m 2018, ? tu?i 21, Yuan Cao ?? có hai c?ng b? v? tính ch?t k? l? c?a các l?p carbon có ?? dày c? nguyên t? có kh? n?ng thúc ??y m?t l?nh v?c m?i c?a v?t ly. M?c dù bi?t kh? n?ng khác th??ng c?a mình nh?ng Cao v?n nói mình kh?ng có gì ??c bi?t. Anh v?n theo h?c t?i tr??ng ??i h?c và “ch? b? qua nh?ng th? nhàm chán lúc h?c trong tr??ng c?p hai”. 

Vào n?m 2014, nhóm nghiên c?u c?a giáo s? Pablo Jarillo-Herrero t?i Vi?n C?ng ngh? Massachusetts (MIT) ? Cambridge v?a m?i chuy?n sang nghiên c?u v? nh?ng góc ?? khác nhau c?a nh?ng t?m carbon quay và x?p l?p khi Cao tham gia nhóm. C?ng vi?c c?a Cao là tìm hi?u nh?ng gì di?n ra trong các ch?ng hai l?p khi m?t t?m graphene xo?n h? l?y m?t t?m khác, v?n ???c m?t ly thuy?t d? ?oán là có th? làm thay ??i m?t cách hoàn toàn tính ch?t c?a lo?i v?t li?u này.

Nhi?u nhà v?t ly ?? hoài nghi v? y t??ng ?ó nh?ng khi Cao thi?t l?p cách t?o ra các ch?ng hai l?p xo?n tinh t?, anh ?? ch? ra nh?ng ?i?m k? l?. Ti?p xúc v?i m?t ?i?n tr??ng có c??ng ?? nh? và ???c làm l?nh ??n 1,7 ?? trên ?? kh?ng tuy?t ??i, v?t li?u graphene này – th?ng th??ng v?n d?n ?i?n– tr? thành m?t th? v?t ch?t có tính cách ?i?n (Y. Cao et al. Nature 556, 80–84; 2018: trong c?ng b? này, Cao là tác gi? th? nh?t). B?n than ?i?u ?ó ?? ?? gay ng?c nhiên. “Chúng t?i bi?t, c?ng b? này có th? t?o ra m?t tác ??ng l?n vào c?ng ??ng khoa h?c”, Cao nói. Nh?ng sau ?ó còn m?t c?ng b? xu?t s?c h?n: v?i m?t ch?nh s?a nh? v? ?i?n tr??ng, các phi?n graphene xo?n này ?? tr? thành ch?t siêu d?n, cho phép dòng ?i?n truy?n qua mà kh?ng b? c?n tr? (Y. Cao et al. Nature 556, 43–50; 2018: trong c?ng b? này, Cao là tác gi? chính). Ph?i ??n khi quan sát hi?u ?ng này trong m?u th? th? hai, nhóm nghiên c?u c?a Pablo Jarillo-Herrero m?i tin ?i?u ?ó là s? th?t.

Kh? n?ng ??a l?p carbon có ?? dày c? m?t nguyên t? vào m?t tr?ng thái electron ph?c h?p th?ng qua m?t phép quay ??n gi?n hi?n gi? khi?n các nhà v?t ly t?p trung vào vi?c tìm ra các tr?ng thái thú v? trong nh?ng v?t li?u hai chi?u khác. M?t s? nhà v?t ly thì hi v?ng là graphene có th? g?i y cho nh?ng v?t li?u ph?c t?p h?n nh? siêu d?n t?i các nhi?t ?? cao h?n nhi?u. “Chúng t?i còn có th? làm nhi?u ?i?u n?a. Gi? có v? s? các c? h?i trong t?m tay”, Cory Dean, m?t nhà v?t ly t?i tr??ng ??i h?c Columbia t?i New York, nh?n xét.

?i?m trúng “góc ma thu?t” c?a graphene - m?t vòng quay gi?a các phi?n ???c ??t g?n nh? ??ng th?i v?i góc nghiêng 1.1° - là k?t qu? c?a nhi?u l?n “th? và sai” nh?ng Cao s?m nh?n ra cách nào là h?p ly. K? n?ng làm th?c nghi?m c?a anh là ?i?u c?t y?u, Jarillo-Herrero nói. Cao ?i tiên phong trong ph??ng pháp chia tách m?t t?m graphene ??n vì anh có th? t?o ra m?t ch?ng l?p g?m hai l?p v?i s? ??nh h??ng ??ng nh?t, t? ?ó anh có th? tinh ch?nh nó. Anh c?ng ng?t ???c h? cryo ?? ??t ??n m?t nhi?t ?? cho phép hi?n t??ng siêu d?n xu?t hi?n m?t cách r? ràng h?n.

种菜赚钱提现微信游戏Cao yêu thích vi?c tách các v?t ra xa và tái t?o chúng. ? sau th?m bên trong, anh chính là “m?t k? thích v?c v?ch các lo?i máy móc”, Jarillo-Herrero nh?n xét. Anh thích “ch?p ?nh” b?u tr?i ?êm b?ng máy quay và kính vi?n v?ng t? ch? - nh?ng th? th??ng v??ng v?i trong kh?p phòng c?a Cao. “Lúc nào t?i, t?i c?ng th?y bàn làm vi?c c?a c?u ta m?t ??ng l?n x?n các m?nh máy tính, các m?nh kính vi?n v?ng”, ?ng cho bi?t thêm.

种菜赚钱提现微信游戏Dù c?u còn ít tu?i và hay b?n l?n, ??ng nghi?p v?n cho r?ng s? tr??ng thành s?m c?a Cao ?? l? r?. T?ng b? l? c? h?i có m?t ch? ??ng trong ch??ng trình v?t ly c?a MIT, Cao ?? tìm ???c cách theo ?u?i l?nh v?c này b?ng vi?c nh?y vào cùng nhóm nghiên c?u c?a Jarillo-Herrero qua ch??ng trình K? thu?t ?i?n. C?ng t?ng có kh?i ??u ?áng th?t v?ng khi làm nghiên c?u sinh, sau khi nh?n th?y d? li?u t??ng ch?ng r?t thú v? mà anh dành ra 6 tháng ?? c? hi?u có ?n ch?a v?n ?? t? vi?c thi?t l?p thí nghi?m. “D? nhiên là c?u ta kh?ng vui nh?ng c?u ?y v?n x?n tay áo lên và ti?p t?c làm vi?c”, Jarillo-Herrero nói.

? tu?i 22, Cao v?n còn ch?a r? mình s? h??ng c?ng vi?c t?i ?au. “Chúng t?i v?n còn quá nhi?u vi?c ?? làm v?i graphene góc ma thu?t”, anh nói. Các tr??ng ??i h?c trên kh?p th? gi?i ?ang ‘?? m?t” t?i anh kh?ng ch? cho postdoc mà th?m chí là m?t v? tri trong tr??ng, theo nhà v?t ly Changgan Zeng – ng??i th?y c?a Cao t?i tr??ng ??i h?c KH&CN Trung Qu?c. “C?ng ??ng v?t ly các ch?t ??m ??c Trung Qu?c ??u bi?t ??n c?u ?y,” Zeng nói. Ng?i tr??ng này c?ng t? hào mu?n ??a anh tr? l?i nh?ng Zeng thì mong ??i Cao s? ? l?i M? b?i “? t?i ?ó có th? d? dàng nhìn th?y các ng?i sao” – hàm y cho r?ng anh có th? c?ng tác v?i nh?ng ng??i gi?i nh?t.

种菜赚钱提现微信游戏Theo tiasang.com.vn

Tin ti?p theo

H?p tác qu?c t?

ERC International - ??i h?c t? Th?c t?

ERC International lu?n ??ng hành cùng sinh viên trong hành trình tìm ki?m kho tàng tri th?c v? t?n.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i