T?I SAO CH?N ??I H?C GIA ??NH?

Tan c? nhan, tan k? s? trong l? t?t nghi?p n?m 2018
Tan c? nhan, tan k? s? trong l? t?t nghi?p n?m 2018

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh – GDU (Gia ?inh University) ???c thành l?p n?m 2007, v?i s? m?nh: “là tr??ng ??i h?c ?ào t?o ?a ngành, ?a l?nh v?c; k?t h?p hi?u qu? gi?a ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c; g?n k?t ?ào t?o v?i th?c ti?n, trên c? s? Qu?c t? hóa ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng nh?m cung c?p ngu?n nhan l?c và s?n ph?m có ch?t l??ng cao cho x? h?i”

种菜赚钱提现微信游戏Tr??ng ??i h?c Gia ??nh là m?t trong nh?ng c? s? giáo d?c thu?c t?p ?oàn giáo d?c Nguy?n Hoàng, là t?p ?oàn giáo d?c l?n và có uy tín nh?t t?i Vi?t Nam. M?i tr??ng ?ào t?o mà Nhà tr??ng h??ng t?i là m?i tr??ng ?ào t?o và h?c t?p qu?c t?, phát huy tính t? ch?, sáng t?o c?a ng??i h?c. Nhà tr??ng lu?n m? r?ng cánh c?ng ?? chào ?ón và t?o ?i?u ki?n t?t nh?t cho ng??i h?c trong h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, c?ng tác x? h?i,… ?? tr? thành ng??i c?ng dan h?nh phúc và h?u ích.

Trên c? s? t?t c? vì ng??i h?c, h??ng ??n ch?t l??ng ?ào t?o, Nhà tr??ng ?? ki?n t?o các ?i?u ki?n thuy?t ph?c ?? ng??i h?c ch?n tr??ng ??i h?c Gia ??nh là n?i h?c t?p và nghiên c?u khoa h?c.

Th? nh?t: m?i tr??ng h?c t?p tiên ti?n, n?ng ??ng, than thi?n và h??ng ??n qu?c t? hóa.

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh – GDU ??nh h??ng theo m? hình ??i h?c theo tiêu chu?n qu?c t?. T? n?m h?c 2019 – 2020 tr? ?i, Nhà tr??ng có k? ho?ch m?i các gi?ng viên n??c ngoài có kinh nghi?m v? gi?ng d?y t?i tr??ng; m?i các giáo s?, nhà nghiên c?u giàu kinh nghi?m ? các n??c nh? M?, Pháp, Nh?t, Hàn Qu?c,… v? tr??ng ?? báo cáo các ?? tài nghiên c?u khoa h?c có giá tr?. 

种菜赚钱提现微信游戏Nhà tr??ng s?n sàng ?ón nh?n và t?o ?i?u ki?n cho sinh viên qu?c t? v? giao l?u, trao ??i, h?c t?p,… Qua ?ó, sinh viên ?ang theo h?c t?i tr??ng ??i h?c Gia ??nh có ?i?u ki?n ti?p c?n v?i m?i tr??ng ?a v?n hóa nh?m chu?n b? và s?n sàng trong xu th? h?i nh?p và phát tri?n.

Th? hai: Ph??ng cham ?ào t?o c?a tr??ng ??i h?c Gia ??nh là: Tuy?n sinh g?n li?n v?i tuy?n d?ng.

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh – GDU – m?t trong nh?ng c? s? giáo d?c thu?c t?p ?oàn giáo d?c l?n nh?t t?i Vi?t Nam, là t?p ?oàn Nguy?n Hoàng. Vì v?y, theo m?c tiêu chi?n l??c chung c?a T?p ?oàn, sau khi sinh viên t?t nghi?p, 100% s? ???c gi?i thi?u vi?c làm.

种菜赚钱提现微信游戏Nhà tr??ng lu?n có ??i ng? cán b? th??ng xuyên liên k?t v?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c ?? n?m b?t c? h?i và tìm hi?u nhu c?u c?a nhà tuy?n d?ng, t? ?ó ??nh h??ng m?c tiêu giáo d?c, c?i ti?n ch??ng trình ?ào t?o cho phù h?p v?i nhu c?u th?c ti?n.

Th? ba: ch??ng trình ?ào t?o h??ng ??n chu?n qu?c t?, ?ào t?o theo h??ng ?ng d?ng và hi?n ??i, ?ào t?o ?a ngành, ?áp ?ng nhu c?u c?a x? h?i.

种菜赚钱提现微信游戏Th??ng xuyên c?i ti?n ch??ng trình ?ào t?o cho phù h?p v?i nhu c?u th?c t? c?a ng??i h?c. Ch??ng trình ?ào t?o nh?m m?c tiêu ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao, ??nh h??ng ?? ng??i h?c sau khi ra tr??ng có kh? n?ng tr? thành ng??i c?ng dan toàn c?u.

Ch??ng trình ?ào t?o theo tín ch? tích l?y chung là 4 n?m. Tuy nhiên, ng??i h?c tùy theo kh? n?ng h?c c?a mình mà có th? ??ng ky rút ng?n th?i gian h?c l?i còn 3 n?m h?c. Nhà tr??ng t?o ?i?u ki?n thu?n l?i và có ??nh h??ng h? tr? khi sinh viên có nguy?n v?ng h?c chuy?n ti?p ? n??c ngoài.

种菜赚钱提现微信游戏Hi?n nay, Tr??ng ?ào t?o 8 ngành, ???c phan chia thành 29 chuyên ngành. Các ngành h?c tiêu bi?u nh?: Qu?n tr? kinh doanh, K? toán, Lu?t, Tài chính ngan hàng, M?ng máy tính và truy?n th?ng d? li?u, K? thu?t ph?n m?m, C?ng ngh? th?ng tin, Ng?n ng? Anh.

Th? t?: ph??ng pháp d?y và h?c tiên ti?n, l?y ng??i h?c làm trung tam, ?ào t?o g?n v?i ?ng d?ng th?c t?

Các ph??ng pháp gi?ng d?y t?i tr??ng nh?m m?c ?ích h??ng ??n ng??i h?c, l?y ng??i h?c làm trung tam, giúp sinh viên t? ch?, phát huy sáng ki?n, kh? n?ng nghiên c?u theo nhóm cu?ng nh? làm viê?c ???c la?p. Vì v?y, Nhà tr??ng th??ng xuyên c?p nh?t và ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y cho phù h?p nhu c?u c?a ng??i h?c. Các ph??ng pháp gi?ng d?y nh?: thuy?t trình, v?n ?áp, quan sát, minh h?a, bi?u di?n thí nghi?m, trò ch?i, tình hu?ng, ?óng k?ch,…

Ngo?i ng? v?n còn là tr? ng?i ??i v?i sinh viên tr??ng ??i h?c Gia ??nh. Vì v?y, Nhà tr??ng ??nh h??ng trong t??ng lai s? l?y ng?n ng? Anh là ng?n ng? gi?ng d?y chính th?c nh?m giúp ng??i h?c s?m ti?p c?n v?i th?i k? h?i nh?p qu?c t?. Sinh viên th??ng xuyên ???c rèn luy?n k? n?ng ngo?i ng? th?ng qua các khóa h?c, cau l?c b?, các ho?t ??ng giao l?u ?? h?c h?i. 

??i ng? gi?ng viên tr?, n?ng ??ng, t?n tam, giàu kinh nghi?m trong gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c. 100% gi?ng viên ??t trình ?? t? th?c s?, ti?n s? tr? lên, ?áp ?ng yêu c?u gi?ng d?y ? b?c ??i h?c. Nhà tr??ng ?ang có k? ho?ch và s?n sàng cho vi?c m?i t? 30% ??n 50% gi?ng viên ng??i n??c ngoài t? các tr??ng ??i h?c và vi?n nghiên c?u v? tham gia gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c t?i tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

Th? n?m: c? s? v?t ch?t khang trang, ti?n ích khu v?c.

种菜赚钱提现微信游戏Tr??ng ??i h?c Gia ??nh có tr? s? t?i ??a ch? s?: 14/25, Hoàng D? Kh??ng, Ph??ng 12, Qu?n 10, thành ph? H? Chí Minh. Các l?i ích khi sinh viên h?c t?i c? s? Qu?n 10 s? có nh?:

+ V? ti?n ích: ?ay là khu v?c trung tam thành ph? nên ???c th?a h??ng ??y ?? các ti?n ích c?a khu v?c trung tam. 

+ V? vi?c làm thêm: Sinh viên h?c t?i c? s? Qu?n 10 d? dàng tìm vi?c làm thêm ?? trang tr?i cho vi?c h?c và tích l?y thêm kinh nghi?m cho b?n than sau khi t?t nghi?p. 

种菜赚钱提现微信游戏+ V? an ninh: vì tr??ng ? ngay v? trí ?óng c?a quan ??i, c?ng an, ngay g?n H?c vi?n Hành chính Qu?c gia, nên sinh viên tr??ng ??i h?c Gia ??nh h?c t?i c? s? Qu?n 10 c?ng d? dàng tìm ki?m ???c m?t n?i ? tr? thích h?p và an ninh g?n tr??ng, thu?n l?i cho vi?c ?i l?i và h?c t?p.

+ V? vi?c h?c t?p ngoài tr??ng: sinh viên d? dàng tham gia các cau l?c b? h?c t?p trong khu v?c trung tam thành ph? nh?: cau l?c b? ti?ng Anh, cau l?c b? sinh viên kh?i nghi?p, … qua ?ó giao l?u h?c h?i, tích l?y kinh nghi?m cho b?n than.

Nhà tr??ng trang b? 100%  phòng h?c có g?n máy l?nh nh?m h? tr? t?t nh?t cho vi?c h?c t?p c?a ng??i h?c. Sinh viên d? dàng ti?p thu bài h?c trong m?i tr??ng thu?n l?i, thoáng mát.

种菜赚钱提现微信游戏N?m 2019, Nhà tr??ng ?ang g?p rút m? r?ng thêm các tr? s? khác nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i h?c ngày càng ??ng và ?áp ?ng nhu c?u ?ào t?o và h?p tác qu?c t? trong m?i tr??ng giáo d?c c?a Nhà tr??ng.

Th? sáu: h?c phí ?n ??nh kh?ng t?ng su?t khóa h?c

种菜赚钱提现微信游戏So sánh v?i các tr??ng ??i h?c hi?n nay, kinh phí th?c t? ?ào t?o t?i tr??ng ??i h?c Gia ??nh là 10 tri?u/1 h?c k?. ?ay là m??c h?c phí t??ng ??i th?p. M?c h?c phí này ???c coi là h?p ly so v?i m?t b?ng chung thu nh?p c?a ng??i dan Vi?t Nam. Nó ??m b?o cho ng??i h?c và ph? huynh có th? ti?p c?n ch??ng trình h?c t?p ch?t l??ng và phù h?p kh? n?ng tài chính.

?? thu hút h?c sinh theo h?c t?i Tr??ng, Nhà tr??ng có các chính sách h?c b?ng ?a d?ng. ??ng th?i c?ng có các chính sách h? tr? cho sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n, sinh viên vùng sau vùng xa, sinh viên h?c khá gi?i, sinh viên v??t khó trong h?c t?p,…

Th? b?y: c? h?i vi?c làm phong phú t?i các doanh nghi?p Vi?t Nam, các c?ng ty ?a qu?c gia, c? h?i làm vi?c t?i t?p ?oàn Nguy?n Hoàng

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh tích c?c phát tri?n m?i quan h? ch?t ch? v?i các ??i tác trong doanh nghi?p trong và ngoài n??c. Qua m?i quan h? này, 100% sinh viên sau khi t?t nghi?p s? ???c gi?i thi?u vi?c làm. 

Ngoài ra, sinh viên gi?i và sinh viên su?t s?c có nguy?n v?ng ? l?i làm vi?c trong nhà tr??ng và trong t?p ?oàn giáo d?c Nguy?n Hoàng thì s? ???c khuy?n khích và t?o c? h?i phát huy kh? n?ng c?a mình, ?óng góp cho s? nghi?p giáo d?c c?a ??t n??c.

种菜赚钱提现微信游戏??i v?i sinh viên có nguy?n v?ng sau khi t?t nghi?p ti?p t?c h?c t?p ? b?c cao h?c ho?c h?c t?p ? n??c ngoài, Nhà tr??ng có ??i ng? t? v?n h? tr? ?? sinh viên th?c hi?n ??c m? c?a b?n than.

Th? tám: ho?t ??ng ngo?i khóa và các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c phong phú, ?a d?ng

 Ho?t ??ng ngo?i khóa là m?t trong nh?ng hình th?c h?c t?p ngoài l?p h?c. T?i ?ay, sinh viên có ?i?u ki?n áp d?ng các ki?n th?c ly thuy?t ?? h?c t?i tr??ng vào trong th?c t?, t? ?ó rút ra các kinh nghi?m cho b?n than.

Vì m?c tiêu thi?t th?c trên, Nhà tr??ng th??ng xuyên t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i khóa cho sinh viên nh?: ??a sinh viên ?i tham quan các c?ng ty, nhà máy, khu c?ng nghi?p,… t? ch?c các bu?i giao l?u h?c h?i gi?a sinh viên các tr??ng ??i h?c nh?m t?o m?i tr??ng h?c t?p vui t??i, tích c?c, kích thích tính sáng t?o c?a ng??i h?c.

种菜赚钱提现微信游戏M?t ho?t ??ng quan tr?ng ???c tr??ng ??i h?c Gia ??nh quan tam ?ó là ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c. Phòng nghiên c?u khoa h?c ph?i h?p v?i gi?ng viên trong và ngoài tr??ng t?o c? h?i và ?i?u ki?n t?t ?? sinh viên tham gia các d? án nghiên c?u khoa h?c, h?i th?o khoa h?c, seminat,… trong n??c và qu?c t?. 

Các ho?t ??ng ?ào t?o nh?m trang b? k? n?ng m?m cho sinh viên ???c t? ch?c th??ng xuyên nh?: k? n?ng thuy?t trình, l?p k? ho?ch, vi?t báo cáo b?ng Ti?ng Anh, qu?n ly th?i gian,…nh?m ??m b?o khi t?t nghi?p sinh viên s? mau chóng thích nghi và thành c?ng. Các khóa t?p hu?n, ??nh h??ng ngh? nghi?p cho sinh viên c?ng ???c chú tr?ng nh?m t?o thêm t? tin cho sinh viên v?i nh?ng l?a ch?n ngh? nghi?p t??ng lai c?a mình.

??i ng? gi?ng viên ??i h?c Gia ??nh
??i ng? gi?ng viên ??i h?c Gia ??nh
Sinh viên H?ng ??c, ngành Qu?n tr? Kinh doanh ??t gi?i nh?t sinh viên nghiên c?u khoa h?c n?m 2017
Sinh viên H?ng ??c, ngành Qu?n tr? Kinh doanh ??t gi?i nh?t sinh viên nghiên c?u khoa h?c n?m 2017
Tan c? nhan, tan k? s? trong l? t?t nghi?p n?m 2018
Tan c? nhan, tan k? s? trong l? t?t nghi?p n?m 2018
Gi?ng viên và sinh viên tham gia ho?t ??ng ngo?i khóa n?m 2018
Gi?ng viên và sinh viên tham gia ho?t ??ng ngo?i khóa n?m 2018
Sinh viên tham gia h?i vui xuan n?m 2018
Sinh viên tham gia h?i vui xuan n?m 2018
Tin ti?p theo

Gi?i thi?u

Phòng K? toán - Tài chính

Phòng K? toán - Tài chính
Phòng K? toán - Tài chính
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i