Sinh viên v?i ni?m ?am mê ho?t ??ng phong trào t?i ??i h?c Gia ??nh

“Kho?ng th?i gian sinh viên ch? có 4 n?m nh?ng nó cung c?p 2 ph?n 3 th?ng tin cho cu?c ??i c?a mình. Trong quá trình h?c ??i h?c, mình c? g?ng bao nhiêu thì sau này ra làm vi?c các k? n?ng ?ó s? h? tr? mình b?y nhiêu” –H?ng sinh viên Khóa 6 Ngành QTKD - Chia s? c?a sinh viên khi nói v? nh?ng l?i ích t? k? n?ng ho?t ??ng ?oàn, H?i.

Tham gia ho?t ??ng ?oàn t? nh?ng ngày ??u
H?i t??ng l?i nh?ng ngày còn là sinh viên, H?ng h?nh phúc chia s? v? nh?ng k? ni?m cùng b?n bè, th?y c?, tr??ng l?p. Nh?ng có l? k? ni?m ??p nh?t v?i H?ng là nh?ng lúc tham gia các ho?t ??ng c?a Liên chi ?oàn, các ho?t ??ng h?i tr?i, h?i thao…
“??u n?m nh?t mình ???c các b?n b?u làm l?p tr??ng. R?i mình theo các anh ch? khóa trên tham gia vào ho?t ??ng c?a Liên chi ?oàn, d?n d?n mình l?n san sang ho?t ??ng bên H?i sinh viên tr??ng. Lúc ?ó mình kiêm nhi?m 4 ch?c v?: L?p tr??ng; Phó bí th? Liên chi ?oàn khoa; ?y viên Ban ch?p hành ?oàn tr??ng”, H?ng hào h?ng chia s?. 
Nh? con ong ch?m ch?, m?i ngày sau gi? h?c H?ng l?i lên v?n phòng ?oàn làm vi?c cùng các anh ch?. Các ho?t ??ng t? h?i tr?i, di?n v?n ngh?, các cu?c thi h?c v?n, thi k? n?ng…H?ng lu?n là thành viên ch? ch?t trong ban t? ch?c. 
Qu? ng?t cho s? c?n m?n, n? l?c, c? g?ng c?a H?ng là g?n 10 t?m gi?y khen, gi?y ch?ng nh?n mà H?ng ???c nh?n trong su?t 4 n?m h?c. V?i H?ng, vinh d? và t? hào nh?t là khi H?ng ???c nh?n gi?i th??ng Sao Tháng Giêng c?a Trung ??ng H?i sinh viên Vi?t Nam n?m 2016.
Chia s? v? c?m xúc lúc ???c x??ng tên nh?n gi?i, H?ng ngh?n ngào: “Th?t s? ??n bay gi? m?i khi nh? l?i kho?nh kh?c ?ó, c?m xúc c?a mình v?n nh? m?i h?m qua th?i. V?a h?nh phúc v?a b?t ng?. C? bu?i t?i khi ???c nh?n gi?i th??ng v? thì mình vui kh?ng ng? ???c, tin nh?n chúc m?ng c?a các b?n, th?y c? g?i ??n liên t?c. Mình vui vì v?a ???c nh?n gi?i th??ng v?a nh?n ???c s? quan tam t? t?t c? m?i ng??i”. 
Tuy ho?t ??ng ?oàn s?i n?i nh?ng H?ng v?n lu?n chú tam vào vi?c h?c t?p. Su?t 4 n?m h?c, H?ng lu?n ??ng top ??u trong l?p, nh?n h?c b?ng khuy?n khích h?c t?p c? 8 kì và là á khoa ??u ra c?a tr??ng v?i s? ?i?m 3,5/4. 

SV H?ng 06DHQK áo cam ??ng gi?a

SV H?ng 06DHQK áo cam ??ng gi?a

V?i k?t qu? h?c t?p ?áng n? cùng hàng lo?t các gi?y khen, sau khi ra tr??ng H?ng ???c nh?n vào c?ng tác t?i v?n phòng C?ng ty CP gi?i pháp thanh toán ?i?n l?c và Vi?n Th?ng (ECPay) .
Nh?ng k? n?ng ho?t ??ng ?oàn, H?i ?? h? tr? H?ng r?t nhi?u trong quá trình làm vi?c và tham gia các ho?t ??ng c?a c?ng ty. S? d?n d?, t? tin, kh? n?ng t? ch?c ch??ng trình, t? ch?c trò ch?i nh? giúp nh?ng s? ki?n c?a H?ng s?i n?i h?n và thu hút nhi?u ??ng nghi?p tham gia. 
Cùng v?i các k? n?ng và ki?n th?c tích l?y ???c trong 4 n?m ??i h?c, trong m?i tr??ng m?i H?ng c?ng tích c?c h?c t?p, rèn luy?n các k? n?ng c?a các anh ch?, th?y c? ?i tr??c. 
种菜赚钱提现微信游戏 Trong n?m v?a qua, H?ng ?? chuy?n qua t?p ?oàn Trung nguyên Legend. ?ay ???c xem là b??c ??m ?? H?ng ti?n xa h?n trên con ???ng mình ?? ch?n. 

Ho?t ??ng tình nguy?n
Ho?t ??ng tình nguy?n

Khi g?i l?i nh?n nh? ??n các em khóa sau, gi?ng H?ng ch?m r?i: “Kho?ng th?i gian sinh viên ch? có 4 n?m nh?ng nó cung c?p 2 ph?n 3 th?ng tin cho cu?c ??i c?a mình. N?u trong quá trình h?c ??i h?c, mình c? g?ng bao nhiêu thì sau này ra làm vi?c các k? n?ng ?ó s? h? tr? mình b?y nhiêu. Trong quá trình h?c, các b?n nên can b?ng qu? th?i gian ?? v?a h?c t?t v?a tham gia ???c các ho?t ??ng x? h?i ?? tích l?y nhi?u k? n?ng cho b?n than ?? ??n khi ?i th?c t?p ho?c ra ?i d?y mình s? kh?ng b? run khi ??ng l?p gi?ng bài”. 
V?i các em h?c sinh ?ang có d? ??nh ??ng kí vào ngành Qu?n tr? kinh doanh, H?ng c?ng nh?n nh? r?ng: “N?u các em có ?am mê th?c s?, h?y m?nh d?n ??ng kí vào ngành Qu?n tr? kinh doanh c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh. ? ?ó, các em s? ???c h?c t?p, h??ng d?n và làm vi?c cùng các th?y c? r?t gi?i và tam huy?t”. 

Ho?t ??ng tình nguy?n
Ho?t ??ng tình nguy?n

Con ???ng H?ng ?ang ?i v?n còn nhi?u khó kh?n, th? thách nh?ng v?i nh?ng k? n?ng tích l?y ???c t? quá trình h?c t?p, làm vi?c trong nh?ng ngày còn ng?i trên gh? gi?ng ???ng ch?c ch?n H?ng s? còn ti?n xa h?n trên con ???ng tr? thành ng??i có ch? ??ng v?ng ch?c trong x? h?i.

SV Ph?m Th? Thanh H?ng t? tin làm MC H?i thao truy?n th?ng

种菜赚钱提现微信游戏SV Ph?m Th? Thanh H?ng t? tin làm MC H?i thao truy?n th?ng

Lu?n ?i ??u trong các ch??ng trình hành ??ng c?a ?oàn

种菜赚钱提现微信游戏Lu?n ?i ??u trong các ch??ng trình hành ??ng c?a ?oàn

Tin ti?p theo

Gi?i thi?u

?oàn TNCS H? Chí Minh tr??ng ??i h?c Gia ??nh

Ngay t? nh?ng ngày ??u thành l?p, ?oàn tr??ng ?? kh?ng ng?ng phát tri?n và chu?n b? các ?i?u ki?n ?? ti?n hành t? ch?c ??i h?i nhi?m k? I.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i