??i h?c Gia ??nh ky biên b?n ghi nh? h?p tác ?ào t?o v?i ??i h?c Saint Louis

Ngày 24/09/2019 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh và ??i h?c Saint Louis (Hoa k?) ?? t? ch?c ky k?t biên b?n ghi nh? trong h?p tác ?ào t?o gi?a hai Tr??ng. ?ay là m?t s? ki?n ?ánh d?u m?t b??c phát tri?n m?i trong s? m? r?ng liên k?t ?ào t?o và h?p tác qu?c t? c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

??i h?c Saint Louis là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c lau ??i c?a Hoa k? và là m?t trong nh?ng tr??ng hàng ??u c?a Hoa k?. ??i h?c Saint Louis l?a ch?n ??i h?c Gia ??nh là ??i tác chi?n l??c trong vi?c liên k?t, h?p tác ?ào t?o các ch??ng trình ch?t l??ng cao v?i nhi?u chuyên ngành m?i mà ??i h?c Saint Louis ?ang có th? m?nh ?ào t?o. Trong t??ng lai, hai Tr??ng s? có nh?ng b??c chu?n b? cho s? ti?n t?i h?p tác toàn di?n trong l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o, c?ng nh? trao ??i du h?c sinh gi?a hai Tr??ng.

M?t s? hình ?nh c?a s? ki?n này:

L?nh ??o hai Tr??ng trao ??i và th?o lu?n h?p tác ?ào t?o

L?nh ??o hai Tr??ng trao ??i và th?o lu?n h?p tác ?ào t?o

Ts Hà H?u Phúc ky k?t biên b?n ghi nh? v? h?p tác ?ào t?o v?i ??i h?c Saint Louis ( Hoa k?)

Tin ti?p theo

Th?ng báo

Th?ng báo KHáM S?C KH?E sinh viên Khóa 13

Th?ng báo khám s?c kh?e cho sinh viên Khóa 13
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i