??i h?c Gia ??nh t? ch?c L? t?t nghi?p cho toàn b? sinh viên khóa 9

V?a qua, ngày 31.8.2019 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? long tr?ng t? ch?c bu?i l? t?t nghi?p cho sinh viên các ngành Qu?n tr? kinh doanh, K? toán, Tài chính ngan hàng, C?ng ngh? th?ng tin, Ng?n ng? Anh,....

M?t s? hình ?nh c?a bu?i l?:

L?nh ??o và ??i ng? Nhà giáo c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh

种菜赚钱提现微信游戏Ts. Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng Khen th??ng sinh viên xu?t s?c trong h?c t?p

Ts. Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao b?ng t?t nghi?p

Ts. Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao b?ng t?t nghi?p

种菜赚钱提现微信游戏Ts. TR?N ??C KHáNH  - Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng trao b?ng t?t nghi?p

NGND. Ts. PH?M CH?U THàNH - Tr??ng khoa Kinh t? trao b?ng t?t nghi?p

NGND. Ts. PH?M CH?U THàNH - Tr??ng khoa Kinh t? trao b?ng t?t nghi?p

Ts. Lê M?NH H?I - Tr??ng khoa CNTT trao b?ng t?t nghi?p

Ts. Lê M?NH H?I - Tr??ng khoa CNTT trao b?ng t?t nghi?p

种菜赚钱提现微信游戏Doanh nghi?p ??ng hành cùng Tr??ng ??i h?c Gia ??nh trong ?ào t?o - Tuy?n d?ng

Doanh nghi?p TUY?N D?NG sinh viên t?t nghi?p t?i bu?i l?

Tin ti?p theo

S? ki?n

L? ky k?t h?p tác gi?a Tr??ng ??i h?c GIA ??NH và ??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK Hàn Qu?c

??i h?c Qu?c Gia CHUNGBUK là m?t tr??ng ??i h?c hàng ??u t?i Hàn Qu?c v?i các th? m?nh v? các ngành CNTT và Ngo?i ng?. Sinh viên ??i h?c GIA ??NH có c? h?i nang cao trình ?? c?ng nh? m? r?ng c? h?i h?c t?p và vi?c làm t?i Hàn Qu?c.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i