H?i th?o K?t n?i doanh nghi?p trong ?ào t?o ??i h?c

 

?àO T?O ??I H?C G?N LI?N V?I NHU C?U TH?C TI?N X? H?I

?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n là ph??ng cham và là kim ch? nam cho t?t c? các ch??ng trình ?ào t?o c?a tr??ng trong hi?n t?i và t??ng lai. G?n li?n v?i th?c ti?n có ngh?a là nhà tr??ng và ng??i h?c lu?n theo sát nhu c?u c?a x? h?i. S? phát tri?n v? khoa h?c và c?ng ngh? ?? t?o nên m?t x? h?i thay ??i nhanh chóng, vì th? mà theo ??c tính c?a các nhà x? h?i h?c thì chúng ta có hàng ngàn c?ng vi?c s? kh?ng còn t?n t?i c?ng nh? s? xu?t hi?n hàng ngàn c?ng vi?c khác ch?a t?ng có tr??c ?ó.

Xu?t phát t? th?c t? ?ó, ngày 29.06 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c bu?i h?i th?o “K?T N?I DOANH NGHI?P TRONG ?àO T?O ??I H?C” ?? ti?p t?c hi?n th?c hóa ph??ng cham ?ào t?o c?ng nh? m? hình ?ào t?o hi?n ??i c?a nhà Tr??ng.

H?i th?o K?t n?i Doanh nghi?p trong ?ào t?o ??i h?c do Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ???c thành l?p vào n?m 2007, tr?i qua h?n 13 n?m thành l?p và phát tri?n, Tr??ng ?? t?o nên m?t th??ng hi?u, m?t tr??ng ??i h?c có uy tín trong x? h?i. Tr??ng t? hào v?i ??i ng? l?nh ??o có tam và có t?m, ??i ng? các nhà giáo là nh?ng ng??i có chuyên m?n cao và kinh nghi?m gi?ng d?y lau n?m.

Tr??ng t? hào v?i th? m?nh là nh?ng ngành ngh? phù h?p v?i nhu c?u c?a x?  h?i nh? CNTT, Tài chính ngan hàng, Ngo?i ng?. …N?m 2019, Tr??ng ti?p t?c m? r?ng h?p tác ?ào t?o ngu?n nhan l?c theo chu?n các n??c tiên ti?n nh?  Nh?t B?n, Anh, Hoa K?,… nh?m ?áp ?ng t?t nhu c?u nhan s? c?a các c?ng ty, doanh nghi?p, t?p ?oàn trong và ngoài n??c.

Ts. Hà H?u Phúc - Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Gia ??nh

NH?NG Y KI?N T? CHUYêN GIA - T? X? H?I

??n v?i h?i th?o là h?n 50 t? ch?c, c?ng ty, doanh nghi?p trên nhi?u l?nh v?c nh? C?ng ngh? th?ng tin, kinh t?, tài chính và d?ch v?. Nh?ng t? ch?c uy tín, c?ng ty v? CNTT nh? H?i tin h?c Thành ph? H? Chí Minh, H?i giáo d?c ngh? nghi?p TpHCM, ISC Quang Trung, c?ng ty Tin h?c L?c Vi?t, Wizeline, Athena group, Waren, VietRobot, Octagon, KMS,….Bên c?nh ?ó r?t nhi?u th??ng hi?u trong các l?nh v?c ngành ngh? khác nh? BIDV, VietinBank, Asiacollect, Horizone media and Education, ch?ng khoán VPS,….

?ng V? Anh Tu?n - T?ng th? ky H?i tin h?c Thành ph? H? Chí Minh

Nh?ng góp y chia s? t? chuyên gia, giám ??c c?ng ty tham gia h?i th?o là nh?ng th?ng tin quy giá cho Nhà tr??ng trong ??nh h??ng ?ào t?o ?áp ?ng nhu c?u x? h?i c?ng nh? sinh viên Tr??ng ??i h?c Gia ??nh chu?n b? ki?n th?c và k? n?ng tr??c khi t?t nghi?p ?? ?áp ?ng t?t nh?t nhu c?u nhan s? mà c?ng ty yêu c?u c?n có.

Ts. L?U ??C TI?N - Ch? t?ch h?i Ngh? nghi?p Thành ph? H? Chí Minh

Theo các chuyên gia, doanh nghi?p: Nhan s? c?ng ngh? th?ng tin ?ang ???c doanh nghi?p trong và ngoài n??c tìm ki?m, s?n ?ón v?i s? l??ng l?n và m?c ??i ng? v? cùng h?p d?n. Nhi?u c?ng ty, t?p ?oàn l?n còn tìm ki?m c? sinh viên m?i ?ang là sinh viên n?m th? 2 ?? ??u t? và ?ào t?o. Sinh viên ngành CNTT khá, gi?i lu?n nh?n ???c l?i m?i c?a nhi?u c?ng ty trong và ngoài n??c v?i m?c l??ng lên ??n hàng ngàn USD.

?ng Hà TH?N – Giám ??c c?ng ty Tin h?c L?c Vi?t

Nhi?u ?óng góp y ki?n ??n t? các c?ng ty v? l?nh v?c kinh t?, d?ch v? du l?ch,… ?? giúp sinh viên nh?n ra k? n?ng làm vi?c trong m?i tr??ng doanh nghi?p là r?t c?n thi?t. Ki?n th?c ?? ???c h?c trong nhà tr??ng, sinh viên ?? ???c th?c t?p th?c t? t?i doanh nghi?p, nh?ng k? n?ng làm vi?c là ?i?u sinh viên c?n ph?i trang b? ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a doanh nghi?p.

B种菜赚钱提现微信游戏à Nguy?n Th? Cao Khoa - Giám ??c c?ng ty Cao Khoa

?ng V? ?? Th?ng - Giám ??c Athena Group

 

NH?NG KY K?T - H?P TáC GI?A DOANH NGHI?P Và NHà TR??NG

??i h?c Gia ??nh lu?n l?ng nghe, lu?n ghi nh?n nh?ng góp y t? phía doanh nghi?p ?? hoàn thi?n c?ng nh? c?i ti?n ch??ng trình ?ào t?o, v?i mong mu?n ngày càng nang cao ch?t l??ng ?ào t?o c?ng nh? nang cao ch?t l??ng ngu?n nhan l?c, ?? ?áp ?ng t?t nh?t nhu c?u c?a x? h?i, c?a doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

Bu种菜赚钱提现微信游戏?i ky k?t h?p tác gi?a Doanh nghi?p và ??i h?c Gia ??nh

H?p tác gi?a doanh nghi?p và Tr??ng ??i h?c Gia ??nh là m?t h?p tác t??ng h?. H?i th?o là s? th? hi?n cao nh?t tính trách nhi?m c?a nhà tr??ng và các doanh nghi?p cùng chung tay h?p tác ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho x? h?i. H?i th?o c?ng ch?ng ki?n s? h?p tác gi?a Doanh nghi?p và Tr??ng ??i h?c Gia ??nh, m?t l?n n?a kh?ng ??nh ph??ng th?c ?ào t?o m?i – ?ào t?o theo nhu c?u doanh nghi?p. Sinh viên h?y yên tam h?c t?p – Doanh nghi?p t? tin v?i nhan s? do Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?ào t?o.

 

H种菜赚钱提现微信游戏?i th?o ?? di?n ra thành c?ng t?t ??p.

Ch??ng trình h?i th?o ?? di?n ra thành c?ng t?t ??p. Tr??ng ??i h?c Gia ??nh m?t l?n n?a c?m ?n chan thành ??n quy ??i bi?u, quy l?nh ??o, giám ??c c?ng ty, doanh nghi?p ?? ??n tham d? và ?óng góp y ki?n cho s? phát tri?n c?a nhà Tr??ng.

 

 
Tin ti?p theo

S? ki?n

H?i th?o v? c? h?i vi?c làm t?i Nh?t B?n

Hàng n?m có ??n h?n 40 ngàn du h?c sinh ??n h?c t?p và làm vi?c t?i Nh?t B?n. Là m?t ??t n??c có n?n kinh t? r?t v?ng m?nh. M?t ??t n??c mà giáo d?c r?t ???c coi tr?ng và ??u t?, m?i tr??ng giáo d?c r?t lành m?nh hi?n ??i, ph??ng pháp d?y h?c tan ti?n và khoa h?c giúp các em h?c sinh có ?i?u ki?n phát tri?n hoàn thi?n kh? n?ng c?a mình.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i