Ngày h?i ??nh h??ng ngh? nghi?p trong k? nguyên 4.0

CH??NG TRìNH NGàY H?I H??NG NGHI?P 2019 – 2020

Ch? ??: ??NH H??NG NGH? NGHI?P TRONG K? NGUYêN 4.0

 

Th?i gian: 08:00 - 11:30 & 13:00 - 17:00, ngày 02 tháng 11 n?m 2019

??a ?i?m: Nhà thi ??u Nguy?n Du - 116 Nguy?n Du, P. B?n Thành, Qu?n 1, TP.HCM

M?C ?íCH

* Hi?u ?úng v? H??ng nghi?p

* Ch?n ngành, ch?n ngh? theo n?ng l?c cá nhan (theo ly thuy?t Holland)

* Bi?t các kênh tài nguyên ?? tìm ki?m th?ng tin

* G?p g?, giao l?u cùng các doanh nghi?p.

N?I DUNG CH??NG TRìNH:

- Ch??ng trình v?n ngh?, bi?u di?n th?i trang do Nhóm Nh?y B2C và Sinh viên các tr??ng ??i h?c th?c hi?n

Tr?ng tam ch??ng trình là h?c sinh ???c nh?ng chuyên gia, nhà giáo hàng ??u t? v?n và ??nh h??ng ngh? nghi?p trong t??ng lai:

- Khám phá n?ng l?c b?n than phù h?p v?i trong k? nguyên 4.0 - ThS. Phan V?n Giang – Chuyên gia h??ng nghi?p

- C? h?i ngh? nghi?p trong k? nguyên 4.0 - TS. Tr?n ??c C?nh - Thành viên H?i ??ng Qu?c gia Giáo d?c và Phát tri?n nhan l?c (t? v?n chính sách v? giáo d?c ?ào t?o và nhan l?c cho Th? t??ng Chính ph?); Th?c s? Kinh t? Chính tr?, ??i h?c Harvard,  TS ngành kinh t? lao ??ng t?i ??i h?c Northeastern và ngành chính sách x? h?i t?i ??i h?c Brandeis.

- S? phát tri?n và nhu c?u nhan l?c c?a ngành hàng kh?ng và ngan hàng trong t??ng lai - Nguy?n Th? Ph??ng Th?o - CEO Vietjet Air

- S? phát tri?n và Nhu c?u ngu?n nhan l?c trong ngành Nhà hàng và Khách s?n - T?p ?oàn Accor

Chào ?ón T?t c? các Em h?c sinh ??n và tham d? ch??ng trình!

 

 

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i