Giáo d?c trên c? s? ?áp ?ng yêu c?u ??i chúng

??i h?c cho ??i chúng
??i h?c cho ??i chúng

种菜赚钱提现微信游戏M?c tiêu này nh?m mang ??n nh?ng ?i?u t?t nh?t cho ng??i h?c. Tính ??i chúng ???c th? hi?n ? các m?t sau:

Th? nh?t: h?c phí 10 tri?u/1 h?c k?,  ?n ??nh kh?ng t?ng su?t khóa h?c

So sánh v?i các tr??ng ??i h?c hi?n nay, kinh phí th?c t? ?ào t?o t?i tr??ng ??i h?c Gia ??nh là 10 tri?u/1 h?c k?. ?ay là m??c h?c phí t??ng ??i th?p. M?c h?c phí này ???c coi là h?p ly so v?i m?t b?ng chung thu nh?p c?a ng??i dan Vi?t Nam. Nó ??m b?o cho ng??i h?c và ph? huynh có th? ti?p c?n ch??ng trình h?c t?p ch?t l??ng và phù h?p kh? n?ng tài chính.

?? thu hút h?c sinh theo h?c t?i Tr??ng, Nhà tr??ng có các chính sách h?c b?ng ?a d?ng 50%, 100% cho h?c sinh khá, gi?i và nhi?u lo?i h?c b?ng khác dành cho sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n, sinh viên vùng sau vùng xa, sinh viên h?c khá gi?i, sinh viên v??t khó trong h?c t?p,…

Th? hai: 100% sinh viên sau khi t?t nghi?p s? ???c gi?i thi?u vi?c làm 

种菜赚钱提现微信游戏Tr??ng ??i h?c Gia ??nh tích c?c phát tri?n m?i quan h? ch?t ch? v?i các ??i tác trong doanh nghi?p trong và ngoài n??c. Qua m?i quan h? này, 100% sinh viên sau khi t?t nghi?p s? ???c gi?i thi?u vi?c làm t?i các doanh nghi?p Vi?t Nam, các c?ng ty ?a qu?c gia, c?ng ty n??c ngoài.

Ngoài ra, sinh viên gi?i và sinh viên su?t s?c có nguy?n v?ng ? l?i làm vi?c trong nhà tr??ng và trong t?p ?oàn giáo d?c Nguy?n Hoàng thì s? ???c khuy?n khích và t?o c? h?i phát huy kh? n?ng c?a mình, ?óng góp cho s? nghi?p giáo d?c c?a ??t n??c.

种菜赚钱提现微信游戏??i v?i sinh viên có nguy?n v?ng sau khi t?t nghi?p ti?p t?c h?c t?p ? b?c cao h?c ho?c h?c t?p ? n??c ngoài, Nhà tr??ng có ??i ng? t? v?n h? tr? ?? sinh viên th?c hi?n ??c m? c?a b?n than.

Th? ba: nhi?u ch??ng trình liên k?t ?ào t?o liên th?ng, ch?ng ch?

种菜赚钱提现微信游戏Trung tam ?ào t?o nang cao c?a Nhà tr??ng t? ch?c nhi?u ch??ng trình liên k?t ?ào t?o liên th?ng ??i h?c, ?ào t?o các ch?ng ch? nghi?p v?, ch?ng ch? tin h?c, ngo?i ng?,… ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p ?a d?ng c?a nhi?u ??i t??ng h?c t?p.

Nh? v?y, m?c tiêu ??i chúng ???c nhà tr??ng thi?t k? h??ng ?ên t?t c? m?i ng??i: h?c phí ?n ??nh, nhi?u chính sách h?c b?ng, ???c h? tr? gi?i quy?t vi?c làm, nhi?u ch??ng trình ?ào t?o ch?ng ch?,… T?t c? ?áp ?ng yêu c?u dành cho “s? ??ng” ng??i h?c và ph? huynh h?c sinh yên tam khi ??a con em mình ??n h?c.  

Tin ti?p theo

Tin t?c

??i h?c Gia ??nh chào ?ón n?m h?c m?i - Chào ?ón tr? s? m?i

T? n?m h?c 2019, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c làn vi?c và h?c t?p t?i tr? s? m?i.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i