H??ng ??n m?c tiêu Qu?c t?, h??ng ??n Ch?t l??ng ngu?n nhan l?c

Xu h??ng qu?c t? hóa trong ho?t ??ng giáo d?c là m?t t?t y?u trong ?i?u ki?n h?i nh?p, chuy?n giao c?ng ngh? và tri th?c toàn c?u hi?n nay. N?m b?t xu h??ng ?ó, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t?p trung m?nh ngu?n l?c và trí l?c nh?m phát tri?n nhà tr??ng theo ??nh h??ng qu?c t?.

Các n?i dung tr?ng tam ???c ??t ra và ?ang th?c hi?n nh?m ??a Nhà tr??ng theo h??ng v?n minh c?a th?i ??i, ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao v? trình ??, t?o ra b??c ??t phá và s?c m?nh ?? ng??i h?c sau khi ra tr??ng có kh? n?ng tham gia c?nh tranh bình ??ng trong h? sinh thái lao ??ng toàn c?u. N?i dung bao g?m:

Th? nh?t: m?i tr??ng h?c t?p tiên ti?n, n?ng ??ng, than thi?n và h??ng ??n chu?n qu?c t? 

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh – GDU ??nh h??ng theo m? hình ??i h?c theo tiêu chu?n qu?c t?. T? n?m h?c 2019 – 2020 tr? ?i, Nhà tr??ng có k? ho?ch m?i các gi?ng viên n??c ngoài có kinh nghi?m v? gi?ng d?y t?i tr??ng; m?i các giáo s?, nhà nghiên c?u giàu kinh nghi?m ? các n??c nh? M?, Pháp, Nh?t, Hàn Qu?c,… v? tr??ng ?? báo cáo các ?? tài nghiên c?u khoa h?c có giá tr?. 

Song song v?i ho?t ??ng m?i gi?ng viên n??c ngoài v? gi?ng d?y và tham gia nghiên c?u khoa h?c, Nhà tr??ng s?n sàng ?ón nh?n và t?o ?i?u ki?n cho sinh viên qu?c t? v? giao l?u, trao ??i, h?c t?p,… Qua ?ó, sinh viên ?ang theo h?c t?i tr??ng ??i h?c Gia ??nh có ?i?u ki?n ti?p c?n v?i m?i tr??ng ?a v?n hóa nh?m chu?n b? và s?n sàng trong xu th? h?i nh?p và phát tri?n.

Th? hai: ch??ng trình ?ào t?o h??ng ??n chu?n qu?c t?, ?ào t?o theo h??ng ?ng d?ng và hi?n ??i

Nhà tr??ng th??ng xuyên c?i ti?n ch??ng trình ?ào t?o cho phù h?p v?i nhu c?u th?c t? c?a ng??i h?c. Ch??ng trình ?ào t?o nh?m m?c tiêu ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao, ??nh h??ng ?? ng??i h?c sau khi ra tr??ng có kh? n?ng tr? thành ng??i c?ng dan toàn c?u. 

Cùng v?i ch??ng trình ?ào t?o, ??i ng? gi?ng viên c?ng kh?ng ng?ng nang cao trình ?? chuyên m?n, h??ng ??n s? d?ng song ng? trong gi?ng d?y.

种菜赚钱提现微信游戏Ch??ng trình ?ào t?o theo tín ch? tích l?y chung là 4 n?m. Tuy nhiên, ng??i h?c tùy theo kh? n?ng h?c c?a mình mà có th? ??ng ky rút ng?n th?i gian h?c l?i còn 3 n?m h?c. Nhà tr??ng t?o ?i?u ki?n thu?n l?i và có ??nh h??ng h? tr? khi sinh viên có nguy?n v?ng h?c chuy?n ti?p ? n??c ngoài.

种菜赚钱提现微信游戏Hi?n nay, Tr??ng ?ào t?o 8 ngành, ???c phan chia thành 29 chuyên ngành. Các ngành h?c tiêu bi?u nh?: Qu?n tr? kinh doanh, K? toán, Lu?t, Tài chính ngan hàng, M?ng máy tính và truy?n th?ng d? li?u, K? thu?t ph?n m?m, C?ng ngh? th?ng tin, Ng?n ng? Anh. ??i v?i ngành ng?n ng? Anh, ngoài các chuyên ngành chính là Ti?ng Anh th??ng m?i, Ti?ng Anh du l?ch, Ti?ng Anh biên phiên d?ch, Nhà tr??ng còn có thêm các chuyên ngành: Anh – Nh?t, Anh – Hàn, Anh – Trung.

Th? ba: c? s? v?t ch?t khang trang, ti?n ích khu v?c.

种菜赚钱提现微信游戏Tr??ng ??i h?c Gia ??nh có tr? s? t?i ??a ch? s?: 14/25, Hoàng D? Kh??ng, Ph??ng 12, Qu?n 10, thành ph? H? Chí Minh. Các l?i ích khi sinh viên h?c t?i c? s? Qu?n 10 s? có nh?:

种菜赚钱提现微信游戏+ V? ti?n ích: ?ay là khu v?c trung tam thành ph? nên ???c th?a h??ng ??y ?? các ti?n ích c?a khu v?c trung tam. 

种菜赚钱提现微信游戏+ V? vi?c làm thêm: Sinh viên h?c t?i c? s? Qu?n 10 d? dàng tìm vi?c làm thêm ?? trang tr?i cho vi?c h?c và tích l?y thêm kinh nghi?m cho b?n than sau khi t?t nghi?p. 

种菜赚钱提现微信游戏+ V? an ninh: vì tr??ng ? ngay v? trí ?óng c?a quan ??i, c?ng an, ngay g?n H?c vi?n Hành chính Qu?c gia, nên sinh viên tr??ng ??i h?c Gia ??nh h?c t?i c? s? Qu?n 10 c?ng d? dàng tìm ki?m ???c m?t n?i ? tr? thích h?p và an ninh g?n tr??ng, thu?n l?i cho vi?c ?i l?i và h?c t?p.

+ V? vi?c h?c t?p ngoài tr??ng: sinh viên d? dàng tham gia các cau l?c b? h?c t?p trong khu v?c trung tam thành ph? nh?: cau l?c b? ti?ng Anh, cau l?c b? sinh viên kh?i nghi?p, … qua ?ó giao l?u h?c h?i, tích l?y kinh nghi?m cho b?n than.

种菜赚钱提现微信游戏Nhà tr??ng trang b? 100%  phòng h?c có g?n máy l?nh nh?m h? tr? t?t nh?t cho vi?c h?c t?p c?a ng??i h?c. Sinh viên d? dàng ti?p thu bài h?c trong m?i tr??ng thu?n l?i, thoáng mát.

种菜赚钱提现微信游戏N?m 2019, Nhà tr??ng ?ang g?p rút m? r?ng thêm các tr? s? khác nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i h?c ngày càng ??ng và ?áp ?ng nhu c?u ?ào t?o và h?p tác qu?c t? trong m?i tr??ng giáo d?c c?a Nhà tr??ng.

Tin ti?p theo

Th? m?nh ??i h?c Gia ??nh

M?i tr??ng giáo d?c trên n?n t?ng ?ng d?ng

?ng d?ng
Tr??ng ??i h?c Gia ??nh h??ng ??n m?c tiêu ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho x? h?i, ?áp ?ng nhu c?u c?a nhà tuy?n d?ng.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i