M?i tr??ng giáo d?c trên n?n t?ng ?ng d?ng

?ng d?ng
?ng d?ng

种菜赚钱提现微信游戏Tr??ng ??i h?c Gia ??nh h??ng ??n m?c tiêu ?ào t?o ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho x? h?i, ?áp ?ng nhu c?u c?a nhà tuy?n d?ng.

种菜赚钱提现微信游戏 Trên c? s? m?c tiêu ?ng d?ng, Nhà tr??ng ti?n hành kh?o sát th? tr??ng lao ??ng, d?a vào k?t qu? kh?o sát và c?n c? vào ?i?u ki?n th?c ti?n ?? l?a ch?n các gi?i pháp thích h?p nh?m ?áp ?ng yêu c?u kép: ??u vào là ng??i h?c và ??u ra là s? chào ?ón c?a nhà tuy?n d?ng.

M?i tr??ng giáo d?c trên n?n t?ng ?ng d?ng ???c th? hi?n ? các m?t sau:

Th? nh?t: Ph??ng cham ?ào t?o c?a tr??ng ??i h?c Gia ??nh là: Tuy?n sinh g?n li?n v?i tuy?n d?ng.

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh – GDU – m?t trong nh?ng c? s? giáo d?c thu?c t?p ?oàn giáo d?c Nguy?n Hoàng. Vì v?y, theo m?c tiêu chi?n l??c chung c?a T?p ?oàn, sau khi sinh viên t?t nghi?p, 100% s? ???c gi?i thi?u vi?c làm.

种菜赚钱提现微信游戏Nhà tr??ng lu?n có ??i ng? cán b? th??ng xuyên liên k?t v?i các doanh nghi?p trong và ngoài n??c ?? n?m b?t c? h?i và tìm hi?u nhu c?u c?a nhà tuy?n d?ng, t? ?ó ??nh h??ng m?c tiêu giáo d?c, c?i ti?n ch??ng trình ?ào t?o cho phù h?p v?i nhu c?u th?c ti?n.

Th? hai: Ph??ng pháp d?y và h?c tiên ti?n, l?y ng??i h?c làm trung tam, ?ào t?o g?n v?i th?c t?

种菜赚钱提现微信游戏Các ph??ng pháp gi?ng d?y t?i tr??ng nh?m m?c ?ích h??ng ??n ng??i h?c, l?y ng??i h?c làm trung tam, giúp sinh viên t? ch?, phát huy sáng ki?n, kh? n?ng nghiên c?u theo nhóm cu?ng nh? làm viê?c ???c la?p. Vì v?y, Nhà tr??ng th??ng xuyên c?p nh?t và ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y cho phù h?p nhu c?u c?a ng??i h?c. Các ph??ng pháp gi?ng d?y nh?: thuy?t trình, v?n ?áp, quan sát, minh h?a, bi?u di?n thí nghi?m, trò ch?i, tình hu?ng, ?óng k?ch,…

Ngo?i ng? v?n còn là tr? ng?i ??i v?i sinh viên tr??ng ??i h?c Gia ??nh. Vì v?y, Nhà tr??ng ??nh h??ng trong t??ng lai s? l?y ng?n ng? Anh là ng?n ng? gi?ng d?y chính th?c nh?m giúp ng??i h?c s?m ti?p c?n v?i th?i k? h?i nh?p qu?c t?. Sinh viên th??ng xuyên ???c rèn luy?n k? n?ng ngo?i ng? th?ng qua các khóa h?c, cau l?c b?, các ho?t ??ng giao l?u ?? h?c h?i. 

种菜赚钱提现微信游戏??i ng? gi?ng viên tr?, n?ng ??ng, t?n tam, giàu kinh nghi?m trong gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c. 100% gi?ng viên ??t trình ?? t? th?c s?, ti?n s? tr? lên, ?áp ?ng yêu c?u gi?ng d?y ? b?c ??i h?c. Nhà tr??ng ?ang có k? ho?ch và s?n sàng cho vi?c m?i t? 30% ??n 50% gi?ng viên ng??i n??c ngoài t? các tr??ng ??i h?c và vi?n nghiên c?u v? tham gia gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c t?i tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

Th? ba: Ho?t ??ng ngo?i khóa và các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c phong phú, ?a d?ng nh?m phát huy n?ng l?c s?n có c?a ng??i h?c

 种菜赚钱提现微信游戏Ho?t ??ng ngo?i khóa là m?t trong nh?ng hình th?c h?c t?p ngoài l?p h?c. T?i ?ay, sinh viên có ?i?u ki?n áp d?ng các ki?n th?c ly thuy?t ?? h?c t?i tr??ng vào trong th?c t?, t? ?ó rút ra các kinh nghi?m cho b?n than.

Vì m?c tiêu thi?t th?c trên, Nhà tr??ng th??ng xuyên t? ch?c các ho?t ??ng ngo?i khóa cho sinh viên nh?: ??a sinh viên ?i tham quan các c?ng ty, nhà máy, khu c?ng nghi?p,… t? ch?c các bu?i giao l?u h?c h?i gi?a sinh viên các tr??ng ??i h?c nh?m t?o m?i tr??ng h?c t?p vui t??i, tích c?c, kích thích tính sáng t?o c?a ng??i h?c.

种菜赚钱提现微信游戏M?t ho?t ??ng quan tr?ng ???c tr??ng ??i h?c Gia ??nh quan tam ?ó là ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c. Phòng nghiên c?u khoa h?c ph?i h?p v?i gi?ng viên trong và ngoài tr??ng t?o c? h?i và ?i?u ki?n t?t ?? sinh viên tham gia các d? án nghiên c?u khoa h?c, h?i th?o khoa h?c, semina,… trong n??c và qu?c t?. 

种菜赚钱提现微信游戏Các ho?t ??ng ?ào t?o nh?m trang b? k? n?ng m?m cho sinh viên ???c t? ch?c th??ng xuyên nh?: k? n?ng thuy?t trình, l?p k? ho?ch, vi?t báo cáo b?ng Ti?ng Anh, qu?n ly th?i gian,…nh?m ??m b?o khi t?t nghi?p sinh viên s? mau chóng thích nghi và thành c?ng. Các khóa t?p hu?n, ??nh h??ng ngh? nghi?p cho sinh viên c?ng ???c chú tr?ng nh?m t?o thêm t? tin cho sinh viên v?i nh?ng l?a ch?n ngh? nghi?p t??ng lai c?a mình.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i