Th?ng báo tuy?n sinh ??i h?c chính quy 2019

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ???c thành l?p n?m 2007, v?i s? m?nh: “là tr??ng ??i h?c ?ào t?o ?a ngành, ?a l?nh v?c; k?t h?p hi?u qu? gi?a ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c; g?n k?t ?ào t?o v?i th?c ti?n, trên c? s? Qu?c t? hóa ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng nh?m cung c?p ngu?n nhan l?c và s?n ph?m có ch?t l??ng cao cho x? h?i”.

 


1. Ch? tiêu chung
      Tr??ng ??i h?c Gia ??nh (M? tr??ng: DCG) tuy?n sinh d? ki?n 1.500 ch? tiêu cho n?m 2019. Trong ?ó 50% ch? tiêu là xét tuy?n h?c b? THPT.

2. Ngành/Chuyên ngành tuy?n sinh

 

TT M? ngành  Tên ngành T? h?p xét tuy?n
1 7340101 Qu?n tr? kinh doanh
- Qu?n tr? kinh doanh xu?t nh?p kh?u
- Qu?n tr? nhà hàng – khách s?n
- Qu?n tr? d?ch v? du l?ch và l? hành
- Qu?n tr? s? ki?n và l? h?i
- Logistics và qu?n ly chu?i cung ?ng
- Qu?n tr? marketing
- Qu?n tr? kinh doanh th??ng m?i ?i?n t?.
A00Toán, V?tlí, Hóa h?c

A09: Toán, ??a lí, GDCD

C04: Ng? v?n, Toán, ??a ly

D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh
 
2 7340301 K? toán
- K? toán doanh nghi?p
- Ki?m toán
3 7380101 Lu?t*
- Lu?t th??ng m?i qu?c t?
- Lu?t ??u t?
- Lu?t kinh doanh.

 
4 7340201 Tài chính ngan hàng
- Tài chính doanh nghi?p
- Ngan hàng
- Ch?ng khoán
- B?o hi?m.

 
5 7480102 M?ng máy tính và truy?n th?ng d? li?u
- M?ng máy tính
- An toàn th?ng tin

 
A00: Toán, V?t lí, Hóa h?c

A01: Toán, V?t lí, Ti?ng Anh

C14: Toán, Ng? v?n, GDCD

D01: Ng? v?n, Toán, Ti?ng Anh
6 7480103 K? thu?t ph?n m?m
- C?ng ngh? ph?n m?m
- L?p trình nhúng

 
7 7480201 C?ng ngh? th?ng tin*
- H? th?ng th?ng tin qu?n ly
- Thi?t k? ?? h?a 
- K? thu?t máy tính.

 
8 7220201 Ng?n ng? Anh
- Ti?ng Anh th??ng m?i
- Ti?ng Anh du l?ch
- Ti?ng Anh biên phiên d?ch.
- Anh – Nh?t
- Anh – Hàn
- Anh – Trung
D01Toán, Ng? v?n, Ti?ng Anh

D14: Ng? v?n, L?ch s?, Ti?ng Anh

D15: Ng? v?n, ??a lí, Ti?ng Anh

D96: Toán, KHXH, Ti?ng Anh

Ngành d? ki?n tuy?n sinh*
3. ??i t??ng tuy?n sinh
T?t c? các thí sinh toàn qu?c, t?t nghi?p THPT n?m 2019 và tr??c ?ó ??t các tiêu chí c?a Tr??ng.

4. Ph??ng th?c tuy?n sinh: ??i h?c Gia ??nh tuy?n sinh theo 3 ph??ng th?c
 • Xét tuy?n th?ng:

+ Nh?ng thí sinh ?o?t gi?i trong các k? thi h?c sinh gi?i qu?c gia và nh?ng thí sinh ?? ?i?u ki?n khác theo qui ??nh c?a B? GD & ?T.

 • + Xét tuy?n s? d?ng k?t qu? thi THPT Qu?c gia 2019.
 • + Xét tuy?n k?t qu? h?c t?p THPT ho?c t??ng ???ng.
 •  
 • Các hình th?c xét tuy?n:
 • + Hình th?c 1: ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m HK1 l?p 11 M?n 1 + ?i?m HK2 l?p 11 M?n 2 + ?i?m HK1 l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).
 • + Hình th?c 2: ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 12 M?n 1 + ?i?m TB l?p 12 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).
 • + Hình th?c 3?i?m trung bình chung c? n?m l?p 12 kh?ng nh? h?n 6,0. C? th?: 
 • ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB c? n?m l?p 12 + ?i?m ?T (n?u có)).
 • + Hình th?c 4: ?i?m xét trúng tuy?n = ?TB 4 HK m?n 1 + ?TB 4 HK m?n 2 + ?TB 4 HK m?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)
 • + Hình th?c 5: ?i?m xét trúng tuy?n = (?i?m TB l?p 10 M?n 1 + ?i?m TB l?p 11 M?n 2 + ?i?m TB l?p 12 M?n 3 + ?i?m ?T (n?u có)).
L?u y?i?m ?u tiên ??i t??ng / khu v?c theo quy ??nh c?a B? GD & ?T.

5. Chính sách h?c phí
 • H?c phí 10 tri?u / 1 h?c k?, h?c phí ?n ??nh kh?ng t?ng su?t khóa h?c.
 • 100% sinh viên ???c gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p.
 • Ngoài ra, còn có th? ???c h??ng các chính sách h?c b?ng h?p d?n khác c?a nhà tr??ng cho các em h?c sinh khi nh?p h?c.
6. Th?i gian nh?n h? s?
- ??t 1: 04/03/2019 - 30/06/2019
(Thí sinh ?? t?t nghi?p t? n?m 2018 tr? v? tr??c)     - ??t 6: 11/08/2019  - 20/08/2019
- ??t 2: 01/07/2019 - 10/07/2019                               - ??t 7: 21/08/2019 - 31/08/2019
- ??t 3: 11/07/2019 - 20/07/2019                               - ??t 8: 01/09/2019 - 10/09/2019
- ??t 4: 21/07/2019 - 31/07/2019                               - ??t 9: 11/09/2019 - 20/09/2019
- ??t 5: 01/08/2019 - 10/08/2019

7. H? s? ??ng ky xét tuy?n
- Phi?u ??ng ky xét tuy?n
- B?ng THPT (Photo c?ng ch?ng) ho?c Gi?y ch?ng nh?n t?m th?i
- H?c b? (Photo c?ng ch?ng)

 

?? ???c t? v?n xin vui lòng liên h? PHòNG TUY?N SINH:
S? 14/25 Hoàng D? Kh??ng, P12, Q10, Tp. H? Chí Minh (S? 285/291 CMT8, P12, Q10, Tp. H? Chí Minh) – (028) 22145988- (028) 22297964

Hotline: 0961 121 018 – 0962 121 018
Website: www.glengares.com   

Email tuy?n sinh: tuyensinh@glengares.com

 

- Các gi?y t? khác (Thí sinh có th? b? sung khi làm th? t?c nh?p h?c)

N?m 2019 này, ??i h?c Gia ??nh có m? thêm 2 c?ng Tuy?n sinh tr?c tuy?nT? v?n tr?c tuy?n种菜赚钱提现微信游戏 ? các link d??i ?ay ?? h? tr? các b?n t?t h?n trong ??t tuy?n sinh:

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Tuy?n sinh ??i h?c chính quy 2019

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh (M? tr??ng: DCG) tuy?n sinh d? ki?n 1.500 ch? tiêu cho n?m 2019. Trong ?ó 50% ch? tiêu là xét tuy?n h?c b? THPT.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i