Ch??ng trình C?ng ngh? th?ng tin chu?n qu?c t? c?a ??i h?c Gia ??nh: H?c m?t ???c hai

T?p ?oàn giáo d?c qu?c t? CompTIA
T?p ?oàn giáo d?c qu?c t? CompTIA

B?t ??u t? tháng 3/2019, sinh viên các ngành C?ng ngh? th?ng tin t?i ??i h?c Gia ??nh s? ???c ti?p c?n ch??ng trình ?ào t?o m?i, v?i các k? n?ng th?c hành ???c cung c?p b?i CompTIA.

种菜赚钱提现微信游戏???c bi?t CompTIA là t?p ?oàn giáo d?c qu?c t? chuyên v? C?ng ngh? th?ng tin v?i các ch?ng ch? ???c gi?i c?ng nghi?p c?ng nh?n nh? A+, Network + hay Security +.

种菜赚钱提现微信游戏Ngày 22/02/2019, tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? có bu?i g?p m?t v?i l?nh ??o t?p ?oàn CompTIA và các c?ng ty ??i tác t?i Vi?t nam. ?ng Dennis Kwok, phó giám ??c khu v?c Thái bình d??ng và Ts. Charles Singh, qu?n ly vùng ??ng Nam á ?? có bu?i thuy?t trình c?c k? ?n t??ng v? c?ng ngh? m?i c?a CompTIA.

种菜赚钱提现微信游戏 Mong mu?n c?a t?p ?oàn CompTIA v? các n?i dung c?ng ngh? m?i vào ?ào t?o t?i ??i h?c Gia ??nh c?ng ???c phía nhà tr??ng ??c bi?t hoan nghênh và ?ng h?. Nh? v?y, sau khi ky k?t th?a thu?n h?p tác và c?p nh?t n?i dung  ch??ng trình ?ào t?o, b?t ??u  t? n?m 2019, sinh viên C?ng ngh? th?ng tin ??i h?c Gia ??nh s? h?c m?t ch??ng trình chu?n qu?c t? ?? l?y B?ng K? s? CNTT và Ch?ng ch? CompTIA. M?t s? m?n h?c s? ???c các chuyên gia c?a CompTia và các ??i tác nh? Tín B?o Lan hay Vi?t  An tr?c ti?p h??ng d?n.  

“M?t ch??ng trình ?ào t?o chu?n qu?c t? các k? s? c?ng ngh? th?ng tin có ki?n th?c v?ng ch?c và k? n?ng thành th?c cho Thành ph? H? Chí Minh s? s?m ???c xay d?ng trong n?m nay” - Ti?n s? Lê M?nh H?i, tr??ng khoa CNTT cho bi?t. ?ng Dennis Wok kh?ng ??nh : “Ch??ng trình s? giúp cho sinh viên c?a Gia ??nh University có c? h?i nh?n b?ng k? s? c?ng ngh? th?ng tin ??ng th?i ch?ng ch? CompTIA ???c qu?c t? c?ng nh?n và d? nhiên ?i kèm là  c? h?i tuy?n d?ng r?t cao vào các v? trí quan tr?ng sau khi t?t nghi?p”. 

种菜赚钱提现微信游戏“Kh?ng ch? ??n thu?n là ch?ng ch? CompTIA, các ki?n th?c và k? n?ng trong ch??ng trình chu?n qu?c t? s? giúp cho k? s? t??ng lai c?a ??i h?c Gia ??nh ??t trình ?? chuyên m?n cao liên quan ??n network system, security, cloud…” – ThS. Nguy?n Ng?c ??i, gi?ng viên Khoa C?ng ngh? th?ng tin, chia s?.

TS. Tr?n ??c Khánh, phó hi?u tr??ng ??i h?c Gia ??nh bày t? mong mu?n m? r?ng các ngành t? M?ng máy tính và An ninh m?ng ??n K?t n?i v?n v?t qua Internet và Trí tu? nhan t?o…

??i di?n t?p ?oàn CompTIA và các c?ng ty ??i tác Tín B?o Lan, Vi?t An  ?? g?p g? các sinh viên CNTT. M?t s? b?n sinh viên khóa 9 và 10 s? tham gia tuy?n d?ng vào Tín B?o Lan và Vi?t An ngay trong tháng 3/2019 sau khi ki?n t?p t?i c?ng ty.

Bu?i g?p m?t trong kh?ng khí than m?t và c?i m?

种菜赚钱提现微信游戏Bu?i g?p m?t trong kh?ng khí than m?t và c?i m?.

Dr.h.c Charles Singh chia s? các th?ng tin v? CompTia

种菜赚钱提现微信游戏Dr.h.c Charles Singh chia s? các th?ng tin v? CompTIA

??i di?n ??i h?c Gia ??nh và  CompTia cùng các ??i tác Tín B?o Lan, Vi?t An

种菜赚钱提现微信游戏??i di?n ??i h?c Gia ??nh và  CompTIA cùng các ??i tác Tín B?o Lan, Vi?t An

Sinh viên, giáo viên khoa CNTT n?ng nhi?t chào ?ón các v? khách

Sinh viên, giáo viên khoa CNTT n?ng nhi?t chào ?ón các v? khách

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i