C? h?i h?c t?p và làm vi?c t?i Nh?t B?n cho sinh viên ??i h?c Gia ??nh

??c m? ???c h?c t?p và làm vi?c t?i các n??c phát tri?n c?a ng??i dan Vi?t Nam nói chung và các b?n h?c sinh – sinh viên nói riêng là m?t ??c m? cháy b?ng c?a bao th? h? ng??i Vi?t. ???c h?c t?p và làm vi?c t?i ?at n??c Nh?t B?n lu?n là gi?i pháp cho s? thành c?ng trong c?ng vi?c và s? nghi?p c?a m?i ng??i.

Hàng n?m có ??n h?n 40 ngàn du h?c sinh ??n h?c t?p và làm vi?c t?i Nh?t B?n. Là m?t ??t n??c có n?n kinh t? r?t v?ng m?nh. M?t ??t n??c mà giáo d?c r?t ???c coi tr?ng và ??u t?, m?i tr??ng giáo d?c r?t lành m?nh hi?n ??i, ph??ng pháp d?y h?c tan ti?n và khoa h?c giúp các em h?c sinh có ?i?u ki?n phát tri?n hoàn thi?n kh? n?ng c?a mình.

 

?I TìM CáNH C?A ??N NH?T B?N 

Ngày 22.4, t?i Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?? di?n ra l? ky k?t h?p tác ?ào t?o v?i c?ng ty Minh Vi?t. S? ki?n này m? ra cánh c?a làm vi?c t?i Nh?t B?n cho sinh viên ??i h?c Gia ??nh các ngành nh? CNTT, Qu?n tr? nhà hàng khách s?n,... Sinh viên s? ???c ?ào t?o chuyên ngành cùng v?i ti?ng Nh?t t?i Tr??ng.

Hình ?nh bu?i l? ky k?t h?p tác ?ào t?o gi?a Tr??ng ??i h?c Gia ?inh và C?ng ty Minh Vi?t

Sinh viên ??i h?c Gia ??nh ???c tham gia ch??ng trình ?ào t?o C? Nhan Ngành C?ng ngh? Th?ng tin và Ngành Qu?n tr? Kinh Doanh, Qu?n tr? nhà hàng khách s?n,… theo chu?n Nh?t B?n. T?o nên m?t c? h?i r?ng m? cho c?ng vi?c và s? nghi?p trong t??ng lai.

Th?y Ts. Hà H?u Phúc - Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Gia ??nh

H?p tác này giúp sinh viên Tr??ng ??i h?c Gia ??nh s? ???c th?c t?p, làm vi?c t?i các c?ng ty, doanh nghi?p và t?p ?oàn ??n t? Nh?t B?n. ?ay là c? h?i tr?i nghi?m l?n lao tr??c khi chính th?c ???c làm vi?c t?i các c?ng ty Nh?t B?n t?i Vi?t Nam c?ng nh? các c?ng ty Nh?t trên kh?p th? gi?i.

Hình ?nh bu?i l? ky k?t h?p tác ?ào t?o gi?a Tr??ng ??i h?c Gia ?inh và C?ng ty Minh Vi?t

Hình ?nh bu?i l? ky k?t h?p tác ?ào t?o gi?a Tr??ng ??i h?c Gia ?inh và C?ng ty Minh Vi?t

Phòng TS- TT- CSSV

Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Tuy?n sinh liên th?ng K10 & V?n b?ng 2 K03 n?m 2019

Tr??ng xét tuy?n d?a trên k?t qu? h?c t?p toàn khóa c?a thí sinh ? b?c Trung c?p ho?c Cao ??ng.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i