C?u sinh viên ??i h?c Gia ??nh - Kh?ng ??nh tài n?ng

Hàng n?m, hàng ngàn sinh viên các ngành c?ng ngh? th?ng tin, qu?n tr? kinh doanh, ngan hàng, k? toán, ngo?i ng?…. t?t nghi?p và ?? làm vi?c t?i các c?ng ty, doanh nghi?p, t?p ?oàn trong và ngoài n??c. ?ó là ni?m t? hào kh?ng ch? riêng cá nhan sinh viên mà còn là ni?m t? hào c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

Sinh viên ??i h?c Gia ??nh t?t nghi?p ra tr??ng lu?n n?m v?ng ki?n th?c ???c ?ào t?o th?c t? t? nh?ng c?ng ty, doanh nghi?p trong quá trình h?c t?p t?i tr??ng. Sinh viên ??i h?c Gia ??nh lu?n t? tin v?i các k? n?ng m?m c?n có mà doanh nghi?p ?ang c?n.


Sinh viên: D??ng Ng?c Th?ch Th?o – L?p 07DHPM, chuyên ngành K? thu?t ph?n m?m. V?i thành tích n?i b?t: Khoá lu?n T?t nghi?p lo?t Xu?t s?c, th? khoa khóa 07 CNTT. Sau khi t?t nghi?p, Th?ch Th?o ?? ???c tuy?n d?ng vào c?ng ty CNTT Nh?t B?n v?i vai trò L?p trình viên. Hi?n t?i Th?o ?ang ti?p t?c hoàn thành ch??ng trình cao h?c ngành CNTT.

 

C?u sinh viên D??ng Ng?c Th?ch Th?o nh?n gi?y khen c?a Tr??ng

 

Th?ch Th?o chia s?: “Nh?ng gì mà Th?o ??t ???c nh? có s? d?y d?, dìu d?t c?a các th?y c? trong Khoa, và h?n c? là s? n? l?c ph?n ??u kh?ng ng?ng c?a b?n than và lu?n khát v?ng h??ng ??n t??ng lai.”

 

C?u sinh viên D??ng Ng?c Th?ch Th?o làm vi?c t?i c?ng ty CNTT - Nh?t B?n

 

Khi ???c h?i v? Tr??ng ??i h?c Gia ??nh, Th?o cho bi?t vì sao em ch?n và theo h?c t?i Tr??ng: “Vì n?i ?ay có th?y c?, b?n bè lu?n t?o ?i?u ki?n, cho em c? h?i ?? th? hi?n b?n than, lu?n che ch?, dìu d?t và d?i theo em trong su?t 4 n?m ??i h?c. Em c?ng kh?ng th? nào quên nh?ng k? ni?m, th?y c? b?n bè d??i mái tr??ng Gia ??nh, vì kh?ng có ?H Gia ??nh s? kh?ng có Th?o nh? ngày h?m nay. Em tin r?ng, d??i s? nhi?t huy?t và t?n tam c?a BGH c?ng nh? quy th?y c?, tr??ng ??i h?c Gia ??nh s? ngày càng phát tri?n và tr? thành n?i ?áng tin c?y c?a các b?n sinh viên trong n??c và ngoài n??c.”

 

??i h?c Gia ??nh - n?i các b?n có th? ??t tr?n ni?m tin và t??ng lai c?a mình.

TH?NG TIN TR??NG ??I H?C GIA ??NH

  • Tr? s? : 185 -187 Hoàng V?n Th?, P.8, Q. Phú Nhu?n, Tp HCM
  • Vp: 14/25 Hoàng D? Kh??ng, P.12, Q.10, TP. HCM
  • ?i?n tho?i: (028) 3868.0393 - (028)3868.1770
  • Hotline: 0961.12.10.18 - 0962.12.10.18
  • Email: gduniversity@glengares.com
Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh c?ng b? ?i?m trúng tuy?n các ngành d?a trên ?i?m thi THPT 2019

Tr??ng ??i h?c Gia ??nh c?ng b? ?i?m trúng tuy?n các ngành d?a trên ?i?m thi t?t nghi?p THPT
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i