??i h?c Gia ??nh t?p hu?n ki?m ??nh ch?t l??ng

V?a qua, ngày 16/05/2019 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ph?i h?p cùng Trung tam Ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c tr?c thu?c Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam (CEA-AVU&C) t?p hu?n ch??ng trình ki?m ??nh ch?t l??ng cho Ban giám hi?u, gi?ng viên và nhan viên tr??ng ??i h?c Gia ??nh.

?ay là m?t trong nh?ng ho?t ??ng tr?ng tam c?a tr??ng n?m 2019. Ki?m ??nh ch?t l??ng là m?t s? kh?ng ??nh ch?t l??ng ?ào t?o c?ng nh? toàn b? ho?t ??ng giáo d?c, ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, ho?t ??ng c?ng ??ng,…. c?a m?t c? s? giáo d?c. ?ay là m?t nhi?m v? ???c l?nh ??o tr??ng, ban giám hi?u quan tam và xem tr?ng trong chi?n l??c ??a tr??ng ??i h?c Gia ??nh tr? thành là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c l?n nh?t t?i Vi?t Nam trong nh?ng n?m t?i.

??i h?c Gia ??nh ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 959/Q?-TTg ngày 31 tháng 07 n?m 2007 c?a Th? t??ng Chính ph?. Tr??ng có 4 khoa : C?ng ngh? th?ng tin; Kinh t?; Lu?t; Ngo?i ng? v?i 8 ngành h?c g?m: C?ng ngh? th?ng tin; M?ng máy tính & truy?n th?ng d? li?u; C?ng ngh? ph?n m?m; Qu?n tr? kinh doanh; Tài chính ngan hàng; Ngo?i ng?; Lu?t; K? toán và 29 chuyên ngành phù h?p v?i nhu c?u phát tri?n c?a x? h?i và quan tam c?a sinh viên.

Th? m?nh c?a tr??ng là ?ào t?o nh?ng ngành C?ng ngh? th?ng tin, Tài chính ngan hàng và Ngo?i ng?. Nh?ng ngành này lu?n thu hút s? l??ng l?n sinh viên ??ng ky theo h?c trong nh?ng n?m qua. Sinh viên ??i h?c Gia ??nh t? tin làm vi?c t?i các c?ng ty, doanh nghi?p, t?p ?oàn trong và ngoài n??c sau khi t?t nghi?p. Ngoài ra, Tr??ng còn có ch??ng trình ?ào t?o liên th?ng, v?n b?ng 2 v?i nhi?u ngành và chuyên ngành.

Mùa tuy?n sinh n?m 2019, tr??ng ??i h?c Gia ??nh ?ang nh?n ???c s? quan tam r?t l?n t? các em h?c sinh l?p 12 và ph? huynh trên kh?p các vùng mi?n trên c? n??c. Có ???c s? quan tam này vì ??i h?c Gia ??nh có m?c h?c th?p, ch? v?i 10 tri?u/ h?c k? và kh?ng t?ng trong su?t quá trình h?c t?p t?i tr??ng. ?ay là m?c h?c phí th?p nh?t trong t?t c? các tr??ng ??i h?c t? th?c t?i thành ph? H? Chí Minh. H?n n?a v?i c? s? h?c t?p khang trang, hi?n ??i ngay t?i qu?n 3 trung tam Tp.HCM s? thu?n l?i cho vi?c h?c t?p và ?i l?i cho sinh viên nhà tr??ng. ??u ?ó nói lên s?c hút l?n t? m?t th??ng hi?u giáo d?c mang tên ??i h?c Gia ??nh cho mùa tuy?n sinh n?m nay.

??i h?c Gia ??nh – thành c?ng cho m?i ng??i.

 

 
Tin ti?p theo

Nghiên c?u khoa h?c

Sinh viên ??i h?c Gia ??nh vào chung k?t cu?c thi "Y t??ng Kinh doanh - Business Ideas 2019"

“Y t??ng kinh doanh – Business ideas 2019” là cu?c thi ???c UEF t? ch?c. T?i san ch?i này, các b?n sinh viên có c? h?i ???c rèn luy?n k? n?ng, ki?n th?c kh?i nghi?p, ??ng th?i còn kh?ng ??nh ???c ??c m?, b?n l?nh c?a sinh viên, khích l? tinh th?n “dám ngh?, dám làm”, bên c?nh ?ó sinh viên còn ???c ti?p c?n và h?c h?i kinh nghi?m t? các doanh nhan thành ??t “ti?p l?a” kh?i nghi?p.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i