??i h?c Gia ??nh t? ch?c L? khai gi?ng n?m h?c 2019-2020

V?a qua ngày 26/09/2019 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c l? khai gi?ng n?m h?c 2019 – 2020 chào ?ón sinh viên khóa 13 c?a nhà tr??ng.

L? khai gi?ng ?? t? ch?c trong m?t kh?ng khí t?ng b?ng và khí th? t??i vui c?a ngày t?u tr??ng. S? ki?n là m?t n?t thang tri th?c m?i c?a sinh viên nhà tr??ng. Các em tan sinh viên s? chinh ph?c tri th?c ??nh cao và tr?i nghi?m cu?c ??i sinh viên nhi?u thú v? trong ng?i tr??ng mang tên ??i h?c Gia ??nh.

Ts Hà H?u Phúc - Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ?ánh tr?ng khai gi?ng n?m h?c m?i

N?m h?c m?i v?i nhi?u thay ??i l?n lao c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh. ?ó là sinh viên s? ???c h?c t?p t?i c? s? m?i ???c ??u t? c? s? v?t ch?t khang trang, hi?n ??i. V? trí c? s? m?i c?a Tr??ng t?i trung tam Thành ph? H? Chí Minh r?t thu?n ti?n cho sinh viên ?i l?i và theo h?c. N?m 2019, GDU chu?n b? m? r?ng thêm các c? s? khác, nh?m ?áp ?ng các nhu c?u ?ào t?o, h?p tác qu?c t? c?a nhà tr??ng.

L?nh ??o - Gi?ng viên - nhan viên và sinh viên Nhà tr??ng tham d? bu?i l?

Trong giai ?o?n m?i, GDU s? có s? chuy?n mình m?nh m? v? s? m?ng, t?m nhìn và chi?n l??c phát tri?n: GDU là tr??ng ??i h?c theo ??nh h??ng ?ng d?ng và ??i chúng. S? m?nh giáo d?c “Ai c?ng có th? h?c ???c – Ai c?ng có th? ???c h?c – Ai c?ng có vi?c làm” s? là s?i ch? ?? xuyên su?t quá trình phát tri?n c?a GDU trong giai ?o?n s?p t?i.

V?i sinh viên Nhà tr??ng, ch??ng trình k?t n?i doanh nghi?p trong ?ào t?o, sinh viên GDU s? ???c h?c t?p chuyên ngành, th?m chí th?c t?p t?i doanh nghi?p ngay trong nh?ng h?c k? ??u tiên.

Doanh nghi?p lu?n ??ng hành - t?ng h?c b?ng sinh viên ??i h?c Gia ??nh

Sau khi t?t nghi?p, sinh viên ???c nhà tr??ng ??m b?o vi?c làm sau t?t nghi?p v?i m?c l??ng 120 tri?u ??ng/n?m. ?ay là m?t trong nh?ng s? ??m b?o ?n t??ng cho ch?t l??ng ?ào t?o c?a tr??ng h?c, ngành h?c.

Ban giám hi?u Nhà Tr??ng c?m ?n quy doanh nghi?p ?? ??ng hành cùng Nhà tr??ng

Th? m?nh c?a nhà tr??ng là ?ào t?o nh?ng ngành nh? C?ng ngh? th?ng tin, Tài chính ngan hàng và Ngo?i ng?. Nh?ng ngành này lu?n thu hút s? l??ng l?n sinh viên ??ng ky theo h?c trong nh?ng n?m qua.

 

keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i