??i h?c Gia ??nh t? ch?c nh?p h?c Tan sinh viên K13 ??t 1 t?i tr? s? m?i

Ngày 8.8 Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c ngày h?i nh?p h?c ??t 1 cho tan sinh viên khóa 13 t?i tr? s? m?i c?a Nhà tr??ng t?i ??a ch? 185 -187 Hoàng V?n Th?, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n. Hàng tr?m sinh viên và gia ?ình ?? ??n v?i kh?ng khí r?n ràng và t?ng b?ng ?ón chào n?m h?c m?i.

 

T? n?m h?c 2019, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh s? t? ch?c h?c t?p t?i tr? s? m?i. V?i c? s? v?t ch?t ???c trang b? hi?n ??i ?áp ?ng t?i m?i nhu c?u gi?ng d?y và h?c t?p c?a gi?ng viên và sinh viên nhà tr??ng. V?i ch??ng trình ?ào t?o ch?t l??ng và khác bi?t ?ó là ch??ng trình ?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n, ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

Tan sinh viên K13 trong ngày h?i t?p trung ??t 1

Trong kh?ng khí t?ng b?ng ?ón chào n?m h?c m?i, hàng tr?m sinh viên ?? ???c nhà tr??ng ph? bi?n th?ng tin v? ch??ng trình ?ào t?o, ch??ng trình h?c b?ng và các ch? ?? ?u ??i cho sinh viên. Sinh viên ???c cung c?p th?ng tin v? l?ch h?c và k? ho?ch h?c t?p cho n?m h?c m?i.

 

Hàng tr?m tan sinh viên ?? ??n và tham gia ngày h?i

Tan sinh viên ???c Nhà tr??ng gi?i thi?u v? ch??ng trình k?t n?i doanh nghi?p trong ?ào t?o, sinh viên ??i h?c Gia ??nh s? ???c h?c t?p chuyên ngành ngay nh?ng h?c k? ??u tiên. Nh?ng ??c bi?t h?n c? là sinh viên s? ???c th?c t?p t?i doanh nghi?p trong nh?ng n?m ??u. Sau t?t nghi?p, sinh viên ???c nhà tr??ng ??m b?o vi?c làm sau t?t nghi?p v?i m?c l??ng 120 tri?u/ n?m. ?ay là m?t trong nh?ng s? ??m b?o ?n t??ng cho s? l?a ch?n tr??ng h?c và ngành h?c.

 Tan sinh viên trong ngày h?i nh?p tr??ng

Ngày h?i t?p trung ??t 1 ?? mang ??n s? kh?ng ??nh c?a m?t th??ng hi?u giáo d?c ??i h?c uy tín và ch?t l??ng. ?i?u này kh?ng ??nh s? l?n m?nh c?a tr??ng ??i h?c Gia ??nh trong hi?n t?i và t??ng lai.

Tin ti?p theo

Th? m?nh ??i h?c Gia ??nh

Giáo d?c trên c? s? ?áp ?ng yêu c?u ??i chúng

??i h?c cho ??i chúng
So sánh v?i các tr??ng ??i h?c hi?n nay, kinh phí th?c t? ?ào t?o t?i tr??ng ??i h?c Gia ??nh là 10 tri?u/1 h?c k?.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i