??i h?c Gia ??nh t? ch?c t?p hu?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c ??i h?c 2019

Ngày 28 tháng 10 n?m 2019, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh t? ch?c ch??ng trình t? ?ánh giá ?? ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c ??i h?c. Nhà tr??ng xem ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c ??i h?c là m?t ch??ng trình tr?ng tam trong n?m 2019 -2020.

??i h?c Gia ??nh là m?t tr??ng ??i h?c ?a ngành, v?i th? m?nh các nhóm ngành c?ng ngh? th?ng tin, kinh t? và ngo?i ng?. Trong nh?ng n?m qua, ??i h?c Gia ??nh ?? là n?i l?a ch?n c?a hàng ngàn sinh viên theo nhi?u chuyên ngành khác nhau. Sinh viên ??i h?c Gia ??nh ???c nhà tr??ng trang b? v?ng ch?c v? ki?n th?c chuyên m?n và ?ào ??o nh?ng k? n?ng m?m nh? k? n?ng làm vi?c nhóm, k? n?ng thuy?t trình, l?p k? ho?ch và th?c hi?n k? ho?ch.... Ch??ng trình ?ào t?o c?a Nhà tr??ng g?n li?n v?i nhu c?u th?c t? c?a x? h?i, ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a doanh nghi?p. Vì th? sinh viên t?t nghi?p ???c nhi?u doanh nghi?p s?n ?ón khi còn là sinh viên n?m cu?i c?a tr??ng.

TS Hà H?U PHúC - Hi?u tr??ng ??i h?c Gia ??nh phát bi?u trong s? ki?n

Nang cao ch?t l??ng ?ào t?o là kim ch? nam trong ho?t ??ng ?ào t?o c?a Nhà tr??ng. T? ?ánh giá giúp Nhà tr??ng nh?n ra nh?ng thi?u sót và nh?ng ?i?u c?n c?i thi?n, ?i?u này giúp nang cao ch?t l??ng ?ào t?o c?ng nh? kh?ng ??nh th??ng hi?u Tr??ng ??i h?c Gia ??nh trong x? h?i.

PGS TS Nguy?n Ph??ng Nga - Giám ??c Trung tam ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c

种菜赚钱提现微信游戏Trong ch??ng trình t? ?ánh giá, Nhà tr??ng ???c s? tr? giúp c?a nh?ng chuyên gia hàng ??u trong ki?m ??nh ch?t l??ng tr??ng ??i h?c. Quy Th?y c? ??n t? Trung tam ki?m ??nh ch?t l??ng giáo d?c HI?P H?I CáC TR??NG ??I H?C, CAO ??NG VI?T NAM là PGS TS Ng? Do?n ??i, PGS TS Nguy?n Ph??ng Nga, PGS TS Lê ??c Ng?c. Nh?ng t? v?n và h? tr? c?a Th?y C? là v? cùng quy giá cho ch??ng trình ki?m ??nh ch?t l??ng Nhà tr??ng.

 

 

Tin ti?p theo

Doanh nghi?p - Vi?c làm

C?ng ty Tr??ng Th?nh tuy?n nhan viên k? toán, sale marketing

C?ng ty Tr??ng Th?nh tuy?n nhan viên k? toán, sale marketing làm vi?c t?i Thành ph? H? Chí Minh
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i