H?c b?ng ??i h?c Gia ??nh tuy?n sinh 2019

种菜赚钱提现微信游戏◆ H?ng n?m, có nh?ng su?t h?c b?ng  ???c trao t?ng cho tan sinh viên ? t?t c? các ngành h?c c?a ??i h?c Gia ??nh nh?m khuy?n khích và b?i d??ng nhan tài.

◆ T?t c? các thí sinh ??u có th? n?p h? s? xét duy?t h?c b?ng c?a ??i h?c Gia ??nh  n?u ?? ?i?u ki?n. H?c b?ng xét duy?t d?a trên các tiêu chí c? th? ?? nh?n các m?c h?c b?ng theo quy ??nh t?ng n?m và ?u tiên ??i v?i nh?ng thí sinh ?? ?i?u ki?n ??ng th?i hoàn thành th? t?c nh?p h?c s?m t?i ??i h?c Gia ??nh. 

◆ H?c b?ng h? tr? h?c phí cho sinh viên bao g?m các m?c theo quy ??nh hi?n hành v? chính sách H?c b?ng, dành cho sinh viên h? chính quy ??i h?c Gia ??nh.

M?c h?c b?ng

Tiêu chí

Ghi chú

100% 

种菜赚钱提现微信游戏- H?c phí toàn khóa h?c cho th? khoa ??u vào.

 

- H?c phí n?m ti?p theo cho các b?n ??ng ??u các khóa h?c.

种菜赚钱提现微信游戏K?t q?a h?c b?ng ch? xét theo k?t qu? thi t?t nghi?p THPT. 

 

- H?c b?ng khác cho sinh viên ??t lo?i xu?t x?c và gi?i. 

- H?c b?ng cho sinh viên v??t khó. 

种菜赚钱提现微信游戏Xuyên su?t quá trình h?c t?p t?i ??i h?c Gia ??nh.

 

- Các lo?i h?c b?ng và h? tr? khác. 

 

 

1. CáC QUY ??NH V? H?C B?NG: 

种菜赚钱提现微信游戏● Các su?t h?c b?ng t?i tr??ng ?H Gia ??nh ch? có giá tr? n?u thí sinh ?áp ?ng ?úng tiêu chí h?c b?ng.

● Nhà tr??ng s? ?u tiên c?p h?c b?ng cho thí sinh hoàn thành h? s? nh?p h?c s?m cho ??n khi h?t ch? tiêu h?c b?ng n?m 2019.

种菜赚钱提现微信游戏● H?c b?ng ?H Gia ??nh là h?c b?ng ?ích danh và kh?ng có giá tr? chuy?n ??i cho ng??i khác c?ng nh? chuy?n ??i thành ti?n m?t.

种菜赚钱提现微信游戏● H?c b?ng là ??c l?p và kh?ng áp d?ng cùng v?i b?t c? m?t hình th?c ?u ??i nào khác c?a Tr??ng ??i h?c ??nh. 

2. TH?I H?N C?P H?C B?NG:

Th?i h?n c?p h?c b?ng h?c phí t?i ?a là 4 n?m k? t? ngày nh?p h?c. Sau th?i gian này sinh viên n?p h?c phí nh? sinh viên bình th??ng.Tr??ng h?p vì ly do khách quan do t?ng th?i l??ng ch??ng trình h?c, ho?c b? gián ?o?n vi?c h?c, sinh viên s? ???c c?ng thêm th?i gian phát sinh này vào th?i h?n c?p h?c b?ng ? trên. 

3. THU H?I H?C B?NG:

??i v?i h?c b?ng h?c phí : N?u sinh viên có m?n h?c kh?ng ??t trong k? sinh viên s? ph?i n?p phí thu h?i h?c b?ng b?ng h?c phí c?a m?n nhan v?i t? l? ph?n tr?m h?c b?ng ???c c?p. Phí thu h?i h?c b?ng này tách b?ch v?i phí h?c l?i s? ph?i n?p khi sinh viên h?c l?i. Th?i ?i?m n?p phí thu h?i h?c b?ng cùng th?i ?i?m n?p h?c phí c?a k? ti?p theo.

4. Bí QUY?T DàNH H?C B?NG:

Nhà tr??ng s? ?u tiên cho các thí sinh ?? ?i?u ki?n hoàn thành th? t?c nh?p h?c s?m cho ??n khi h?t ch? tiêu h?c b?ng n?m 2019.H? s? ??ng ky h?c b?ng. 

5. TH?NG TIN LIêN H? H?C B?NG:

 

Hotline: 0961.12.10.18 – 0962.12.10.18

Tr? s?: 14/25 Hoàng D? Kh??ng,P.12, Q.10, TP. HCM.

?i?n tho?i: (028) 221 459 88 - 3868.0393 - 3868.1770.

Website种菜赚钱提现微信游戏: glengares.com 

Email tuy?n sinh: tuyensinh@glengares.com

Tin ti?p theo

Ho?t ??ng sinh viên

Nh?ng ?i?u siêu thú v? khi b?n là sinh viên GDU

T?i gi?i Futsal V? ??ch qu?c gia 2018
Ngoài th? m?nh ?ào t?o ngành CNTT, ??i h?c Gia ??nh (GDU) còn có nhi?u ?i?u thú v? mà có th? b?n ch?a bi?t.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i