H?i ngh? C? h?i vi?c làm cho Sinh viên ??i h?c Gia ??nh

K?t n?i gi?a doanh nghi?p và sinh viên là m?t ho?t ??ng quan tr?ng c?a Tr??ng ??i h?c Gia ??nh. Trong tháng 7, Nhà tr??ng ?? t? ch?c 2 s? ki?n l?n nh?m ph?c v? nang cao ch?t l??ng ?ào t?o và c? h?i vi?c làm cho sinh viên khi t?t nghi?p.

 

N?i ti?p thành c?ng H?i th?o “K?t n?i doanh nghi?p trong ?ào t?o ??i h?c”, Tr??ng ??i h?c Gia ??nh ti?p t?c t? ch?c thành c?ng h?i ngh? “ C? h?i vi?c làm cho sinh viên” vào ngày 12.7. Tham d? h?i ngh? là h?n 50 doanh nghi?p ??n t? các ngành ngh? và l?nh v?c khác nhau. Trong ?ó n?i b?t nh?t là nh?ng doanh nghi?p C?ng ngh? th?ng tin, Kinh t?, ngan hàng và các m?ng d?ch v?, du l?ch, l? hành,….M?t s? t? ch?c, c?ng ty n?i ti?ng nh?: H?i tin h?c TpHCM ( HCA), H?i giáo d?c ngh? nghi?p TpHCM, C?ng ty tin h?c L?c Vi?t, Athena group, KMS, Asia Collect….Nh?ng doanh nghi?p trong m?ng kinh t?, tài chính ngan hàng nh?: Ngan hàng BIDV, Vietinbank,…cùng v?i các báo ?ài: HTV9, báo tu?i tr?, báo thanh niên, báo 24h….?? ??n tham d? và ??a tin.

Doanh nghi?p tham gia h?i ngh? C? h?i vi?c làm cho sinh viên

H?i ngh? v?i tr?ng tam là th?o lu?n các v?n ?? v? nhan s? mà các c?ng ty ?ang c?n. Th?ng qua h?i ngh? nhi?u c?ng ty cho bi?t ?ang c?n ??n hàng tr?m v? trí c?n tuy?n d?ng cho các v? trí chuyên gia, chuyên viên, sinh viên th?c t?p. Trong l?nh v?c CNTT, c?ng ty L?c Vi?t ?ang c?n hàng tr?m l?p trình viên cho các d? án c?a c?ng ty. Nh?ng v? trí t? th?c t?p sinh ??n l?p trình viên có kinh nghi?m lu?n ???c c?ng ty chào ?ón v?i m?c l??ng h?p d?n….Sinh viên ??i h?c Gia ??nh lu?n nh?n ???c s? quan tam l?n t? c?ng ??ng doanh nghi?p trong nhi?u l?nh v?c!

H?i ngh? c?ng ?? ch?ng ki?n s? ky k?t h?p tác gi?a doanh nghi?p và Tr??ng ??i h?c Gia ??nh

Th?ng qua h?i ngh?, m?t l?n n?a kh?ng ??nh s? quan tam ??c c?a Nhà tr??ng ??n ch?t l??ng ?ào t?o c?ng nh? c? h?i th?c t?p, vi?c làm c?a sinh viên ??i h?c Gia ??nh ?ang h?c c?ng nh? sinh viên s?p t?t nghi?p.

N?m 2019, ti?p t?c s? có nhi?u ho?t ??ng k?t n?i v?i doanh nghi?p, ?ó s? là m?t nghi?m v? quan tr?ng c?a nhà tr??ng trong ??nh h??ng xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n c?a x? h?i, c?a doanh nghi?p – ?ào t?o g?n li?n v?i nhu c?u ngu?n nhan l?c c?a doanh nghiêp.

 

 
Tin ti?p theo

Tin t?c

H?i th?o K?t n?i doanh nghi?p trong ?ào t?o ??i h?c

?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n là ph??ng cham và là kim ch? nam cho t?t c? các ch??ng trình ?ào t?o c?a Tr??ng ??i h?c GIA ??NH trong hi?n t?i và t??ng lai.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i